Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 317/TANDTC-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tòa án nhân dân tối cao Người ký: Nguyễn Tường Linh
Ngày ban hành: 03/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Công văn 317/TANDTC-TCCB năm 2016 về dự thi Thẩm phán cao cấp do Tòa án nhân dân (TAND) tối cao ban hành quy định cụ thể về chỉ tiêu, tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc đăng ký dự thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán cao cấp và hồ sơ đăng ký dự thi.

 

1. Chỉ tiêu Thẩm phán cao cấp theo Công văn số 317 năm 2016

- TAND cấp cao tại Hà Nội: 20 chỉ tiêu.

- TAND cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh: 20 chỉ tiêu.

- TAND cấp cao tại Đà Nẵng: 15 chỉ tiêu.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện

- Người đăng ký dự thi phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Khoản 4 (trừ điểm c), Khoản 5 (trừ điểm d) Điều 68 Luật Tổ chức TAND 2014 và phải còn thời gian công tác từ đủ 5 năm trở lên (tính từ 1/9/2016).

- Đối với các trường hợp đang giữ các chức vụ lãnh đạo cấp Vụ tại các đơn vị của TAND tối cao: Nếu đăng ký dự thi và trúng tuyển thì sẽ thôi giữ chức vụ lãnh đạo đang đảm nhiệm.

 3. Nguyên tắc đăng ký dự thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán cao Cấp

- Công chức của các đơn vị thuộc TAND tối cao (tại Hà Nội); công chức TAND cấp cao tại Hà Nội; công chức của TAND các cấp thuộc khu vực Phía Bắc từ Nghệ An trở ra, đăng ký dự thi nếu trúng tuyển và được xem xét bổ nhiệm Thẩm phán cao cấp sẽ công tác ở TAND cấp cao tại Hà Nội.

- Công chức của các đơn vị thuộc TAND tối cao (tại TP.HCM); công chức TAND cấp cao tại TP.HCM; công chức của TAND các cấp thuộc khu vực Phía Nam từ Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắc Nông, Lâm Đồng trở vào, đăng ký dự thi nếu trúng tuyển và được xem xét bổ nhiệm Thẩm phán cao cấp sẽ công tác ở TAND cấp cao tại TP.HCM.

- Công chức TAND cấp cao tại Đà Nẵng; công chức của TAND các cấp thuộc khu vực Miền Trung, Tây Nguyên từ Quảng Bình trở vào đến Khánh Hòa, Đắc Lắc, Gia Lai, Kon Tum, đăng ký dự thi nếu trúng tuyển và được xem xét bổ nhiệm Thẩm phán cao cấp sẽ công tác ở TAND cấp cao tại Đà Nẵng.

4. Hồ sơ đăng ký dự thi

Hồ sơ tham dự kỳ thi nâng ngạch Thẩm phán cao cấp làm 01 bộ theo quy định tại Điều 9 Thông tư 02/2016/TT-TANDTC.

Trường hợp đã làm hồ sơ dự thi Thẩm phán cao cấp theo Công văn175/TANDTC-TCCB thì chỉ lập danh sách trích ngang.

Danh sách trích ngang và hồ sơ đăng ký dự thi gửi về TAND tối cao trước ngày 20/6/2016.

 

Công văn số 317/TANDTC-TCCB được ban hành ngày 03/6/2016.

TÒA ÁN NHÂN DÂN TI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 317/TANDTC-TCCB
V/v dự thi Thẩm phán cao cấp

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2016

 

Kính gửi:

- Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao
- Th
trưởng các đơn vị của Tòa án nhân dân tối cao
- Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương

 

Thực hiện Kết luận tại cuộc họp ngày 27 tháng 5 năm 2016 của Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao về việc chuẩn bị nhân sự thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán cao cấp đbổ sung cho Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội. Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh, Tòa án nhân dân tối cao thông báo như sau:

1. Về chỉ tiêu

a) Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội: 20 ch tiêu.

b) Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh: 20 ch tiêu.

c) Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nng: 15 ch tiêu.

2. Về tiêu chuẩn, điều kiện

a) Người đăng ký dự thi phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Khoản 4 (trừ điểm c), Khoản 5 (trừ điểm d) Điều 68 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014; đồng thời, phải còn thời gian công tác từ đủ 5 năm tr lên (tính từ 1/9/2016).

b) Đối với các trường hợp đang giữ các chức vụ lãnh đạo cấp Vụ tại các đơn vị của Tòa án nhân dân ti cao: Nếu đăng ký dự thi và trúng tuyển thì sẽ thôi giữ chức vụ lãnh đạo đang đảm nhiệm.

3. Về nguyên tắc đăng ký dự thi tuyển chọn, nâng ngạch Thm phán cao Cấp

a) Công chức của các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao (tại Hà Nội); công chc Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội; công chức của Tòa án nhân dân các cấp thuộc khu vực Phía Bắc từ Nghệ An trở ra (theo phạm vi thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội), đăng ký dự thi nếu trúng tuyển và được xem xét bổ nhiệm Thm phán cao cấp sẽ công tác ở Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

b) Công chức của các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao (tại thành phố H Chí Minh); công chức Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh; công chức của Tòa án nhân dân các cấp thuộc khu vực Phía Nam từ Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắc Nông, Lâm Đồng trở vào (theo phạm vi thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh), đăng ký dự thi nếu trúng tuyn và được xem xét bổ nhiệm Thẩm phán cao cấp sẽ công tác ở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

c) Công chức Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng; công chức của Tòa án nhân dân các cấp thuộc khu vực Miền Trung, Tây Nguyên từ Quảng Bình tr vào đến Khánh Hòa, Đắc Lắc, Gia Lai, Kon Tum (theo phạm vi thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng), đăng ký dự thi nếu trúng tuyển và được xem xét b nhiệm Thẩm phán cao cấp s công tác Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nng.

4. Về hồ sơ đăng ký dự thi

Hồ sơ tham dự kỳ thi nâng ngạch Thm phán cao cấp làm 01 bộ (đ trong túi bìa cứng có kích thước 250 x 340 x 5 mm) theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 02/2016/TT-TANDTC ngày 03/02/2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành Quy chế thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thm phán cao cấp.

Lưu ý: Các trường hợp đã làm hồ sơ dự thi Thẩm phán cao cấp theo Công văn số 175/TANDTC-TCCB ngày 08/4/2016 của Tòa án nhân dân tối cao thì không phải làm hồ sơ mà ch lập danh sách trích ngang theo mẫu.

Danh sách trích ngang và hồ sơ đăng ký dự thi gửi về Tòa án nhân dân tối cao (qua Vụ Tổ chức-Cán bộ) trước ngày 20/6/2016 để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao xem xét, quyết định.

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao; Chánh án Tòa án nhân dân tnh, thành phố trực thuộc trung ương thông báo đến toàn thể công chức thuộc quyền quản lý đ đăng ký dự thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán cao cấp và chịu trách nhiệm trước Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật đối với người được c tham dự kỳ thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán cao cấp.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ch
ánh án TANDTC (đ báo cáo);
- Các Phó C
A TANDTC (để báo cáo);
- Lưu: Vụ TCCB (P
5).

TL. CHÁNH ÁN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Tường Linh

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TI CAO
………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

DANH SÁCH DỰ THI TUYỂN CHỌN, THI NÂNG NGẠCH THẨM PHÁN CAO CẤP

(Kèm theo Công văn số 317/TANDTC-TCCB ngày 03/6/2016 của Tòa án nhân dân ti cao)

Số TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Đơn vị công tác

Chức vụ, chức danh

Trình độ chuyên môn

Trình độ LLCT

Khóa hc đào tạo nghiệp vụ xét x

Ngày, tháng, năm làm công tác pháp luật

Ngày, tháng, năm bổ nhiệm Thẩm phán trung cấp (lần đầu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIU

...ngày ….. tháng …. năm 2016
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TI CAO
………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

DANH SÁCH DỰ THI TUYỂN CHỌN, THI NÂNG NGẠCH THẨM PHÁN CAO CẤP

(Kèm theo Công văn số 317/TANDTC-TCCB ngày 03/6/2016 của Tòa án nhân dân ti cao)

Số TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Đơn vị công tác

Chức vụ, chức danh

Trình độ chuyên môn

Trình độ LLCT

Khóa hc đào tạo nghiệp vụ xét x

Ngày, tháng, năm làm công tác pháp luật

Ngày, tháng, năm bổ nhiệm Thẩm phán trung cấp (lần đầu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIU

...ngày ….. tháng …. năm 2016
CHÁNH ÁN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

ĐƠN XIN DỰ THI THẨM PHÁN

Kính gửi:

Hội đồng thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp,
Thẩm phán trung cấp, Th
m phán cao cấp

 

Tên tôi là (chữ in hoa): ……………………………………. Nam/Nữ: ……………………………….

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………………………………

Đơn vị công tác: …………………………………………………………………………………………

Chức vụ: …………………………………………. Chức danh ………………………………………..

Ngày, tháng, năm được tuyển vào Tòa án nhân dân ………………………………………………

Trình độ chuyên môn …………………………………………………………………………………...

Trình độ lý luận chính trị ………………………………………………………………………………..

Năm tốt nghiệp nghiệp vụ xét xử ………………………………………………………………………

Ngạch công chức hiện nay: ……………………………………………………………………………

Sau khi nghiên cứu các quy định về thi tuyển chọn Thm phán sơ cấp; thi tuyển chọn, thi nâng ngạch Thm phán trung cấp, Thm phán cao cấp, tôi tự đánh giá bản thân có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn đ tham gia dự thi (*)……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………..

Tôi làm đơn này, kính đề nghị Hội đồng thi tuyển chọn Thm phán sơ cấp, Thm phán trung cấp, Thm phán cao cấp cho tôi được tham gia thi (*)………………………………………. năm 2016.

Nếu được tham gia dự thi và trúng tuyển, tôi xin chấp hành sự phân công của tổ chức, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

 

 

……., ngày ….. tháng ….. năm 2016
Người làm đơn

(ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: (*): Ghi nội dung tham gia dự thi

- Thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp;

- Thi tuyển chọn, thi nâng ngạch Thẩm phán trung cấp;

- Thi tuyển chọn, thi nâng ngạch Thẩm phán cao cấp.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 317/TANDTC-TCCB ngày 03/06/2016 về dự thi Thẩm phán cao cấp do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.100

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.96.43