Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 31/BXD-KHT báo cáo kế hoạch năm 2013 do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 31/BXD-KHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Thanh Hà
Ngày ban hành: 25/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/BXD-KHTC
V/v báo cáo kế hoạch năm 2013

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Tổng công ty thuộc Bộ Xây dựng;
- Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam;
- Tổng Công ty CP Sông Hồng; Tổng Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng (DIC).

 

Ngày 27/11/2012 Bộ Xây dựng đã có văn bản số 2109/BXD-KHTC về việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2012 và xây dựng kế hoạch năm 2013; ngày 15/11/1012 Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 99/2012/NĐ-CP (Nghị định 99) về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp; để đảm bảo kịp thời phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2013 theo đúng tinh thần của Nghị định 99, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị khẩn trương báo cáo các nội dung sau:

1. Về việc xây dựng kế hoạch năm 2013: Trên cơ sở kết quả thực hiện các mục tiêu kinh tế chủ yếu năm 2012 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển 5 năm (2011-2015) đã được phê duyệt; xây dựng kế hoạch năm 2013 đảm bảo sát thực tế, phù hợp với năng lực của đơn vị và mức tăng trưởng chung của ngành; báo cáo Bộ Xây dựng cho ý kiến trước khi phê duyệt kế hoạch theo thẩm quyền.

2. Về các dự án đầu tư năm 2013: báo cáo cụ thể, chi tiết đối với từng dự án theo biểu mẫu số 03a, 03b, 03c (được ban hành kèm theo Quyết định số 699/QĐ-BXD ngày 28/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng), có đánh giá về tính khả thi cũng như nguồn vốn thực hiện đối với từng dự án… của từng đơn vị thực hiện (công ty mẹ, công ty con nhà nước nắm giữ 100% điều lệ, công ty con nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ và các công ty liên doanh, liên kết) trình Bộ Xây dựng xem xét, phê duyệt danh mục các dự án đầu tư.

Yêu cầu các đơn vị sớm thực hiện các nội dung trên, gửi về Bộ Xây dựng (Vụ Kế hoạch Tài chính) trước ngày 15/3/2013 đồng thời gửi theo địa chỉ Email: Vukhtc@moc.gov.vn .

Thời gian thực hiện rà soát kế hoạch năm 2013, Bộ Xây dựng sẽ thông báo sau./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, KHTC.

TL.BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
Trần Thanh Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 31/BXD-KHT báo cáo kế hoạch năm 2013 do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.536
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144