Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3057/BNV-CQĐP năm 2017 thực hiện số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 do Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 3057/BNV-CQĐP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Trần Anh Tuấn
Ngày ban hành: 08/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3057/BNV-CQĐP
V/v thực hiện số lượng Phó Chủ tịch UBND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trong thời gian qua, Bộ Nội vụ nhận được một số đề nghị của các tỉnh: Sóc Trăng, Quảng Nam về việc xin tăng thêm Phó Chủ tch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp để thực hiện chủ trương luân chuyển, điều động, đào tạo cán bộ. Về việc này, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

1. Về số lượng Phó Chủ tịch UBND theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương

Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 đã quy định số lượng Phó Chủ tịch UBND các cấp theo kết quả phân loại đơn vị hành chính (riêng đối với các thành phố trực thuộc trung ương thì Luật tổ chức chính quyền địa phương đã xác định cụ thể số lượng Phó Chủ tịch UBND: Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có không quá 05 Phó Chủ tịch; các thành phố trực thuộc trung ương khác có không quá 04 Phó Chủ tịch). Các tỉnh loại I có không quá 04 Phó Chủ tịch UBND, tỉnh loại II và loại III có không quá 03 Phó Chủ tịch UBND; đơn vị hành chính cấp huyện loại I có không quá 03 Phó Chủ tịch UBND, loại II và loại III có không quá 02 Phó Chủ tịch UBND; đơn vị hành chính cấp xã loại I có không quá 02 Phó Chủ tịch UBNĐ, loại II và loại III có 01 Phó Chủ tịch UBND.

2. Về việc tăng thêm Phó Chủ tịch UBND để thực hiện chủ trương luân chuyn cán bộ

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân. Trong đó, tại khoản 2 Điều 2 Nghị định số 08/2016/NĐ-CP có quy định: “Trường hợp cơ quan có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ thực hiện chủ trương luân chuyển, điều động cán bộ về đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND thì Phó Chủ tịch UBND do luân chuyển điều động nằm ngoài số lượng Phó Chủ tịch UBND quy định tại Nghị định này. Chủ tịch UBND cấp tỉnh có văn bản gửi Bộ Nội vụ báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định việc tăng thêm Phó Ch tịch UBND các cấp để thực hiện chủ trương luân chuyển, điều động cán bộ, nhưng bảo đảm số lượng Phó Chủ tịch UBND tăng thêm tại một đơn vị hành chính do luân chuyển hoặc điều động không quá một người”.

Tuy nhiên, liên quan đến chủ trương luân chuyển cán bộ trong nhiệm kỳ 2016-2021, Bộ Chính trị đã có ý kiến chỉ đạo tại Công văn s 944-CV/VPTW ngày 16/5/2016 của Văn phòng Trung ương (Ban Tổ chức Trung ương đã có Công văn số 838-CV/BTCTW ngày 09/6/2016 hướng dẫn cụ th ý kiến ch đạo của Bộ Chính trị) và Thủ tướng Chính phủ đã Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2017 về việc thực hiện nghiêm quy định số lượng, cơ cấu và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND các cấp. Cụ thể như sau:

a) Đối với nhũng địa phương đang thực hiện chủ trương tăng thêm chức danh Phó Chủ tịch UBND theo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (tại các văn bản: Công văn số 5490-CV/VPTW ngày 05/8/2008 của Văn phòng Trung ương về chủ trương tăng thêm chức danh lãnh đạo cấp huyện; hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương tại Công văn số 5180-CV/BTCTW ngày 17/02/2008; Công văn số 3533-CV/VPTW ngày 09/7/2012 của Văn phòng Trung ương về chủ trương tăng thêm chức danh lãnh đạo cấp ủy, chính quyền của Thành phố H Chí Minh; Thông báo số 146-TB/TW ngày 04/10/2013 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện chủ trương tăng thêm chức danh Phó Bí thư và Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) thì tiếp tục giữ nguyên Phó Chủ tịch UBND các cấp trong nhiệm kỳ 2016-2021 (ngoài số lượng quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương).

Khi nhân sự Phó Chủ tịch UBND tăng thêm được cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm, giới thiệu để bầu giữ chức vụ cao hơn hoặc điều chuyển bố trí, phân công công tác khác hoặc thôi việc, nghỉ hưu thì không bổ sung nhân sự mới thay thế để bảo đảm số lượng Phó Chủ tịch UBND tại địa phương đó theo đúng quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương.

b) Đối với những địa phương khác thì thực hiện nghiêm theo đúng số lượng Phó Chủ tịch UBND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đã được quy định tại Luật tổ chức chính quyền địa phương.

Vì vậy, Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản nêu trên để rà soát, sắp xếp bảo đảm số lượng Phó Chủ tch UBND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 theo đúng quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân (để b/c);
- TT Trần Anh Tuấn;
- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, V
CQĐP (02b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Anh Tuấn

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3057/BNV-CQĐP năm 2017 thực hiện số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 do Bộ Nội vụ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.033

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.130.97