Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 2956/BTP-TTLLTPQG 2017 kiểm tra liên ngành tình hình thực hiện Luật Lý lịch tư pháp

Số hiệu: 2956/BTP-TTLLTPQG Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Nguyễn Khánh Ngọc
Ngày ban hành: 21/08/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2956/BTP-TTLLTPQG
V/v kiểm tra liên ngành tình hình thực hiện Luật Lý lịch tư pháp

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

Triển khai Quyết định số 866/QĐ-BTP ngày 20/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch kiểm tra liên ngành tình hình thực hiện Luật Lý lịch tư pháp tại các tỉnh Điện Biên, Lai Châu và thành phố Cần Thơ, Đoàn kiểm tra liên ngành sẽ tiến hành kiểm tra tại tỉnh Điện Biên, Lai Châu từ ngày 10/9/2017 đến ngày 14/9/2017 và tại thành phố Cần Thơ từ ngày 20/9/2017 đến ngày 22/9/2017.

Để hoạt động kiểm tra liên ngành đạt hiệu quả, Bộ Tư pháp đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chuẩn bị một số công việc sau đây:

1. Báo cáo tình hình thực hiện Luật Lý lịch tư pháp tại địa phương (theo gợi ý Đề cương báo cáo kèm theo).

2. Chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan chức năng chuẩn bị báo cáo bằng văn bản về "Thực tiễn thi hành Luật Lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp" theo chức năng, nhiệm vụ của Sở để phục vụ buổi kiểm tra liên ngành tại Sở Tư pháp (theo gợi ý Đề cương báo cáo kèm theo).

3. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc chuẩn bị báo cáo tình hình thực hiện Luật Lý lịch tư pháp và tham dự buổi làm việc với Đoàn kiểm tra.

4. Tổ chức buổi làm việc trực tiếp với Đoàn kiểm tra liên ngành theo Chương trình kiểm tra của Đoàn kiểm tra tại địa phương (theo Chương trình kiểm tra gửi kèm).

Đbuổi làm việc tại UBND tỉnh và Sở Tư pháp đạt hiệu quả, đề nghị Quý cơ quan gửi Báo cáo tình hình thực hiện Luật Lý lịch tư pháp tại địa phương và báo cáo về "Thực tiễn thi hành Luật Lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp" về Bộ Tư pháp (Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Bộ Tư pháp; bản điện tử: thuongnth@moj.gov.vn) trước ngày 05/9/2017

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Tòa án nhân dân tối cao (để ph/h);
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao (để ph/h);
- Bộ Công an (để ph/h);
- Bộ Quốc phòng (để ph/h);
- Lưu: VT, TTLLTPQG.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Khánh Ngọc

 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

“THỰC TIỄN THI HÀNH LUẬT LÝ LỊCH TƯ PHÁP VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT TẠI TÒA ÁN QUÂN SỰ QUÂN KHU”
(Kèm theo Công văn số 2956/BTP-TTLLTPQG ngày 21 tháng 8 năm 2017)

1. Tình hình quán triệt, phổ biến Luật Lý lịch tư pháp, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

2. Việc chỉ đạo của Tòa án quân sự Trung ương trong tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về lý lịch tư pháp liên quan đến trách nhiệm của Tòa án quân sự trong lĩnh vực lý lịch tư pháp. Công tác phối hợp với Tòa án quân sự Trung ương trong việc thực hiện Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản hướng dn thi hành Luật Lý lịch tư pháp.

3. Công tác cung cấp thông tin lý lịch tư pháp từ Tòa án quân sự quân khu cho Tòa án quân sự Trung ương (Sliệu tính theo từng năm từ ngày 01/7/2010 đến ngày 01/7/2017).

4. Những vướng mắc, bất cập và nguyên nhân.

5. Kiến nghị, đề xuất.

 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

“THỰC TIỄN THI HÀNH LUẬT LÝ LỊCH TƯ PHÁP VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT TẠI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ”
(Kèm theo Công văn số 2956/BTP-TTLLTPQG ngày 21 tháng 8 năm 2017)

1. Tình hình quán triệt, phổ biến Luật Lý lịch tư pháp, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

2. Việc chỉ đạo các Chi cục thi hành án dân sự trong tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về lý lịch tư pháp liên quan đến trách nhiệm của cơ quan thi hành án dân sự trong lĩnh vực lý lịch tư pháp. Công tác phối hợp với Sở Tư pháp trong việc thực hiện Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Lý lịch tư pháp.

3. Tình hình phi hp cung cấp thông tin lý lịch tư pháp từ Cục Thi hành án dân sự và các Chi cục Thi hành án dân sự cho Sở Tư pháp để xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp (Số liệu tính theo từng năm từ ngày 01/7/2010 đến ngày 01/7/2017).

4. Công tác phối hợp tra cứu, xác minh thông tin lý lịch tư pháp giữa Cơ quan thi hành án dân sự và Sở Tư pháp để cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

5. Công tác phối hợp rà soát thông tin lý lịch tư pháp theo quy định giữa cơ quan thi hành án dân sự và Sở Tư pháp.

6. Những vướng mắc, bất cập và nguyên nhân.

7. Kiến nghị, đề xuất.

 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

“THỰC TIỄN THI HÀNH LUẬT LÝ LỊCH TƯ PHÁP VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT TẠI VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH”
(Kèm theo Công văn số 2956/BTP-TTLLTPQG ngày 21 tháng 8 năm 2017)

1. Tình hình quán triệt, phổ biến Luật Lý lịch tư pháp, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

2. Việc tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về lý lịch tư pháp liên quan đến trách nhiệm của Viện Kiểm sát nhân dân cấp tỉnh trong lĩnh vực lý lịch tư pháp. Công tác phối hợp với Sở Tư pháp trong việc thực hiện Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Lý lịch tư pháp.

3. Thực trạng công tác cung cấp thông tin lý lịch tư pháp từ Viện kim sát nhân dân cấp tỉnh cho Sở Tư pháp để xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp (Số liệu theo từng năm tính từ ngày 01/7/2010 đến ngày 01/7/2017).

4. Công tác phối hợp tra cứu, xác minh thông tin giữa Viện kim sát nhân dân và Sở Tư pháp, phục vụ công tác cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

5. Công tác phối hợp rà soát thông tin lý lịch tư pháp theo quy định giữa Viện Kiểm sát nhân dân cấp tỉnh và Sở Tư pháp.

6. Những vướng mắc, bất cập và nguyên nhân.

7. Kiến nghị, đề xuất (nếu có).

 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

“THỰC TIỄN THI HÀNH LUẬT LÝ LỊCH TƯ PHÁP VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH”
(Kèm theo Công văn số 2956/BTP-TTLLTPQG ngày 21 tháng 8 năm 2017)

1. Tình hình quán triệt, phổ biến Luật Lý lịch tư pháp, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

2. Việc chỉ đạo Tòa án nhân dân cấp huyện trong tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về lý lịch tư pháp liên quan đến trách nhiệm của cơ quan Tòa án trong lĩnh vực lý lịch tư pháp. Công tác phối hợp với Sở Tư pháp trong việc thực hiện Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Lý lịch tư pháp.

3. Tình hình phối hợp cung cấp thông tin lý lịch tư pháp từ Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân cấp huyện cho Sở Tư pháp để xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp (Nêu rõ slượng thông tin cung cấp theo từng năm ktừ ngày 01/7/2010 - 01/7/2017).

4. Công tác phối hợp tra cứu, xác minh thông tin lý lịch tư pháp giữa Tòa án và Sở Tư pháp để cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

5. Tình hình thực hiện Nghị quyết số 144/2016/QH13 ngày 29/6/2016 của Quốc hội về việc lùi hiệu lực thi hành của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13, Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 và bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 (Việc phối hợp tra cứu xác minh thông tin cho người thuộc diện đương nhiên được xóa án tích có yêu cầu cấp Phiếu LLTP).

6. Công tác phối hợp rà soát thông tin lý lịch tư pháp theo quy định giữa cơ quan Tòa án và Sở Tư pháp.

7. Những vướng mắc, bất cập và nguyên nhân.

8. Kiến nghị, đề xuất.

 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

“THỰC TIỄN THI HÀNH LUẬT LÝ LỊCH TƯ PHÁP VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT TẠI CƠ QUAN CÔNG AN CẤP TỈNH”
(Kèm theo Công văn số 2956/BTP-TTLLTPQG ngày 21 tháng 8 năm 2017)

1. Tình hình quán triệt, phổ biến Luật Lý lịch tư pháp, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

2. Việc tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về lý lịch tư pháp liên quan đến trách nhiệm của cơ quan Công an trong lĩnh vực lý lịch tư pháp, trong đó đặc biệt lưu ý đến trách nhiệm của Công an cấp huyện (bộ phận thi hành án hình sự), cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, các trại tạm giam thuộc Công an cấp tỉnh trong việc cung cấp thông tin lý lịch tư pháp theo quy định của Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

3. Công tác phối hợp cung cấp thông tin lý lịch tư pháp từ các cơ quan thuộc phạm vi quản lý của cơ quan Công an cấp tỉnh cho Sở Tư pháp và Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia để xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp (số liệu thông tin cung cp theo tng năm tính từ ngày 01/7/2010 đến ngày 01/7/2017).

4. Công tác phối hợp tra cứu, xác minh thông tin lý lịch tư pháp tại cơ quan Công an cấp tỉnh phục vụ công tác cấp Phiếu lý lịch tư pháp (Số liệu theo từng năm, trong đó phân loại đúng hạn, quá hạn tính từ ngày 01/7/2010 đến ngày 01/7/2017).

5. Công tác phối hợp rà soát thông tin lý lịch tư pháp giữa Cơ quan thi hành án hình sự, trại tạm giam thuộc Công an cấp tỉnh với Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia.

6. Những vướng mắc, bất cập và nguyên nhân.

7. Kiến nghị, đề xuất (nếu có).

 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

THỰC TIỄN THI HÀNH LUẬT LÝ LỊCH TƯ PHÁP TẠI SỞ TƯ PHÁP TỪ NGÀY 01/7/2010 ĐẾN NGÀY 01/7/2017
(Kèm theo Công văn số 2956/BTP-TTLLTPQG ngày 21 tháng 8 năm 2017)

1. Công tác tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành chỉ thị, kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh trong triển khai thi hành Luật Lý lịch tư pháp

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản hướng dn thi hành

3. Việc kiện toàn tổ chức bộ máy thuộc Sở Tư pháp đxây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Việc đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động quản lý lý lịch tư pháp

4. Công tác xây dựng, quản lý, sử dụng và khai thác cơ sdữ liệu lý lịch tư pháp

- Số lượng thông tin Sở Tư pháp tiếp nhận từ cơ quan Tòa án, Viện kim sát, Công an, Thi hành án dân sự và các cơ quan có liên quan;

- Tình hình tiếp nhận, kiểm tra, phân loại, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp;

- Lập Lý lịch tư pháp, cập nhật thông tin lý lịch tư pháp bổ sung;

- Công tác lưu trữ hồ sơ lý lịch tư pháp bằng giấy;

- Việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý lịch tư pháp;

- Công tác phối hợp rà soát cung cấp thông tin lý lịch tư pháp giữa Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan.

5. Công tác cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức

(Nêu cụ thể tổng số Phiếu lý lịch tư pháp đã giải quyết của từng năm, trong đó phân tích số lượng Phiếu lý lịch tư pháp trả đúng hạn và số lượng Phiếu lý lịch tư pháp trả quá hạn; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cấp Phiếu lý lịch tư pháp; Công tác cấp Phiếu LLTP cho người đương nhiên được xóa án tích theo Bộ luật hình sự 2015 và Nghị quyết số 144/2016/QH13 của Quốc hội).

6. Đánh giá chung

6.1. Kết quả đạt được.

6.2. Nhũng vướng mắc, bất cập.

6.3. Nguyên nhân (nguyên nhân chủ quan, khách quan).

7. Kiến nghị, đề xuất

 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LUẬT LÝ LỊCH TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Kèm theo Công văn số 2956/BTP-TTLLTPQG ngày 21 tháng 8 năm 2017)

A. YÊU CẦU ĐỐI VỚI BÁO CÁO

Yêu cầu chung đối với báo cáo: Báo cáo cần thể hiện được những nội dung bản trong công tác quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp của tỉnh và việc thực hiện nhiệm vụ phối hợp tra cứu, xác minh, trao đi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp để xây dựng Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại địa phương từ ngày Luật Lý lịch tư pháp có hiệu lực pháp luật (ngày 01/7/2010 đến ngày 01/7/2017).

Yêu cầu cụ thể đối với báo cáo: cần có số liệu phân tích cụ thể của tng năm và thể hiện được những kết quả đạt được; hạn chế, tồn tại, nguyên nhân của nhng hạn chế, tồn tại và đề xuất, kiến nghị.

B. NỘI DUNG CỦA BÁO CÁO

1. Việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp của Ủy ban nhân dân tỉnh

1.1. Việc chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về lý lịch tư pháp; việc ban hành chỉ thị, kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan trong triển khai thi hành Luật Lý lịch tư pháp.

1.2. Công tác phổ biến, tuyên truyền, quán triệt Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành.

1.3. Việc kiện toàn bộ máy tổ chức của Sở Tư pháp để xây dựng, quản lý sở dữ liệu lý lịch tư pháp. Việc đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động quản lý lý lịch tư pháp tại địa phương.

1.4. Việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý lý lịch tư pháp.

2. Công tác phối hợp cung cấp thông tin lý lịch tư pháp giữa các cơ quan Tòa án, Viện kiểm sát, Công an, Thi hành án và các cơ quan, tổ chức khác cho Sở Tư pháp (Nêu thực trạng tình hình, có số liệu cụ thể theo từng năm tính từ ngày 01/7/2010 đến ngày 01/7/2017).

3. Công tác phối hợp tra cứu, xác minh thông tin lý lịch tư pháp phục vụ công tác cấp Phiếu lý lịch tư pháp (Nêu thực trạng tình hình, có số liệu cụ thể theo từng năm tính từ ngày 01/7/2010 đến ngày 01/7/2017).

4. Đánh giá chung

4.1. Kết quả đạt được.

4.2. Khó khăn, bất cập.

4.3. Nguyên nhân.

5. Đề xuất, kiến nghị

 

CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TRA

TẠI TỈNH ĐIỆN BIÊN
(Từ ngày 10 tháng 9 năm 2017 đến ngày 12 tháng 9 năm 2017)

STT

Thời gian

Hoạt động

Nội dung cụ thể

Thành phần

1.

Sáng chủ nht 8h Ngày 10/9/2017

Đi Điện Biên (phương tiện ô tô)

2.

Sáng thứ 2 Ngày 11/9/2017 (8h00-11h30)

Làm việc tại Sở Tư pháp

- Sở Tư pháp tỉnh báo cáo tình hình thực hiện Luật Lý lịch tư pháp.

- Kiểm tra thực tế tại Sở Tư pháp.

- Đoàn kiểm tra liên ngành;

- Đại diện Lãnh đạo Sở Tư pháp; Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Hành chính tư pháp; Lãnh đạo các Phòng có liên quan.

- Đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kim sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự

3.

Chiu Thứ 2 Ngày 11/9/2017 (14h00-17h00)

Làm việc tại Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

- Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên báo cáo tình hình thực hiện Luật Lý lịch tư pháp tại tỉnh Điện Biên.

- Trao đi các nội dung liên quan về công tác lý lịch tư pháp.

- Đoàn kiểm tra liên ngành;

- Đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Sở Tư pháp; Công an tỉnh; Phòng Hồ sơ nghiệp vụ; Tòa án nhân dân tỉnh; Viện kim sát nhân dân tỉnh; Cục Thi hành án dân sự.

- Đại diện Lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Nội vụ.

4.

Sáng Thứ 3 Ngày 12/9/2017

Đi Lai Châu

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2956/BTP-TTLLTPQG ngày 21/08/2017 về kiểm tra liên ngành tình hình thực hiện Luật Lý lịch tư pháp do Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


877

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.173.188
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!