Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2890/BTP-TCCB năm 2019 về rà soát, bổ sung Quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Phòng giai đoạn 2019-2021 và 2021-2026 do Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 2890/BTP-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Nguyễn Quang Thái
Ngày ban hành: 01/08/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2890/BTP-TCCB
V/v rà soát, bổ sung Quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Phòng giai đoạn 2019-2021 và 2021-2026

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2019

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Thực hiện công tác rà soát, bổ sung Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý định kỳ hàng năm theo Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW ngày 05/11/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 30/11/2004 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 06-HD/BTCTW ngày 24/02/2017 của Ban Tổ chức Trung ương và Quy chế quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 88-QĐ/BCSĐ ngày 06/12/2018 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp, Bộ Tư pháp đề nghị Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và cấp Phòng của đơn vị giai đoạn 2019-2021 và giai đoạn 2021-2026 theo đúng nguyên tắc, yêu cầu, trình tự, thủ tục quy định tại các văn bản nêu trên. Hồ sơ quy hoạch đề nghị gửi về Bộ Tư pháp (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 15/9/2019 để xem xét, phê duyệt.

Bộ Tư pháp đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ khẩn trương chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chất lượng và đúng thời hạn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Các Thứ trưởng (để b/cáo);
- Lưu: VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

Nguyễn Quang Thái

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2890/BTP-TCCB năm 2019 về rà soát, bổ sung Quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Phòng giai đoạn 2019-2021 và 2021-2026 do Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


441
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.146.12