Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2808/TTCP-KHTCTH năm 2017 về thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng do Thanh tra Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2808/TTCP-KHTCTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thanh tra Chính phủ Người ký: Đặng Công Huẩn
Ngày ban hành: 09/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THANH TRA CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2808/TTCP-KHTCTH
V/v thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ. Việc thống kê, tổng hợp báo cáo đã dần đi vào nền nếp và chất lượng từng bước được nâng lên. Tuy nhiên, còn một số bộ, ngành, địa phương chưa thực hiện tốt công tác này, đặc biệt có đơn vị thống kê số liệu không đầy đủ, thiếu chính xác, sai lệch nhiều so với thực tế; báo cáo không phản ánh được tình hình của bộ, ngành, địa phương, đơn vị trong kỳ báo cáo, không bám sát đề cương và các nội dung gợi ý báo cáo bổ sung của Thanh tra Chính phủ; nhiều đơn vị không nhập số liệu vào phần mềm, không gửi báo cáo hoặc gửi rất chậm so với thời hạn quy định..., làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng báo cáo của ngành Thanh tra với Chính phủ, của Chính phủ với Trung ương, Quốc hội.

Đ khắc phục vấn đề này, Thanh tra Chính phủ đề nghị các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm rà soát, chấn chỉnh, chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, trong đó cần tập trung chỉ đạo:

- Thống kê số liệu đầy đủ, chính xác theo biểu mẫu quy định tại Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ, quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Khẩn trương khắc phục tình trạng số liệu chưa chính xác hoặc bỏ trống, không thống kê đủ các chỉ tiêu theo biểu mẫu.

- Xây dựng nội dung báo cáo định kỳ đúng theo Đề cương quy định tại Thông tư số 03/2013/TT-TTCP. Đồng thời, trong một số trường hợp cụ thể, báo cáo bổ sung thêm những nội dung gợi ý, hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ về những vấn đề dư luận quan tâm, hoặc để phục vụ yêu cầu của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và phục vụ công tác quản lý nhà nước.

- Nhập số liệu vào phần mềm Hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và gửi báo cáo đầy đủ, kịp thời, đảm bảo đúng theo thời hạn quy định (cả bản giấy và file mềm).

Trong thời gian tới, trên cơ sở đề nghị của nhiều đại biểu Quốc hội, Thanh tra Chính phủ sẽ tiếp tục tham mưu Chính phủ việc công khai chi tiết các chỉ tiêu thống kê về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của từng bộ, ngành, địa phương tại các kỳ họp Quốc hội; việc chấp hành chế độ thông tin, báo cáo của các bộ, ngành, địa phương tại các phiên họp Chính phủ thường kỳ.

Thanh tra Chính phủ trân trọng đề nghị các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó TTgCP Tr
ương Hòa Bình (để b/c);
- Tổng Thanh tra CP (để b/c);
- Các Phó Tổng Thanh tra CP;
- Văn phòng Chính phủ; Vụ I - VPCP;
- Các cục, vụ, đơn vị thuộc TTCP (để ph/h
p);
- Lưu: VT, KHTCTH.

KT. TỔNG THANH TRA
PHÓ TỔNG THANH TRA
Đặng Công Huẩn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2808/TTCP-KHTCTH năm 2017 về thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng do Thanh tra Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


615
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.201.102