Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2558/TCTHADS-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thi hành án dân sự Người ký: Mai Lương Khôi
Ngày ban hành: 31/07/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN
DÂN SỰ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2558/TCTHADS-VP
V/v thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tại các cơ quan THADS

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2015

 

Kính gửi: Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trong thời gian qua, các cơ quan báo chí đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thi hành án dân sự, thường xuyên, kịp thời phản ánh những kết quả, đóng góp của Hệ thống đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của từng địa phương thông qua việc giữ vững ổn định an ninh trật tự, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phối hợp, phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí trong Hệ thống tổ chức thi hành án dân sự, nhất là tại các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế, chậm được khắc phục, làm ảnh hưởng đáng kể đến hình ảnh, uy tín của Ngành.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động báo chí trong toàn Hệ thống, căn cứ Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật báo chí, Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước và Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg ngày 04/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, Tổng cục Thi hành án dân sự yêu cầu Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, quán triệt và thực hiện đầy đủ, kịp thời các nội dung sau đây:

1. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác chỉ đạo, lãnh đạo của Cục trưởng, Chi cục trưởng đối với công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

- Tiếp tục nhận thức sâu sắc, đúng đắn, đầy đủ về tầm quan trọng của công tác báo chí nói chung, công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí nói riêng trong việc tạo sự đồng tình, ủng hộ của các cấp, các ngành, dư luận xã hội và nhân dân địa phương đối với hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn quản lý.

- Quan tâm, chấn chỉnh việc thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong công tác phát ngôn, nêu cao tính trách nhiệm trong phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, tổ chức quán triệt kịp thời, đầy đủ các quy định pháp luật về trách nhiệm cung cấp thông tin cho báo chí trong đội ngũ công chức, người lao động của cơ quan, đơn vị.

- Chủ động hơn trong công tác đối thoại, cung cấp thông tin một cách đầy đủ, trung thực, toàn diện cho các cơ quan báo chí, trong đó chú ý đến báo chí địa phương; quan tâm phản ánh gương người tốt, việc tốt, tôn vinh những đóng góp của cơ quan thi hành án, những tấm gương tận tụy, mẫu mực của công chức làm công tác thi hành án; thực hiện tốt nhiệm vụ truyền thông báo chí, xây dựng hình ảnh đẹp về người công chức thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự “kỷ cương, trách nhiệm, tin cậy, thân thiện”.

- Có biện pháp cụ thể để từng bước chuyên nghiệp hóa công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa Cục, Chi cục với cơ quan báo chí. Công chức được giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí phải được trang bị đầy đủ các kiến thức, quy định pháp luật về báo chí; kỹ năng giao tiếp báo chí; tuân thủ chặt chẽ quy trình phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; nhanh nhạy trong phản ứng, phản hồi ý kiến trước thông tin báo chí và vấn đề được dư luận xã hội quan tâm; chính xác, chuẩn mực, nghiêm túc trong sử dụng ngôn ngữ.

2. Triển khai một số quy định cụ thể của pháp luật về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tại các Cục, Chi cục

2.1. Về Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Cục Thi hành án dân sự là Cục trưởng; của Chi cục Thi hành án dân sự là Chi cục trưởng.

Cục trưởng, Chi cục trưởng có thể giao 01 công chức đảm nhận nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên. Họ tên, chức vụ, số điện thoại và địa chỉ e-mail của Người phát ngôn của Cục, Chi cục phải được công bố bằng văn bản cho các cơ quan báo chí, Tổng cục Thi hành án dân sự (Văn phòng Tổng cục) và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục.

Cục trưởng, Chi cục trưởng có thể ủy quyền cho người có trách nhiệm thuộc cơ quan phát ngôn hoặc phối hợp với Người phát ngôn để phát ngôn hoặc cung cấp thông tin cho báo chí về những vấn đề cụ thể được giao. Việc ủy quyền phát ngôn phải được thực hiện bằng văn bản, chỉ áp dụng trong từng vụ việc và có thời hạn nhất định. Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn được nhân danh đại diện Cục, Chi cục phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn phải bảo đảm các tiêu chuẩn: (1) Là công chức thuộc biên chế chính thức và đang công tác tại Cục, Chi cục, (2) Có lập trường chính trị, tư tưởng vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ trung thực khách quan, (3) Có am hiểu sâu về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và lĩnh vực quản lý của Cục, Chi cục, (4) Có hiểu biết nhất định về lĩnh vực báo chí, nắm vững các quy định pháp luật về báo chí, (5) Có năng lực phân tích, tổng hợp, xử lý thông tin báo chí và có khả năng giao tiếp với báo chí.

Công chức, người lao động các Cục, Chi cục được cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định pháp luật nhưng không được nhân danh Cục, Chi cục để phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí; không được tiết lộ bí mật công vụ, công tác, thông tin sai sự thật; trung thực khi cung cấp thông tin cho báo chí và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã cung cấp. Các Cục, Chi cục có lưu ý công chức, người lao động của cơ quan không đưa các thông tin về hoạt động của nội bộ cơ quan, đơn vị trên mạng xã hội.

2.2. Quy trình thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

2.2.1. Hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

- Cung cấp thông tin thường xuyên

Hàng tháng, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tổ chức cung cấp, cập nhật thông tin trên trang tin điện tử của Cục theo các nội dung được quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

- Phát ngôn và cung cấp thông tin trong trường hợp đột xuất, bất thường

Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn của Cục, Chi cục có trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho báo chí trong các trường hợp đột xuất, bất thường sau đây:

(1) Khi thấy cần thiết phải thông tin trên báo chí về các sự kiện, vấn đề quan trọng có tác động lớn trong xã hội thuộc phạm vi quản lý của Cục, Chi cục nhằm cảnh báo kịp thời và định hướng dư luận.

Trường hợp xảy ra vụ việc cần có ngay thông tin ban đầu của Cục, Chi cục thì Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn có trách nhiệm chủ động phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí trong thời gian chậm nhất là một (01) ngày, kể từ khi vụ việc xảy ra,

(2) Khi cơ quan báo chí hoặc cơ quan chỉ đạo, quản lý nhà nước về báo chí có yêu cầu phát ngôn hoặc cung cấp thông tin về các sự kiện, vấn đề của Cục, Chi cục, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của cơ quan đã được nêu trên báo chí hoặc về các sự kiện, vấn đề nêu trên.

2.2.2. Các trường hợp từ chối, không phát ngôn và cung cấp thông tin

- Những vấn đề thuộc bí mật nhà nước; những vấn đề bí mật thuộc nguyên tắc và quy định của Đảng; những vấn đề không thuộc quyền hạn phát ngôn;

- Các vụ việc đang trong quá trình thanh tra; nghiên cứu giải quyết khiếu nại, tố cáo; những vấn đề chưa thống nhất giữa các cơ quan, đơn vị nhà nước đang trong quá trình giải quyết, chưa có kết luận chính thức của người có thẩm quyền mà theo quy định không được cung cấp thông tin cho báo chí;

- Những văn bản chính sách, đề án đang trong quá trình soạn thảo mà theo quy định của pháp luật chưa được cấp có thẩm quyền cho phép phổ biến.

2.2.3. Tiếp và làm việc với nhà báo

Trường hợp nhà báo đến trụ sở Cục, Chi cục để thu thập thông tin, tra cứu tài liệu, làm nghiệp vụ báo chí theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ thì Cục trưởng, Chi cục trưởng bố trí đón tiếp, nghiên cứu, tìm hiểu nội dung báo chí yêu cầu. Trường hợp chưa có đủ thông tin để trả lời, cung cấp thì hẹn lại thời gian trả lời, cung cấp trong thời hạn quy định.

2.2.4. Chuẩn bị nội dung thông tin phát ngôn và cung cấp cho báo chí

Nội dung thông tin phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí phải được chuẩn bị một cách khoa học, chu đáo, chặt chẽ, đảm bảo chính xác, đầy đủ, kịp thời, đúng yêu cầu về nội dung và thời hạn cung cấp thông tin.

Nội dung thông tin phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí phải được Cục trưởng, Chi cục trưởng nghiên cứu, rà soát kỹ và cho ý kiến trước khi phát ngôn hoặc cung cấp. Trường hợp cần thiết, có thể tổ chức họp tập thể lãnh đạo Cục, Chi cục cho ý kiến đối với nội dung thông tin.

2.2.5. Xử lý thông tin báo chí

- Đối với việc xử lý thông tin báo chí theo yêu cầu của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục: Cục trưởng, Chi cục trưởng có trách nhiệm chủ động, thường xuyên theo dõi chuyên mục “Điểm tin báo chí” trên Cổng thông tin điện tử thi hành án dân sự, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trực thuộc Tổng cục trong việc xử lý thông tin báo chí theo quy định tại Quy trình xử lý thông tin báo chí tại Tổng cục Thi hành án dân sự (Ban hành kèm theo Quyết định số 833/QĐ-TCTHADS ngày 08/12/2014 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự).

- Đối với ý kiến, kiến nghị, phê bình, khiếu nại của tổ chức, công dân, tố cáo của công dân do cơ quan báo chí chuyển đến hoặc đăng, phát trên báo chí, đặc biệt là báo chí tại địa phương, thì trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận được hoặc từ ngày báo chí đăng, phát, Cục trưởng, Chi cục trưởng tổ chức rà soát, nghiên cứu kỹ và phải có văn bản thông báo cho cơ quan báo chí kết quả hoặc biện pháp giải quyết.

2.2.6. Đề nghị đăng tải ý kiến phản hồi, cải chính

Khi có căn cứ cho rằng báo chí đăng tải thông tin sai sự thật về lĩnh vực, địa bàn do cơ quan mình quản lý, Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn yêu cầu cơ quan báo chí đó phải đăng tải ý kiến phản hồi, cải chính theo quy định của pháp luật.

3. Tổ chức thực hiện

3.1. Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện

- Phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí và hướng dẫn tại công văn này đến toàn thể công chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị; Đảm bảo kỷ luật, kỷ cương trong công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tại cơ quan, đơn vị.

- Chịu trách nhiệm về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Cục, Chi cục, kể cả trong trường hợp ủy quyền cho người khác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

- Có biện pháp kiện toàn, bồi dưỡng đội ngũ công chức Văn phòng Cục, công chức làm công tác văn phòng các Chi cục đảm bảo đủ năng lực tham mưu, giúp Cục trưởng, Chi cục trưởng triển khai nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tại cơ quan, đơn vị; xem xét, hỗ trợ kinh phí cho Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn của cơ quan mình để thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

- Thực hiện chế độ báo cáo tình hình phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn về Tổng cục Thi hành án dân sự (có thể lồng ghép trong báo cáo của cơ quan, đơn vị theo quy định về chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo chỉ đạo của Tổng cục).

- Xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị, cá nhân thuộc trách nhiệm quản lý không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc thực hiện không đầy đủ các quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

3.2. Chánh Văn phòng Tổng cục

- Giúp Tổng Cục trưởng quản lý, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tại các cơ quan thuộc Hệ thống tổ chức thi hành án dân sự.

- Kiến nghị, đề xuất Tổng Cục trưởng xem xét tuyên dương khen thưởng đối với những tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc hoặc kỷ luật đối với những cá nhân sai phạm trong việc thực hiện các quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Hà Hùng Cường (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Tổng Cục trưởng (để báo cáo);
- Các Phó Tổng cục trưởng (để thực hiện);
- Văn phòng Bộ (để phối hợp);
- Cục Công tác phía Nam (để phối hợp);
- Lưu: VT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Lương Khôi

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2558/TCTHADS-VP ngày 31/07/2015 thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tại các cơ quan thi hành án dân sự do Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.033

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.115.215