Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2489/BNN-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Đinh Vũ Thanh
Ngày ban hành: 29/05/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2489/BNN-KHCN
V/v Chương trình công tác năm 2013 của Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2013

 

Kính gửi:

- Tổng cục Lâm nghiệp;
- Tổng cục Thủy lợi
- Vụ Hợp tác quốc tế

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy viên Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu về việc thông báo giao thực hiện nhiệm vụ của Bộ Nông nghiệp và PTNT thuộc Chương trình công tác năm 2013 của Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu như sau:

1. Tổng cục Lâm nghiệp chủ trì tiếp tục thực hiện Chương trình Giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tổn và nâng cao trữ lượng các-bon rừng (REDD+).

2. Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì hoàn thiện thủ tục ký biên bản ghi nhớ (cấp Bộ) Thỏa thuận đối tác chiến lược Việt Nam - Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước.

3. Tổng cục Thủy lợi chủ trì tổ chức Diễn đàn Quốc gia giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu; triển khai các nội dung của biên bản ghi nhớ thuộc thỏa thuận đối tác chiến lược Việt Nam - Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước.

Đề nghị các đơn vị được giao nhiệm vụ khẩn trương tổ chức thực hiện theo kế hoạch (tại văn bản số 3964/VPCP-KTN ngày 20/5/2013 của Văn phòng Chính phủ) và báo cáo theo quy định về Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường để tổng hợp báo cáo Bộ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Hoàng Văn Thắng (để b/c);
- Lưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đinh Vũ Thanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2489/BNN-KHCN Chương trình công tác ngày 29/05/2013 của Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.367

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.112.198
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!