Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2464/BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kế hoạch thực hiện giai đoạn rà soát thủ tục hành chính

Số hiệu: 2464/BNN-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Vũ Văn Tám
Ngày ban hành: 17/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2464/BNN-VP
V/v ban hành kế hoạch thực hiện giai đoạn rà soát thủ tục hành chính

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Vụ, Cục;
- Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Ban Đổi mới &QLDNNN;
- Các Trung tâm: Khuyến nông – Khuyến ngư QG; Tin học & TK; Quốc gia Nước sạch & VSMTNT;
- Các BQL dự án Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thuỷ lợi;

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và tổ chức việc rà soát TTHC tại bộ, ngành, địa phương.

Căn cứ Công văn số 172/CCTTHC ngày 30/7/2009 hướng dẫn Kế hoạch tổng thể triển khai giai đoạn rà soát thủ tục hành chính của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, Bộ ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án 30 giai đoạn II (rà soát thủ tục hành chính), kèm theo văn bản này.

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức triển khai các nội dung công việc theo kế hoạch và theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ;
- Đảng uỷ, CĐ, Đoàn TNCSHCM cơ quan Bộ;
- Cán bộ TCT ĐA30 các đơn vị (Email);
- Lưu: VT, TCTĐA30.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 


KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 30 GIAI ĐOẠN II (RÀ SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH)
(Ban hành kèm theo Công văn số 2464 /BNN-VP ngày 17 tháng 08 năm 2009)

STT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Đơn vị thực hiện

Thời gian hoàn thành

I

Công tác chuẩn bị: Hoàn thành trước ngày 31/8/2009

 

 

 

1.

Tham dự tập huấn việc rà soát TTHC tại TCTCT của Thủ tướng Chính phủ

TCTCT của Thủ tướng Chính phủ

TCT Đề án 30 của Bộ

Ngày 14/7/2009

2.

Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cách điền biểu mẫu rà soát TTHC (biểu mẫu 2, 2a, 2b) cho các đơn vị thuộc Bộ

TCT Đề án 30 của Bộ

TCT Đề án 30 các đơn vị thuộc Bộ

Trước ngày 24/8/2009

3.

- Chấn chỉnh, kiện toàn lại Tổ công tác Đề án 30 của đơn vị;

- Trang bị đầy đủ điều kiện làm việc cho Tổ công tác Đề án 30 của đơn vị

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Các phòng ban, công chức thuộc đơn vị

Trước ngày 31/8/2009

4.

Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cách điền biểu mẫu rà soát TTHC (biểu mẫu 2, 2a, 2b) cho các phòng ban, công chức của đơn vị

TCT Đề án 30 các đơn vị

Các phòng, ban thuộc đơn vị

Trước ngày 31/8/2009

II

Triển khai thực hiện rà soát TTHC tại các đơn vị: Hoàn thành trước ngày 30/11/2009

 

5.

 Cung cấp Biểu mẫu 2, 2a, 2b cho các phòng, ban thuộc đơn vị

TCT Đề án 30 các đơn vị thuộc Bộ

Các phòng, ban thuộc đơn vị, công chức được phân công thực hiện

Trước ngày 05/9/2009

6.

Công chức phòng, ban điền các Biểu mẫu 2, 2a, 2b ([1])

Lãnh đạo phòng, ban của đơn vị

Công chức được phân công thực hiện

Trước ngày 20/10/2009

7.

Lãnh đạo phòng, ban kiểm tra và hoàn chỉnh các biểu mẫu 2, 2a, 2b do công chức thực hiện điền và gửi TCT Đề án 30 của đơn vị

Lãnh đạo phòng, ban của đơn vị

Công chức được phân công thực hiện

Trước ngày 05/11/2009

8.

TCT Đề án 30 đơn vị rà soát, kiểm tra chất lượng các Biểu mẫu, tổng hợp và lập Báo cáo kết quả rà soát TTHC

TCT Đề án 30 các đơn vị thuộc Bộ

Lãnh đạo phòng, ban

Trước ngày 20/11/2009

9.

Thủ trưởng đơn vị phê duyệt kết quả điền biểu mẫu 2, 2a, 2b và báo cáo kết quả rà soát TTHC của đơn vị (theo phụ lục IV, mẫu 1, 2, 3, 4, 5 kèm theo Công văn số 172/CCTTHC ngày 30/7/2009 của Tổ CTCT của TTg)

TCT Đề án 30 các đơn vị thuộc Bộ

TCT Đề án 30 các đơn vị thuộc Bộ

Trước ngày 25/11/2009

10.

Nộp kết quả thực hiện Giai đoạn II Đề án 30 về TCT đề án 30 của Bộ :

- Các Biểu mẫu 2, 2a, 2b đã được đóng dấu giáp lai của đơn vị

- Báo cáo kết quả rà soát rà soát thủ tục hành chính

TCT Đề án 30 các đơn vị thuộc Bộ

TCT Đề án 30 các đơn vị thuộc Bộ

Trước ngày 30/11/2009

11.

Chỉnh sửa các biểu mẫu bị sai sót theo yêu cầu của TCT Đề án 30 của Bộ

TCT Đề án 30 các đơn vị thuộc Bộ

TCT Đề án 30 và các phòng, ban của các đơn vị

Trong quá trình triển khai

III

Triển khai rà soát TTHC tại Bộ: Hoàn thành trước ngày 28/02/2010

 

 

12.

Kiểm tra, rà soát nhanh 1 số thủ tục hành chính của các Cục thực hiện tại 1 số địa phương theo chỉ đạo của Tổ CTCT TTg

TCT Đề án 30 của Bộ

Các Cục thuộc Bộ

Trước ngày 30/10/2009

13.

Tập hợp và phân loại các biểu mẫu 2, 2a, 2b từ các đơn vị gửi về TCT Đề án 30 của Bộ

TCT Đề án 30 của Bộ

Thành viên TCT Đề án 30 của Bộ

Trước ngày 30/11/2009

14.

- Rà soát, kiểm tra chất lượng điền các biểu mẫu 2, 2a, 2b của các đơn vị

- Tổng hợp các lỗi, sai sót gửi trả lại đơn vị để hoàn chỉnh

TCT Đề án 30 của Bộ

Thành viên TCT Đề án 30 của Bộ

Trước ngày 15/12/2009

15.

Triển khai các hoạt động của Tổ trợ giúp Đề án 30 của Bộ:

- Thông báo cho các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức về Danh mục TTHC của Bộ

- Thu thập các ý kiến phản biện xã hội

- Thực hiện một số hoạt động điều tra, khảo sát

- Tổ chức 3- 4 Hội thảo đóng góp vào danh mục, nội dung các TTHC thuộc lĩnh vực Nông nghiệp& PTNT

 

- TCT Đề án 30 của Bộ

- Tổ trợ giúp Đề án 30 của Bộ

- Các Dự án có nội dung CCHC

 

TCT Đề án 30 của Bộ; Tổ trợ giúp Đề án 30 của Bộ; các Dự án có nội dung CCHC; các cơ quan, đơn vị liên quan

 

 

Trước ngày 05/02/2010

16.

Xây dựng Báo cáo kết quả rà soát và kiến nghị phương án đơn giản hoá TTHC gửi Bộ trưởng (theo phụ lục V, mẫu 1, 2, 3, 4, 5 kèm theo Công văn số 172/CCTTHC ngày 30/7/2009 của Tổ CTCT của TTg)

TCT Đề án 30 của Bộ

TCT Đề án 30 của Bộ

Trước ngày 15/02/2010

17.

Phê duyệt Báo cáo kết quả rà soát- Phương án đơn giản hoá TTHC của Bộ và gửi TCTCT (theo phụ lục VI, mẫu 1, 2, 3, 4, 5 kèm theo Công văn số 172/CCTTHC ngày 30/7/2009 của Tổ CTCT của TTg)

Lãnh đạo Bộ

TCT Đề án 30 của Bộ

Trước ngày 28/02/2010

IV

Thực thi các phương án đơn giản hoá TTHC: Hoàn thành trước ngày 31/12/2010

 

18.

Các đơn vị triển khai theo thẩm quyền những nội dung kiến nghị trong giai đoạn rà soát xin ý kiến lãnh đạo Bộ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các TTHC.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

Từ ngày 28/02/2010

V

Công tác chỉ đạo điều hành

 

 

 

19.

Sơ kết giai đoạn I thực hiện Đề án 30 của Bộ và đề xuất thi đua khen thưởng

TCT Đề án 30 của Bộ

TCT Đề án 30 các đơn vị thuộc Bộ

Trước ngày 15/9/2009

20.

Ban hành văn bản của Bộ Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ thực hiện Đề án 30 tại Bộ và các đơn vị

Vụ TCCB

Vụ TCCB

Trước ngày 15/9/2009

21.

Triển khai công tác truyền thông thực hiện Đề án 30 của Bộ

Văn phòng Bộ, Báo, Tạp chí thuộc Bộ

Các đơn vị triển khai Đề án 30

Trước ngày 15/9/2009

22.

Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án 30 năm 2010 của Bộ

TCT Đề án 30 của Bộ

TCT Đề án 30 của Bộ

Trước ngày 31/12/2009

23.

Sơ kết giai đoạn II thực hiện Đề án 30 của đơn vị, thực hiện công tác thi đua khen thưởng

Các đơn vị thuộc Bộ

TCT Đề án 30 các đơn vị thuộc Bộ

Trước ngày 31/12/2009

VI

Chế độ thông tin, báo cáo

 

 

 

24.

Xây dựng báo cáo tháng thực hiện Đề án 30 của đơn vị gửi TCT Đề án 30 của Bộ

TCT Đề án 30 các đơn vị thuộc Bộ

TCT Đề án 30 các đơn vị thuộc Bộ

Trước ngày 22 hàng tháng

25.

Tổng hợp kết quả thực hiện hàng tuần Đề án 30 của Bộ báo cáo TCTCT của TTg (gửi file mềm qua Email)

TCT Đề án 30 của Bộ

TCT Đề án 30 của Bộ

Trước 09h sáng thứ 5 hàng tuần

26.

Tổng hợp kết quả thực hiện Đề án 30 của Bộ trong tháng, báo cáo định kỳ gửi TCTCT của TTg

TCT Đề án 30 của Bộ

TCT Đề án 30 của Bộ

Trước ngày 25 hàng tháng

 ([1]) Cán bộ, công chức chịu trách nhiệm rà soát truy cập vào địa chỉ http://thutuchanhchinh.vn để tìm kiếm, phân tích và điền thông tin chính xác, đầy đủ vào Biểu mẫu 2, 2a, 2b 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2464/BNN-VP ngày 17/08/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kế hoạch thực hiện giai đoạn rà soát thủ tục hành chính

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.053

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.218.88
server251