Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2366/BNV-TCBC năm 2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện do Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 2366/BNV-TCBC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Thái Quang Toản
Ngày ban hành: 05/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2366/BNV-TCBC
V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Trả lời văn bản số 305/UBND-NC ngày 13/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc đề nghị Bộ Nội vụ tham mưu trình Chính phủ sớm ban hành quy định hướng dẫn cụ thể vchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, biên chế của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

1. Ở cấp tỉnh, ngày 27/5/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 48/2016/NĐ-CP quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng thời, thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Bộ Nội vụ đang chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trong đó có Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) để trình Chính phủ ban hành trong thời gian tới.

2. Ở cấp huyện, hiện nay Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện đang thực hiện theo Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi tắt là Nghị định số 37/2014/NĐ-CP). Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Bộ Nội vụ đang chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 37/2014/NĐ-CP để trình Chính phủ ban hành trong thời gian tới. Trong đó, quy định rõ về chức năng của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

3. Đối với việc hướng dẫn tổ chức công tác tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã: Căn cứ quy định tại Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tt là Nghị định số 112/2011/NĐ-CP), ngày 30/10/2012, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 06/2012/TT-BNV hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn. Theo đó, tại Điều 5 Thông tư này, Bộ Nội vụ đã hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn của công chức văn phòng thống kê trong việc tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ về văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện; đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn nghiên cứu, thực hiện theo quy đnh./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân (để b/cáo);
- TTr Nguyễn Duy Th
ăng (để b/cáo);
- Lưu: VT, TCBC (05b).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC - BIÊN CHẾ
Thái Quang Toản

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2366/BNV-TCBC năm 2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện do Bộ Nội vụ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


346

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.132.114