Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2333/BTP-TCCB của Bộ Tư pháp về việc báo cáo tình hình kiện toàn tổ chức, cán bộ của cơ quan tư pháp địa phương theo Thông tư liên tịch số 04/2005/TTLT-TP-NV

Số hiệu: 2333/BTP-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Lê Thị Thu Ba
Ngày ban hành: 28/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  2333 /BTP - TCCB
V/v báo cáo tình hình kiện toàn tổ chức, cán bộ của cơ quan tư pháp địa phương theo Thông tư liên tịch số 04/2005/TTLT-TP-NVHà Nội, ngày 28  tháng 5   năm 2007

 

Kính gửi: Đồng chí Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 04/2005/TTLT-TP-NV ngày 5/5/2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức các cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước về công tác tư pháp ở địa phương, trên cơ sở kết quả rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, cán bộ và điều kiện thực tế của địa phương, các Sở Tư pháp đã phối hợp cùng với Sở, ngành có liên quan tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện việc kiện toàn tổ chức và hoạt động cơ quan tư pháp địa phương các cấp. Đến nay, hệ thống các cơ quan tư pháp địa phương đã được củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động góp phần phục yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương và yêu cầu quản lý công tác tư pháp của nhà nước.

Tuy nhiên, thời gian qua, một số văn bản được ban hành trong đó có những quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp và việc thực hiện nhiệm vụ tư pháp ở cấp xã như Lụât Luật sư, Luật Trợ giúp pháp lý, Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về quản lý và đăng ký hộ tịch, Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ quy định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký... Đồng thời, thực tiễn hai năm thực hiện Thông tư cũng phát sinh một số vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung nhằm củng cố, kiện toàn tổ chức cơ quan tư pháp địa phương các cấp đáp ứng với yêu cầu cải cách hành chính, cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay. Do đó, Chỉ thị số 01/2007/CT-BTP ngày 23/1/2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã xác định “tiếp tục kiện toàn, củng cố bộ máy và nhân sự của cơ quan tư pháp các cấp” và Quyết định số 380/QĐ-BTP ngày 26/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp yêu cầu xây dựng Đề án củng cố, kiện toàn cơ quan tư pháp địa phương làm cơ sở cho việc sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 04/2005/TTLT-TP-NV.

Để thực hiện chủ trương trên, Bộ Tư pháp đề nghị đồng chí Giám đốc Sở Tư pháp báo cáo về tình hình kiện toàn tổ chức, cán bộ của cơ quan tư pháp địa phương theo Thông tư liên tịch số 04/2005/TTLT-TP-NV. Cụ thể như sau:

1. Tình hình tổ chức và cán bộ của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp và đội ngũ cán bộ tư pháp cấp xã theo Biểu mẫu kèm theo Công văn này. Số liệu rà soát tính đến ngày 30/5/2007.

2. Đánh giá những mặt đã làm được, những tồn tại, hạn chế và kiến nghị những biện pháp để củng cố, kiện toàn tổ chức các cơ quan tư pháp địa phương đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

3. Đề xuất các nội dung cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 04/2005/TTLT-TP-NV.

Trong quá trình triển khai thực hiện Công văn này, nếu có vướng mắc xin liên hệ Vụ Tổ chức cán bộ, điện thoại: 04 7340103. Phụ lục báo cáo và các biểu mẫu kèm theo Công văn này được đăng tại website của Bộ Tư pháp, địa chỉ: www.moj.gov.vn.

Báo cáo kết quả xin gửi về Bộ Tư pháp (Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 25/6/2007 qua đường bưu điện và qua thư điện tử tại địa chỉ huongtt@moj.gov.vn.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Thị Thu Ba

 

 

PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG BÁO CÁO TÌNH HÌNH KIỆN TOÀN TỔ CHỨC, CÁN BỘ CƠ QUAN TƯ PHÁP ĐỊA PHƯƠNG CÁC CẤP THEO THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 04/2005/TTLT-TP-NV

I. TÌNH HÌNH KIỆN TOÀN TỔ CHỨC, CÁN BỘ CƠ QUAN TƯ PHÁP ĐỊA PHƯƠNG

1. Tình hình triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 04/2005/TTLT-TP-NV

- Các công việc của Sở Tư pháp đã thực hiện để triển khai Thông tư liên tịch số 04/2005/TTLT-TP-NV như xây dựng Kế hoạch, thực hiện phổ biến, quán triệt Thông tư, kiện toàn tổ chức, cán bộ của các cơ quan tư pháp địa phương, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng…

- Những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện: hạn chế về điều kiện, cơ sở vật chất; sự phối hợp của các cơ quan có liên quan; điều kiện thực tế của địa phương.

2. Tổ chức và cán bộ cơ quan tư pháp địa phương sau khi có Thông tư liên tịch số 04/2005/TTLT-TP-NV

2.1. Sở Tư pháp

- Số lượng các đơn vị thuộc Sở;

- Cơ cấu tổ chức của Sở: tổ chức giúp việc Giám đốc Sở và các đơn vị trực thuộc Sở;

- Số lượng cán bộ của Sở.

- Quy chế làm việc của Sở.

2.2. Phòng Tư pháp

- Số Phòng Tư pháp/ Số huyện;

- Các huyện còn chưa thành lập Phòng Tư pháp và lý do chưa thành lập.

2.3. Về triển khai công tác tư pháp ở cấp xã

- Tổng số cán bộ Tư pháp - Hộ tịch

- Số xã chưa có cán bộ Tư pháp - Hộ tịch;

- Số xã có 2 cán bộ Tư pháp - Hộ tịch;

- Số Ban Tư pháp/ số xã.

3. Đánh giá về tổ chức và cán bộ của các cơ quan tư pháp địa phương

- Về việc kiện toàn tổ chức và cán bộ các cơ quan tư pháp địa phương so với trước khi Thông tư liên tịch số 04/2005/TTLT-TP-NV được ban hành;

- Đánh giá chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan tư pháp địa phương sau khi được kiện toàn;

- Đánh giá chất lượng của đội ngũ cán bộ so với yêu cầu tiêu chuẩn chức danh và yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

II. CÁC KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

- Kiến nghị, đề xuất các nội dung cần thiết phải sửa đổi, bổ sung trong Thông tư liên tịch số 04/2005/TTLT-TP-NV

- Kiến nghị, đề xuất để củng cố, kiện toàn các cơ quan tư pháp địa phương.

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2333/BTP-TCCB của Bộ Tư pháp về việc báo cáo tình hình kiện toàn tổ chức, cán bộ của cơ quan tư pháp địa phương theo Thông tư liên tịch số 04/2005/TTLT-TP-NV

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.505
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.134.81