Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 2231/BTP-PBGDPL 2021 thực hiện Quyết định 21/2021/QĐ-TTg

Số hiệu: 2231/BTP-PBGDPL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Nguyễn Thanh Tịnh
Ngày ban hành: 08/07/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2231/BTP-PBGDPL
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp PBGDPL

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2021

Kính gửi:

- Các Ban của Đảng: Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ban Dân vận Trung ương;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội;
- Hội Luật gia Việt Nam;
- Liên đoàn Luật sư Việt Nam;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Ngày 21/6/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (sau đây gọi là Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg). Để việc triển khai thực hiện Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg được kịp thời, thống nhất và hiệu quả, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương triển khai một số công việc sau đây:

1. Tổ chức quán triệt, phổ biến kịp thời nội dung Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg bằng các hình thức phù hợp đến các đơn vị thuộc phạm vi quản lý; tăng cường thông tin, truyền thông để nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và mục đích, ý nghĩa ban hành, nội dung cơ bản của Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg .

2. Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác PBGDPL thuộc phạm vi quản lý; trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng theo quy định của Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg , đề xuất nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2021 và gửi Bộ Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương trước ngày 20/7/2021 để tổng hợp, xây dựng Kế hoạch của Hội đồng những tháng cuối năm 2021.

3. Trên cơ sở thành phần Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương quy định tại khoản 1 Điều 1 Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg, các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương cử đại diện lãnh đạo tham gia Hội đồng.

Văn bản cử đại diện lãnh đạo của Quý cơ quan, tổ chức tham gia Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương đề nghị gửi về Bộ Tư pháp (qua Vụ PBGDPL, địa chỉ: 58 - 60 Trần Phú, quận Ba Bình, Thành phố Hà Nội) trước ngày 15/7/2021.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương (qua Vụ PBGDPL, điện thoại: 024.6273.9480) để phối hợp tháo gỡ kịp thời./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Tổ chức pháp chế bộ, cơ quan ngang bộ,

c
ơ quan thuộc Chính phủ (để thực hiện);
- Đơn vị tham mưu công tác PBGDPL của các ban,

cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội trung ương;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng tải);
- Lưu: VT, PBGDPL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Tịnh

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2231/BTP-PBGDPL ngày 08/07/2021 thực hiện Quyết định 21/2021/QĐ-TTg quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.058

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.174.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!