Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2225/LĐTBXH-TTr năm 2017 đôn đốc thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 2225/LĐTBXH-TTr Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Đào Hồng Lan
Ngày ban hành: 06/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2225/LĐTBXH-TTr
V/v đôn đốc thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2017

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Thực hiện Công văn số 4035/VPCP-V.I ngày 20/4/2017 của Văn phòng Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và Công văn số 83/TTCP-KNTCTH ngày 03/5/2017 của Thanh tra Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ:

1. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

2. Tổ chức tốt công tác tiếp công dân:

- Bố trí cán bộ tiếp công dân khi có công dân đến; lưu ý khi có đoàn đông người đến thì cử Lãnh đạo đơn vị tiếp. Phân công Lãnh đạo đơn vị trực, tiếp công dân vào ngày Lãnh đạo Bộ tiếp công dân định kỳ hàng tháng khi có yêu cầu (các đơn vị: Thanh tra Bộ, Cục Người có công, Vụ Bảo hiểm xã hội có lịch phân công cụ thể Lãnh đạo đơn vị tiếp công dân những ngày này).

- Đảm bảo an ninh, trật tự trong quá trình tiếp công dân; không để xảy ra tình trạng công dân bức xúc khiếu nại, tố cáo vượt cấp hoặc có thái độ quá khích. Phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố và các cơ quan chức năng có liên quan để vận động, thuyết phục, có biện pháp đưa công dân có thái độ quá khích trở về địa phương.

3. Xử lý đơn được chuyển đến đơn vị đúng quy định, thời hạn, không để tồn đọng.

4. Đối với những vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết, yêu cầu xác minh, giải quyết đúng thời hạn, trình tự theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

5. Rà soát các vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài thuộc lĩnh vực quản lý của đơn vị và chủ động đề xuất Lãnh đạo Bộ (qua Thanh tra Bộ) phương án xử lý trước ngày 30/6/2017. Đơn vị nào không có báo cáo coi như không có vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài.

Sao gửi kèm Công văn s 4035/VPCP-V.I nêu trên đ các đơn vị thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Thanh tra Chính phủ;
- Lưu: VT, TTr.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Hồng Lan

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2225/LĐTBXH-TTr năm 2017 đôn đốc thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


783
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.249.15