Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2140/QLCL-TTPC năm 2013 thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng về việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật do Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Số hiệu: 2140/QLCL-TTPC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Người ký: Nguyễn Như Tiệp
Ngày ban hành: 14/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2140/QLCL-TTPC
V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng về việc xây dựng văn bản QPPL.

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Vụ Pháp chế)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng tại Thông báo số 5263/TB-BNN-PC ngày 11/11/2013 về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản báo cáo Bộ như sau:

Theo Quyết định 1586/QĐ-BNN-PC ngày 09/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc điều chỉnh kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và PTNT sáu tháng cuối năm 2013, Cục được Bộ trưởng giao chủ trì xây dựng 05 thông tư trình Bộ trưởng ban hành, bao gồm:

1. Thông tư thay thế Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT .

Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu đã ký Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 thay thế Thông tư 55/2011/TT-BNNPTNT .

2. Thông tư thay thế Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT .

- Ngày 13/9/2013, Cục đã có văn bản số 1644/QLCL-CL1 kiến nghị Bộ trưởng về việc không cần thiết phải xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT , thay vào đó Cục đã soạn thảo văn bản hợp nhất Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT theo trình tự, kỹ thuật hợp nhất theo quy định (Vụ Pháp chế) thẩm định trước khi trình Bộ trưởng ký xác thực (Bộ trưởng đã đồng ý với kiến nghị của Cục)

- Cục đang hoàn chỉnh những nội dung góp ý của Vụ Pháp chế về việc hợp nhất Thông tư số 14, sau khi hoàn thiện sẽ trình Bộ trưởng ký xác thực nội dung hợp nhất theo quy định.

3. Thông tư quy định về quản lý người lấy mẫu vật tư nông nghiệp.

Ngày 19/8/2013, Cục đã có văn bản số 1443/QLCL-CL2 báo cáo Bộ trưởng về việc không cần thiết xây dựng thông tư quy định quản lý về người lấy mẫu vật tư nông nghiệp và đã được Bộ trưởng đồng ý, lý do:

Theo quy định của pháp luật hiện hành, chưa đủ cơ sở pháp lý để xây dựng thông tư.

4. Thông tư hướng dẫn kiểm tra an toàn thực phẩm đối với dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Ngày 08/11/2013, Cục đã có văn bản số 2095/QLCL-CL2 báo cáo Bộ trưởng đề nghị tạm dừng xây dựng thông tư này, lý do:

- Theo quy định của Luật An toàn thực phẩm: Dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của 03 Bộ (Y tế, Nông nghiệp & PTNT, Công thương).

- Việc quản lý, kiểm tra dụng cụ, vật liệu bao gói đảm bảo an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT đã được quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật, quy định kỹ thuật về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm theo Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT .

- Thông tư liên tịch 03 Bộ (Y tế, Nông nghiệp & PTNT, Công thương) hướng dẫn phối hợp quản lý an toàn thực phẩm, trong đó có nội dung hướng dẫn về quản lý an toàn thực phẩm đối với dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm đang được hoàn thiện và sẽ ban hành trong thời gian tới.

- Bộ trưởng đã đồng ý với đề nghị trên của Cục.

5. Thông tư quy định về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với chợ đầu mối, đấu giá nông sản.

- Cục đã có dự thảo lần 2 và gửi các cơ quan, đơn vị có liên quan trong và ngoài Bộ, Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố xin ý kiến góp ý.

- Theo Chương trình chuẩn bị (mục 2, phần III của Kế hoạch), thời gian trình Bộ trưởng là tháng 11/2013.

- Cục đề nghị lùi thời hạn trình Bộ trưởng vào tháng 12/2013, lý do:

Để có thời gian tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan và đảm bảo chất lượng, có tính khả thi cao.

Kính chuyển Vụ Pháp chế tổng hợp báo cáo Bộ trưởng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Phó Cục trưởng (để biết);
- Phòng CL1,2 (để biết, t.h);
- Lưu: VT, TTPC.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Như Tiệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2140/QLCL-TTPC năm 2013 thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng về việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật do Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.164
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126