Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2121/UBND-TH tăng cường thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

Số hiệu: 2121/UBND-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thế Thảo
Ngày ban hành: 25/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2121/UBND-TH
V/v: tăng cường thực hiện Quy chế làm việc của UBND Thành phố

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2013

 

Kính gửi:

- Giám đốc các Sở, thủ trưởng các ban, ngành;
- Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã.

 

Thực hiện Năm kỷ cương hành chính năm 2013, để tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực thi các quy định của pháp luật, UBND Thành phố yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện một số nội dung sau:

1. Tự kiểm tra việc thực hiện văn bản chỉ đạo điều hành của UBND, Chủ tịch UBND Thành phố, ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND Thành phố về các công việc được giao

a. Giám đốc các Sở, thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu đơn vị tiến hành lập kế hoạch tự kiểm tra việc thực hiện văn bản chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch UBND Thành phố, ý kiến chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch về các công việc được giao, đặc biệt các ý kiến chỉ đạo có yêu cầu về tiến độ thực hiện, thời gian báo cáo; Tiến hành kiểm tra thường xuyên, định kỳ hoặc đột xuất việc thi hành các văn bản trong phạm vi quản lý của ngành mình, cấp mình.

Yêu cầu: Nội dung kiểm tra ưu tiên tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm đã xác định trong chương trình công tác của Thành phố; các dự án, công trình trọng điểm; các vấn đề dân sinh bức xúc đã được UBND Thành phố chỉ đạo thực hiện và chỉ đạo giải quyết thông qua phản ánh của nhân dân, phản ánh của báo chí và Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND Thành phố yêu cầu.

Định kỳ ngày 25 hằng tháng, các cơ quan chuyên môn, UBND quận, huyện, thị xã báo cáo Chủ tịch UBND Thành phố tình hình kiểm tra việc thi hành các văn bản, công việc được giao thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý.

b. Các Đ/c Phó Chủ tịch UBND Thành phố giúp Chủ tịch kiểm tra việc thi hành các văn bản và công việc nêu trên theo phạm vi, lĩnh vực công tác đã được Chủ tịch phân công; các thành viên UBND Thành phố kiểm tra việc thi hành các văn bản và công việc theo sự phân công của Chủ tịch UBND Thành phố.

2. Thực hiện nghiêm trách nhiệm người đứng đầu trong một số vấn đề đã quy định tại Quy chế làm việc của UBND Thành phố

Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã quán triệt nội dung sau:

- Chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND Thành phố và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực được giao và những công việc được uỷ quyền, kể cả khi đã phân công hoặc uỷ nhiệm cho cấp phó;

- Có trách nhiệm chấp hành nghiêm các quyết định, chỉ đạo của cấp trên. Trường hợp chậm hoặc không thực hiện được phải kịp thời báo cáo rõ lý do;

- Làm hết trách nhiệm cá nhân, thực hiện đúng quyền hạn, nhiệm vụ được giao (kể cả các việc được uỷ quyền), không chuyển công việc thuộc nhiệm vụ, thẩm quyền của mình lên Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố hoặc chuyển cho các cơ quan khác; không giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của cơ quan khác;

- Khi giải quyết công việc thuộc thẩm quyền của mình có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị khác, nhất thiết phải hỏi ý kiến của đơn vị đó. Đối với những vấn đề mà pháp luật không quy định cụ thể thời gian giải quyết, khi được hỏi ý kiến, phải trả lời bằng văn bản chậm nhất trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản; nếu được mời họp phải trực tiếp hoặc cử người có đủ thẩm quyền dự họp;

- Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành phối hợp chặt chẽ với Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã. Đối với những vấn đề pháp luật không quy định cụ thể thời hạn giải quyết, sở, ngành có trách nhiệm giải quyết các đề nghị của quận, huyện, thị xã theo thẩm quyền và trả lời bằng văn bản chậm nhất trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị; chậm nhất trong 07 ngày làm việc nếu cần lấy ý kiến của các cơ quan khác. Hết thời hạn đó, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã báo cáo UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố xem xét trách nhiệm của sở, ngành và chỉ đạo giải quyết;

- Đối với những vấn đề đã giao tại Chương trình công tác năm 2013, sở, ngành chủ trì đề án muốn thay đổi thời hạn trình, phải báo cáo và được sự đồng ý của Phó Chủ tịch UBND Thành phố phụ trách lĩnh vực đó, báo cáo Chủ tịch UBND Thành phố thông qua.

Giao Văn phòng UBND Thành phố tham mưu cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND Thành phố thực hiện kiểm tra thường xuyên, đột xuất theo yêu cầu chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch UBND Thành phố; tổng hợp chung, báo cáo UBND Thành phố tình hình thực hiện tại phiên họp thường kỳ của UBND Thành phố.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2121/UBND-TH tăng cường thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.731
DMCA.com Protection Status

IP: 52.87.253.202