Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2071/VPCP-QHĐP năm 2017 xem xét, giải quyết kiến nghị của tỉnh Nam Định do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2071/VPCP-QHĐP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 09/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2071/VPCP-QHĐP
V/v xem xét, giải quyết kiến nghị của tnh Nam Định

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Nội vụ.

Về một số kiến nghị của tỉnh Nam Định tại Văn bản số 29-TB/VPTW ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc Thông báo kết quả chuyến thăm và làm việc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại tỉnh Nam Định (gửi kèm theo), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Bộ Nội vụ căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và quy định pháp luật tổng hợp những vấn đề có liên quan đến số lượng cấp Phó Chủ tịch cấp huyện, cấp xã, nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ khi có chủ trương sửa đổi Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Nội vụ biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nam Định;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; các Vụ: TKBT, TCCV, NC, PL, TGĐ
Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHĐP(3b). Tùng

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

KIẾN NGHỊ CỦA TỈNH NAM ĐỊNH

(Kèm theo Công văn số 2071/VPCP-QHĐP ngày 09 tháng 3 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ)

1. Đề nghị Trung ương cho phép địa phương được áp dụng việc tăng số lượng Phó Bí thư, Phó Chủ tịch cấp huyện, cấp xã trong thời hạn của một nhiệm kỳ khoảng 30%, nằm ngoài số lượng quy định tại Luật tổ chức chính quyền địa phương để cấp tỉnh, cấp huyện có điều kiện thực hiện việc luân chuyển cán bộ trẻ, cán bộ nữ đi cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhằm phục vụ cho công tác nhân sự nhiệm kỳ sau.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2071/VPCP-QHĐP năm 2017 xem xét, giải quyết kiến nghị của tỉnh Nam Định do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


403
DMCA.com Protection Status