Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2019/TTg-NN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 28/12/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 2019/TTg-NN
V/v Dự án tổng thể sắp xếp dân cư phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại thiên tai vùng ven biển tỉnh Quảng Nam

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (tờ trình số 3392/TTr-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2007); ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 8845/BKH-TĐ & GSĐT ngày 03 tháng 12 năm 2007) về Dự án tổng thể sắp xếp dân cư phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại thiên tai vùng ven biển tỉnh Quảng Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đầu tư Dự án tổng thể sắp xếp dân cư phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại thiên tai vùng ven biển.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành có liên quan tại các văn bản nêu trên, bổ sung hoàn chỉnh lại nội dung và phê duyệt Dự án tổng thể; lập, thẩm định, phê duyệt, tổ chức thực hiện các dự án thành phần theo quy định, trong đó, cần sắp xếp thứ tự ưu tiên, lựa chọn những hạng mục công trình cấp thiết ở những vùng có nguy cơ cao về thiên tai, vùng thật sự nguy hiểm không thể bố trí dân cư tại chỗ cần phải di dân, tái định cư để thực hiện thí điểm trước. Trên cơ sở đó, rút kinh nghiệm để triển khai các tiểu dự án tiếp theo.

3. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cân đối, bố trí vốn hỗ trợ có mục tiêu theo kế hoạch, tiến độ hàng năm cho tỉnh Quảng Nam để thực hiện Dự án.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó TTg Nguyễn Sinh Hùng,
Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý;
các Vụ: KTTH, CN, ĐP, TH, Website CP;
- Lưu: VT, NN (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2019/TTg-NN ngày 28/12/2007 về việc dự án tổng thể sắp xếp dân cư phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại thiên tai vùng ven biển tỉnh Quảng Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.697

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.82.142