Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1850/VPCP-V.III phân công chuẩn bị phiên họp thứ 16 và 17 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1850/VPCP-V.III Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Kiều Đình Thụ
Ngày ban hành: 08/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1850/VPCP-V.III
V/v phân công chuẩn bị phiên họp thứ 16 và 17 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp, Nội vụ, Ngoại giao, Lao động-Thương binh và Xã hội;
- Thanh tra Chính phủ;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Văn phòng Quốc hội có công văn số 393/VPQH-TH ngày 04 tháng 3 năm 2013 về việc chuẩn bị phiên họp thứ 16 (dự kiến từ ngày 18 tháng 3 đến ngày 26 tháng 3 năm 2013) và phiên họp thứ 17 (dự kiến từ ngày 08 tháng 4 đến ngày 19 tháng 4 năm 2013) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Về việc này, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến phân công nhiệm vụ, như sau:

I. ĐỐI VỚI PHIÊN HỌP THỨ 16 CỦA UBTVQH (DỰ KIẾN TỪ NGÀY 18 ĐẾN NGÀY 26 THÁNG 3 NĂM 2013):

1. Bộ trưởng Bộ Công an chuẩn bị, trình: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy.

2. Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị, trình:

- Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng;

- Dự án Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi);

- Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ chuẩn bị, trình: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

4. Tổng Thanh tra Chính phủ chuẩn bị, trình: Dự án Luật tiếp công dân.

5. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp chuẩn bị: Dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối.

II. ĐỐI VỚI PHIÊN HỌP THỨ 17 CỦA UBTVQH (DỰ KIẾN TỪ NGÀY 08 ĐẾN NGÀY 19 THÁNG 4 NĂM 2013):

1. Bộ trưởng Bộ Tài chính:

a) Chuẩn bị, trình:

- Báo cáo của Chính phủ về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011;

- Báo cáo của Chính phủ về việc thi hành Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho đầu tư xây dựng cơ bản, giai đoạn 2006-2012.

b) Phối hợp chuẩn bị: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

2. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phối hợp chuẩn bị: Báo cáo của Chính phủ về việc đàm phán, ký kết Thỏa thuận cấp Chính phủ giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam - Lào.

3. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng:

a) Phối hợp chuẩn bị: Dự án Luật giáo dục quốc phòng, an ninh;

b) Chuẩn bị, trình: Dự án Pháp lệnh công tác quốc phòng ở Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và địa phương.

4. Bộ trưởng Bộ Công an:

a) Chuẩn bị, trình: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú;

b) Phối hợp chuẩn bị: Dự án Luật phòng, chống khủng bố;

5. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp chuẩn bị: Dự án Luật đất đai (sửa đổi).

6. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a) Chuẩn bị, trình: Dự án Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật;

b) Phối hợp, chuẩn bị: Dự án Luật phòng, tránh giảm nhẹ thiên tai.

7. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị, trình: Dự án Luật việc làm.

8. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp chuẩn bị: Dự án Luật khoa học và Công nghệ (sửa đổi).

9. Bộ trưởng Bộ Công Thương phối hợp chuẩn bị: Dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

10. Bộ trưởng Bộ Tư pháp chuẩn bị, trình: Tờ trình của Chính phủ về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013.

Sau khi các Tờ trình, Báo cáo, Dự án Luật (trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu), Dự án Pháp lệnh (trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến lần đầu) được Thủ tướng Chính phủ đồng ý trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan thay mặt Chính phủ ký thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, đóng dấu Chính phủ, gửi 100 bản đến Văn phòng Quốc hội (37 Hùng Vương, Hà Nội) trước ngày 11 tháng 3 năm 2013 đối với phiên họp thứ 16 và trước ngày 01 tháng 4 năm 2013 đối với phiên họp thứ 17, đồng gửi Văn phòng Chính phủ 05 bản.

Đối với các Dự án Luật đã được Chính phủ trình và Quốc hội cho ý kiến, các Dự án Pháp lệnh đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, đề nghị các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc tiếp thu, hoàn chỉnh nội dung các dự thảo Luật, Pháp lệnh. Sau đó theo chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phối hợp với các cơ quan hữu quan của Quốc hội chuẩn bị và gửi tài liệu đến Văn phòng Quốc hội theo thời hạn trên.

Tài liệu phục vụ các cuộc họp của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội để thẩm tra, cho ý kiến đối với các nội dung trên, đề nghị các cơ quan cung cấp theo yêu cầu về số lượng và thời hạn gửi tài liệu của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban.

11. Riêng đối với Dự án Luật hải quan (sửa đổi) và Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm xã hội, Chính phủ đã có Tờ trình số 08/TTr-CP ngày 09 tháng 12 năm 2012 đề nghị cho điều chỉnh thời gian trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 và thông qua tại kỳ họp thứ 7.

Đề nghị gửi kèm Bản điện tử các tài liệu trên, trừ tài liệu mật đến địa chỉ: Phòng Văn thư, Vụ hành chính, email: vanthuqh@qh.gov.vn; Trung tâm tin học, email: tt-tinhoc@qh.gov.vn và Phạm Lê Hằng, Trưởng phòng Intranet, Trung tâm Tin học, email: hangpl@qh.gov.vn để lập cơ sở dữ liệu điện tử phục vụ phiên họp.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan ngang Bộ biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch Quốc hội (để b/c);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- VPQH: Chủ nhiệm, các Vụ: TH, HC;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
các Vụ: PL, NC, KTTH, KTN, KGVX, TH, TKBT;
- Lưu: Văn thư, V.III (3). Thuy. 52

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1850/VPCP-V.III ngày 08/03/2013 phân công chuẩn bị phiên họp thứ 16 và 17 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.130

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.227.97.219