Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 17387/BTC-TCCB triển khai Quyết định 695/QĐ-TTg Nghị định 16/2015/NĐ-CP

Số hiệu: 17387/BTC-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Xuân Thủy
Ngày ban hành: 23/11/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17387/BTC-TCCB
V/v triển khai QĐ số 695/QĐ-TTg ngày 21/5/2015 và NĐ số 16/2015/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi:

- Tổng cục Thuế;
- Tổng cục Hải quan;

- Kho bạc Nhà nước;
- Tổng cục Dự trữ Nhà nước;
-
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
-
Các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính;
- Các Cục trực thuộc Bộ Tài chính.

 

Thực hiện Công văn số 16394/BTC-VP ngày 05/11/2015 của Bộ Tài chính về việc phân công nhiệm vụ triển khai Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 695/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có nhiệm vụ trình Bộ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 02 quyết định: (1) phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài chính; (2) phê duyệt Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Tài chính.

Đ đảm bảo việc xây dựng quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ sát với thực tế đơn vị và xác định danh mục dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước làm căn cứ xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật, tính giá, phí dịch vụ sự nghiệp công phù hợp với các đơn vị sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Bộ, Bộ tài chính đề nghị các đơn vị báo cáo các nội dung sau:

1. Định hướng chiến lược phát triển của đơn vị đến năm 2020 và tầm nhìn năm 2030

1.1. Tổng quan về đơn vị

- Khái quát về cơ sở vật chất, tài sản: Trụ sở chính và các chi nhánh (nếu có): địa chỉ, diện tích, trang thiết bị phục vụ công việc;

- Cơ cấu tổ chức bộ máy và cán bộ chủ chốt hiện tại

- Đội ngũ công chức, viên chức, người lao động: số lượng (theo mẫu đính kèm); đánh giá chất lượng; ...

- Loại đơn vị sự nghiệp; Thực hiện tự chủ về thực hiện nhiệm vụ; tổ chức bộ máy; nhân sự; tài chính; ...

- Chức năng, nhiệm vụ và các hoạt động dịch vụ công hiện tại đang cung cấp cho cơ quan quản lý và thị trường

- Những thuận lợi và khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ

1.2. Định hướng phát triển của đơn vị đến năm 2020 và tầm nhìn 2030

- Định hướng về chức năng, nhiệm vụ

- Định hướng về cơ cấu tổ chức và bộ máy

- Định hướng chuyển đổi về loại hình, đơn vị sự nghiệp gắn với lộ trình thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP: tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính;

2. Đề xuất danh mục dịch vụ sự nghiệp công

2.1. Giai đoạn 2016-2010:

Danh mục dịch vụ sự nghiệp công, trong đó:

- Danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước

- Danh mục sự nghiệp công không sử dụng ngân sách nhà nước

2.2. Giai đoạn đến năm 2030:

Danh mục dịch vụ sự nghiệp công, trong đó:

- Danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước

- Danh mục sự nghiệp công không sử dụng ngân sách nhà nước

Báo cáo của đơn vị gửi về Bộ Tài chính (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 04/12/2015 để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- L
ãnh đo Bộ (để b/c);
- Cục KHTC; Vụ HCSN;
- Lưu: VT, TCCB (8b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phạm Xuân Thủy

 


Đơn vị:

ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Kèm theo Công văn số: 17387/BTC-TCCB ngày 23 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài chính)

1. Biên chế được giao:

2. Số lao động thực tế:

Stt

Chức vụ

Tổng số

Ngạch công chức, viên chc

Trình độ chuyên môn

Ngoại ngữ

LLCT cao cấp

QLNN

Độ tuổi

Nữ

CV CC hoặc TĐ

CVC hoặc TĐ

CV hoặc TĐ

CS hoặc TĐ

Còn lại

Tiến sỹ

Thạc sỹ

Đại học

Cao đng

Trung cấp

Còn lại

Đại học

Chng chỉ

CV CC

CVC

CV

Dưới 30 tuổi

Từ 30 đến 50 tui

Chính quy

Hệ ĐT khác

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

1

Lãnh đạo đơn vị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Trưởng phòng hoặc TĐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Phó TP hoặc TĐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Viên chức giảng viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2

Viên chức nghiên cứu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3

Viên chức phóng viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4

Viên chức biên tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5

Viên chức kỹ thuật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6

Viên chức hành chính

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7

Viên chức ngạch khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8

Lao động HĐ và lao động khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 17387/BTC-TCCB ngày 23/11/2015 triển khai Quyết định 695/QĐ-TTg và Nghị định 16/2015/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.140

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.83.132
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!