Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1667/NHNN-VP năm 2015 thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu: 1667/NHNN-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Đồng Tiến
Ngày ban hành: 19/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1667/NHNN-VP
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước

Triển khai thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập (NĐ 04), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước tập trung triển khai các nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt và đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII); Kết luận số 65-KL/TW ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

2. Tổ chức quán triệt, phổ biến, triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung của NĐ 04 các văn bản của Đảng, Nhà nước, của Ngành có liên quan đến việc thực hiện dân chủ tại cơ sở. Tổ chức rà soát, bổ sung hoặc thay thế các văn bản, nội quy, quy chế,... cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị và các quy định của NĐ 04.

3. Thực hiện tốt và hiệu quả các nội dung chi tiết được quy định tại NĐ 04 nhằm phát huy quyền làm chủ thực sự của cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ,… đáp ứng yêu cầu phát triển; phòng ngừa, ngăn chặn chống các hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

4. Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về dân chủ và phát huy dân chủ ở cơ sở. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, giải quyết kịp thời đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của người dân.

5. Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm:

- Tổ chức các cuộc họp giao ban định kỳ, hàng tháng, hàng quý và 6 tháng để đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phải thực hiện trong thời gian tới của đơn vị;

- Tổ chức đánh giá định kỳ hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều 45 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức và Điều 37 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2014 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

- Tổ chức tổng kết đánh giá hoạt động của đơn vị tại hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hàng năm.

- Báo cáo tình hình công tác của đơn vị theo quy định; đối với những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết, phải kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước (nội dung báo cáo phải khách quan, trung thực).

6. Cấp ủy Đảng, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ các đơn vị có trách nhiệm quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung trên, hàng năm có báo cáo gửi về Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở ngành Ngân hàng - Công đoàn Ngân hàng Việt Nam trước ngày 05 tháng 12 để theo dõi, tổng hợp và báo cáo Thống đốc.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo để các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước biết và triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Dân vận TW (để b/c);
- Ban Lãnh đạo NHNN;
- Công đoàn NHVN (để p/h);
- Lưu VP, VP2.

TM. BAN CHỈ ĐẠO QCDC
TRƯỞNG BAN




PHÓ THỐNG ĐỐC
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
Nguyễn Đồng Tiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1667/NHNN-VP năm 2015 thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.793

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.50.201