Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1611/BVHTTDL-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Trịnh Thị Thủy
Ngày ban hành: 11/05/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1611/BVHTTDL-PC
V/v triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng VBQPPL giai đoạn 2022-2027”

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2022

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các cơ quan tham mưu, quản lý nhà nước thuộc Bộ;
- Thủ trưởng các cơ quan báo chí thuộc Bộ.

Ngày 30 tháng 3 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 407/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” (sau đây gọi là Đề án). Để triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Đề án, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu:

1. Các cơ quan tham mưu, quản lý nhà nước thuộc Bộ

- Triển khai, quán triệt đầy đủ nội dung Đề án đến công chức thuộc cơ quan mình nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác truyền thông dự thảo chính sách bằng hình thức phù hợp; vận động, khuyến khích Nhân dân quan tâm, tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo chính sách.

- Căn cứ Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hằng năm, các cơ quan được Bộ giao chủ trì soạn thảo chủ động phối hợp với Vụ Pháp chế, các cơ quan báo chí, các đơn vị liên quan xây dựng và thực hiện Kế hoạch tổ chức truyền thông dự thảo chính sách bằng các hình thức phù hợp đến đối tượng chịu sự tác động và toàn xã hội. Thời gian, nội dung, hình thức truyền thông chính sách và kinh phí thực hiện đã được quy định cụ thể trong Đề án (gửi kèm theo Công văn này).

2. Các cơ quan báo chí thuộc Bộ

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội, truyền thông dự thảo chính sách đảm bảo đầy đủ, ngắn gọn, dễ hiểu, hình thức phong phú, sinh động phù hợp với đối tượng, địa bàn để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, các báo, tạp chí phục vụ hoạt động truyền thông dự thảo chính sách.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các cơ quan nghiêm túc triển khai, lập kế hoạch, đánh giá, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện Đề án và định kỳ gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Pháp chế) trước ngày 30 tháng 11 hàng năm để gửi Bộ Tư pháp tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Tư pháp (để phối hợp);
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, PC, TM(30).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trịnh Thị Thủy

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1611/BVHTTDL-PC ngày 11/05/2022 thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


251

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.25.51