Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1581/BKHCN-TĐC năm 2014 hướng dẫn hoạt động đánh giá, cấp Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Số hiệu: 1581/BKHCN-TĐC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Trần Việt Thanh
Ngày ban hành: 06/05/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1581/BKHCN-TĐC
V/v hướng dẫn hoạt động đánh giá, cấp GCN HTQLCL theo TCVN ISO 9001

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ, cơ quan ngang Bộ, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam,
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 05/3/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước. Quyết định này thay thế Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước và Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg ngày 30/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg .

Theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg , trong quá trình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL), cơ quan áp dụng HTQLCL không thuê các tổ chức chứng nhận độc lập đánh giá (chứng nhận, giám sát, điều chỉnh, mở rộng, thu hẹp phạm vi áp dụng, chứng nhận lại) và thay thế việc cấp giấy chứng nhận bằng công bố HTQLCL phù hợp Tiểu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

Do đó, trong thời gian chuyển tiếp việc thực hiện theo quy định tại Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg và Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg sang Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg , Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn như sau:

1. Về hoạt động đánh giá (chứng nhận, giám sát, điều chỉnh, mở rộng, thu hẹp phạm vi áp dụng, chứng nhận lại):

a) Trước ngày 18/5/2014 (thời điểm Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành): các cơ quan đã được phê duyệt kế hoạch đánh giá thì tiếp tục thực hiện theo kế hoạch; chi phí đánh giá được thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

b) Kể từ ngày 18/5/2014 về sau: cơ quan không thực hiện hoạt động đánh giá theo đúng quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg (bao gồm cả trường hợp đã được phê duyệt kế hoạch đánh giá).

c) Đối với các cơ quan đã ký hợp đồng đánh giá với tổ chức chứng nhận, căn cứ hướng dẫn tại điểm a và b nêu trên, tiến hành thanh quyết toán chi phí đánh giá và thanh lý hợp đồng với tổ chức chứng nhận theo quy định hiện hành.

2. Về việc cấp giấy chứng nhận HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008:

a) Trước ngày 18/5/2014, Bộ Khoa học và Công nghệ (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) vẫn tiếp nhận và xử lý đối với các hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đầy đủ, hợp lệ.

b) Kể từ ngày 18/5/2014 về sau, Bộ Khoa học và Công nghệ (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) sẽ không nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận, các cơ quan nghiên cứu Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg để thực hiện công bố HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 theo quy định.

3. Về hoạt động tư vấn xây dựng HTQLCL:

Các cơ quan đã ký hợp đồng tư vấn với tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn độc lập: tiếp tục thực hiện theo hợp đồng, chi phí tư vấn được thanh quyết toán theo quy định hiện hành. Trường hợp trong hợp đồng có quy định căn cứ để thanh lý hợp đồng tư vấn là khi cơ quan được cấp giấy chứng nhận thì kể từ khi Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành, căn cứ này được thay thế bằng việc cơ quan công bố HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn một số nội dung để các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Các tổ chức chứng nhận (để biết);
- Lưu VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Việt Thanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1581/BKHCN-TĐC năm 2014 hướng dẫn hoạt động đánh giá, cấp Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.989
DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.22.132