Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1554/BNV-VP công khai hồ sơ văn bản và thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia do Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 1554/BNV-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Trần Anh Tuấn
Ngày ban hành: 20/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1554/BNV-VP
V/v công khai hồ sơ văn bản và hồ sơ thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2012

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát thủ tục hành chính)

Thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/06/2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính quy định về việc công bố, công khai thủ tục hành chính, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký Quyết định số 334/QĐ-BNV ngày 16/4/2012 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ.

Căn cứ các văn bản hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ về công khai hồ sơ văn bản và hồ sơ thủ tục hành chính, Bộ Nội vụ đã hoàn thành việc tạo mới 02 hồ sơ văn bản và 02 hồ sơ thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia (có danh mục hồ sơ văn bản và hồ sơ thủ tục hành chính tại Phụ lục kèm theo), đồng thời đã gửi file Quyết định số 334/QĐ-BNV ngày 08/6/2012 vào địa chỉ e-mail của công chức thuộc Văn phòng Chính phủ theo dõi công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Nội vụ theo quy định.

Để kịp thời công khai các hồ sơ văn bản và hồ sơ thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu của cá nhân, tổ chức, Bộ Nội vụ đề nghị Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát thủ tục hành chính) cho đăng tải công khai các hồ sơ trên tại Cơ sở dữ liệu quốc gia./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Trần Thị Hà;
- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương;
- Trung tâm Thông tin;
- Lãnh đạo Văn phòng Bộ;
- Lưu: VT, VP (KSTTHC, TTM Châu 20).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Anh Tuấn

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC HỒ SƠ VĂN BẢN VÀ HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỀ NGHỊ CÔNG KHAI TRÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Kèm theo Công văn số: 1554/BNV-VP ngày 20/4/2012 của Bộ Nội vụ)

1. Hồ sơ văn bản

STT

Số hồ sơ của văn bản đề nghị công khai

Tên hồ sơ văn bản đề nghị công khai

Ghi chú

1

B-BNV-016412-VB

Quyết định số 51/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp.

 

2

B-BNV-016410-VB

Thông tư số 01/2012/TT-BNV ngày 16/1/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg .

 

2. Hồ sơ TTHC

STT

Số hồ sơ của văn bản đề nghị công khai

Tên thủ tục hành chính đề nghị công khai

Ghi chú

1

B-BNV-196570-TT

Thủ tục cho phép tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng phạm vi toàn quốc.

Thủ tục ban hành mới

2

B-BNV-196573-TT

Thủ tục cho phép tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thủ tục ban hành mới.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1554/BNV-VP công khai hồ sơ văn bản và thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia do Bộ Nội vụ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.921
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127