Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1539/VPCP-TCCV năm 2015 tổ chức, biên chế của Văn phòng giảm nghèo cấp tỉnh; chế độ, chính sách đối với cộng tác viên giảm nghèo do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1539/VPCP-TCCV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Nên
Ngày ban hành: 05/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh
phúc
------------------

Số: 1539/VPCP-TCCV
V/v tổ chức, biên chế ca Văn phòng giảm nghèo cấp tỉnh; chế độ, chính sách đối với cộng tác viên giảm nghèo

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ủ
y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Xét đề nghị của Bộ Nội vụ tại Báo cáo số 290/BC-BNV về Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo giảm nghèo bền vững và Công văn số 314/BNV-TCBC ngày 15 tháng 01 năm 2015 về việc xây dựng, trình ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Văn phòng giảm nghèo các cấp; đề xuất chế độ cho cộng tác viên giảm nghèo, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính nghiên cứu, xây dựng chính sách đối với viên chức đặc thù cho các trường ph thông dân tộc bán trú.

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu sự cần thiết có cộng tác viên giảm nghèo, trên cơ sở đó đề xuất tiêu chí, chế độ, chính sách, nguồn kinh phí đối với cộng tác viên giảm nghèo (nếu cần).

3. Về Văn phòng giảm nghèo cấp tỉnh: Thực hiện theo Quyết định 1489/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ. Đối với các địa phương đã thành lập Văn phòng Ban Chỉ đạo thì tiếp tục duy trì, biên chế của Văn phòng Ban Chỉ đạo do y ban nhân dân cấp tỉnh bố trí trong tổng biên chế được giao.

Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các bộ, địa phương có liên quan tiếp tục nghiên cứu, đề xuất mô hình Văn phòng giảm nghèo cấp tỉnh để thực hiện cho giai đoạn 2016-2020.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
TTg, PTTg Vũ Văn Ninh (đ b/c);
-
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Vụ KGVX;
-
Lưu: VT, TCCV (3)QP.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Nên

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1539/VPCP-TCCV năm 2015 tổ chức, biên chế của Văn phòng giảm nghèo cấp tỉnh; chế độ, chính sách đối với cộng tác viên giảm nghèo do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.131
DMCA.com Protection Status

IP: 34.235.127.68