Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1512/TCTS-VP năm 2015 về thu hồi văn bản, phụ lục văn bản do Tổng cục Thủy sản ban hành

Số hiệu: 1512/TCTS-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuỷ sản Người ký: Phạm Anh Tuấn
Ngày ban hành: 17/06/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TỔNG CỤC THỦY SẢN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1512/TCTS-VP
V/v thu hồi văn bản, phụ lục văn bản

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp & PTNT Tuyên Quang

Qua rà soát nội bộ văn bản hành chính có nội dung thông báo sản phẩm thức ăn thủy sản hoặc sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản đáp ứng yêu cầu bổ sung vào danh mục lưu hành tại Việt Nam, Tổng cục Thủy sản phát hiện một số sản phẩm đã được Tổng cục Thủy sản thông báo cho phép lưu hành nhưng chưa đủ điều kiện, chưa đáp ứng yêu cầu hồ sơ theo quy định.

Tổng cục Thủy sản quyết định/thông báo, yêu cầu:

1. Thu hồi các văn bản sau:

a) Văn bản số 1382/TCTS-VP ngày 03/5/2013 của Tổng cục Thủy sản về việc xác nhận các sản phẩm đáp ứng yêu cầu bổ sung vào danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam. Tại phụ lục của văn bản 1382/TCTS-VP có 186 sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường NTTS (trong đó có 151 sản phẩm sản xuất trong nước và 35 sản phẩm nhập khẩu) được trình bày tại 35 trang phụ lục.

Số doanh nghiệp có sản phẩm tại phụ lục của văn bản 1382/TCTS-VP ngày 03/5/2013 bị thu hồi gồm 38 doanh nghiệp (như phụ lục 1 kèm theo công văn này).

b) Văn bản số 663/TCTS-TTKN ngày 22/3/2013 của Tổng cục Thủy sản về việc thông báo các sản phẩm đáp ứng yêu cầu bổ sung vào danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam (tại trang số 1 của phụ lục ghi “ban hành kèm theo Công văn số 663/TCTS-VP ngày 22/3/2013”). Tại phụ lục của văn bản 663/TCTS-TTKN có 157 sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường NTTS (trong đó có 156 sản phẩm sản xuất trong nước và 01 sản phẩm nhập khẩu) được trình bày tại 29 trang phụ lục.

Số doanh nghiệp có sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường NTTS tại phụ lục của văn bản 663/TCTS-TTKN bị thu hồi gồm 29 doanh nghiệp (như phụ lục 2 kèm theo công văn này).

2. Thu hồi một phần phụ lục ban hành kèm theo các văn bản sau:

a) Văn bản số 758/TCTS-TTKN ngày 01/4/2013 của Tổng cục Thủy sản về việc thông báo các sản phẩm đáp ứng yêu cầu bổ sung vào danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam (tại trang số 1 của Phụ lục ghi “ban hành kèm theo Công văn số 758/TCTS-VP ngày 01/4/2013”). Tại phụ lục của Văn bản 758/TCTS-TTKN có 198 sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường NTTS được trình bày tại 35 trang phụ lục.

- Phần phụ lục bị thu hồi gồm các sản phẩm xử lý cải tạo môi trường NTTS sản xuất trong nước có số thứ tự từ 31 (trang số 6) đến số 198 (trang số 35).

- Số doanh nghiệp có sản phẩm tại phụ lục bị thu hồi gồm 16 doanh nghiệp (như phụ lục 3 kèm theo công văn này).

b) Văn bản 1526/TCTS-VP ngày 17/6/2013 của Tổng cục Thủy sản về việc thông báo các sản phẩm thức ăn đáp ứng yêu cầu bổ sung vào danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam. Tại phụ lục của văn bản 1526/TCTS-VP có 150 sản phẩm thức ăn bổ sung sản xuất trong nước, 20 sản phẩm thức ăn nhập khẩu, 02 sản phẩm thức ăn hỗn hợp sản xuất trong nước, được trình bày tại 48 trang phụ lục.

- Phần phụ lục bị thu hồi có:

+ Sản phẩm thức ăn bổ sung sản xuất trong nước có số thứ tự từ số 43 (trang số 17) đến số 150 (trang số 43);

+ Sản phẩm nhập khẩu có số thứ tự từ số 01 (trang số 43) đến số 20 (trang số 47);

+ Sản phẩm thức ăn hỗn hợp sản xuất trong nước có số thứ tự từ số 01 (trang số 48 đến số 02 (trang số 48).

- Số doanh nghiệp có sản phẩm tại phụ lục bị thu hồi gồm: 22 doanh nghiệp (như phụ lục 4 kèm theo công văn này).

c) Văn bản 1789/TCTS-VP ngày 10/7/2013 của Tổng cục Thủy sản về việc thông báo các sản phẩm đáp ứng yêu cầu bổ sung vào danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam. Tại phụ lục của văn bản 1789/TCTS-VP có 163 sản phẩm xử lý cải tạo môi trường NTTS sản xuất trong nước và 17 sản phẩm nhập khẩu, được trình bày tại 34 trang phụ lục.

- Phần phụ lục bị thu hồi có:

+ Sản phẩm xử lý cải tạo môi trường NTTS sản xuất trong nước có số thứ tự từ số 20 (trang số 7) đến số 163 (trang số 31);

+ Sản phẩm xử lý cải tạo môi trường NTTS nhập khẩu có số thứ tự từ số 01 (trang số 31) đến số 17 (trang số 34).

- Số doanh nghiệp có sản phẩm tại phụ lục bị thu hồi gồm: 34 doanh nghiệp (như phụ lục 5 kèm theo công văn này).

3. Từ ngày 18/6/2015 sản phẩm có tên nêu tại các văn bản hoặc phần phụ lục bị thu hồi không có hiệu lực lưu hành tại Việt Nam.

4. Tổng cục Thủy sản yêu cầu các doanh nghiệp (có tên nêu tại các phụ lục 1,2, 3, 4, 5 ban hành kèm theo công văn này) đang lưu giữ văn bản số 1382/TCTS-VP ngày 03/5/2013, 663/TCTS-TTKN ngày 22/3/2013, 758/TCTS-TTKN ngày 01/4/2013, 1526/TCTS-VP ngày 17/6/2013, 1789/TCTS-VP ngày 10/7/2013 gửi các bản chính, bản sao (nếu có) về Tổng cục Thủy sản (địa chỉ: Số 10, Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội) trước ngày 05/7/2015.

Tổng cục Thủy sản yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lãnh đạo Tổng cục;
- Thanh tra Bộ;
- Sở NN và PTNT các tỉnh, thành phố;
- Các Chi cục NTTS/TS;
- Các Vụ: NTTS, PCTTr;
- Các Trung tâm: TTTS, KN, KN, KĐ NTTS;
- Lưu: VT, VP.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Anh Tuấn

 

PHỤ LỤC 1

TÊN DOANH NGHIỆP CÓ SẢN PHẨM TRONG VĂN BẢN SỐ 1382/TCTS-VP BỊ THU HỒI
(kèm theo công văn số: 1512/TCTS-VP ngày 17 tháng 6 năm 2015)

TT

Tên doanh nghiệp

Sản phẩm xử lý cải tạo môi trường NTTS sản xuất trong nước

1.

Công ty TNHH BZT USA

2.

Công ty THNN SX-TM-DV Phương Anh

3.

Công ty TNHH Đầu tư XNK&TM Vinaco

4.

Công ty TNHH Thủy sản Thủy Mộc

5.

Công ty TNHH TM DV Phú Hưng Phát

6.

Công ty TNHH XNK Hoàng Phát

7.

Công ty TNHH MTV Nguyên Trình

8.

Công ty TNHH TM Thủy sản Thành Hưng

9.

Công ty TNHH VIBO

10.

Công ty TNHH UV

11.

Công ty TNHH XNK Xuyên Việt

12.

Công ty TNHH Thủy sản Thành Công

13.

Công ty TNHH Đầu tư Eco Việt Nam

14.

Công ty TNHH TM-DV-SX Vi Gô

15.

Công ty TNHH SX-TM-DV Hòa Hưng Phát

16.

Công ty CP Công nghệ sinh học Thế Hệ Mới NGBIOTECH

17.

Công ty CP Thú y xanh Việt Nam

18.

Công ty TNHH Vinh Quốc

19.

Công ty TNHH Trường Hải Tiến

20.

Công ty TNHH Công nghệ HMV

21.

Công ty TNHH L.V.S

22.

Công ty TNHH SX&TM Navet

23.

Công ty TNHH Công nghệ sinh học B.E.C.K.A

24.

Công ty TNHH Gama

25.

Công ty TNHH Giải pháp sinh học Hưng Thịnh Phát

26.

Công ty TNHH Thủy sản An Khang

27.

Công ty TNHH Tiệp Phát

28.

Công ty CP SXKD Bảo Tín

29.

Công ty TNHH TMDV&SX Thục Duy Thục

30.

Công ty TNHH Thủy sản Tâm Việt

31.

Công ty TNHH SX-DV Thùy Dương Trang

Sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nhập khẩu

32.

Công ty TNHH BZT USA

33.

Công ty TNHH Ruby

34.

Công ty TNHH Sinh học Nam Vit

35.

Công ty TNHH TM NTTS Hương Giang

36.

Công ty TNHH Tân Sao Á

37.

Công ty TNHH MTV TM-DV Thái Việt Hà

38.

Công ty TNHH Khoa kỹ sinh vật Thăng Long

 

PHỤ LỤC 2

TÊN DOANH NGHIỆP CÓ SẢN PHẨM TRONG VĂN BẢN SỐ 663/TCTS-VP BỊ THU HỒI
(kèm theo công văn số: 1512/TCTS-VP ngày 17 tháng 6 năm 2015)

TT

Tên doanh nghiệp

Sản phẩm xử lý cải tạo môi trường NTTS sản xuất trong nước

1.

Công ty TNHH Nhật Hùng

2.

Công ty TNHH XNK Delta

3.

Công ty TNHH Thủy sản An Khang

4.

Công ty CP Thái Việt

5.

Công ty TNHH Hải Hà

6.

Công ty TNHH Hóa Mỹ phẩm Toàn Mỹ

7.

Công ty TNHH Tiệp Phát

8.

Công ty CP Na Uy VN

9.

Công ty TNHH Hoạt tính LP

10.

Công ty TNHH công nghệ sinh học Tây Nam

11.

Công ty TNHH TM cổ phần sinh học Thắng Lợi

12.

Công ty TNHH TM Thủy sản Việt An

13.

Công ty TNHH SX-TM XNK Đông Dương

14.

Công ty TNHH Thuốc Thú y H.E.R.O

15.

Công ty TNHH TMSX Việt Viễn (VIVCO)

16.

Công ty TNHH Công nghệ sinh học ứng dụng ABTECH

17.

Công ty TNHH BZT USA

18.

Công ty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam

19.

Công ty TNHH UV

20.

Công ty TNHH VIBO

21.

Công ty TNHH SXTM 5TA

22.

Công ty TNHH TAVINA

23.

Công ty TNHH TM-DV-SX Vi gô

24.

Công ty TNHH SX-TM-DV Hòa Hưng Phát

25.

Công ty CP Thương mại Hiếu Lộc

26.

Công ty TNHH SX-TM Thủy sản Hưng Thịnh

27.

Công ty TNHH SX-TM Nam Hoàng Long

28.

Công ty TNHH Kỹ thuật Nông nghiệp Ánh Dương (sun AgriTech company Limited)

Sản phẩm xử lý cải tạo môi trường NTTS nhập khẩu

29.

Công ty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam

 

PHỤ LỤC 3

TÊN DOANH NGHIỆP CÓ SẢN PHẨM BỊ THU HỒI TẠI PHẦN PHỤ LỤC CỦA VĂN BẢN SỐ 758/TCTS-TTKN
(kèm theo công văn số: 1512/TCTS-VP ngày 17 tháng 6 năm 2015)

TT

Tên doanh nghiệp

1.

Công ty TNHH Liên doanh Medivet

2.

Công ty TNHH Tiệp Phát

3.

Công ty TNHH BZT USA

4.

Công ty TNHH Thần Vương

5.

Công ty TNHH TM-SX Việt Thọ

6.

Công ty TNHH SX&TM Topaz

7.

Công ty TNHH Agri-safe

8.

Công ty TNHH Bio-Floc

9.

Công ty Cổ phần Điền Tín

10.

Công ty TNHH Quốc tế An Hồ

11.

Công ty TNHH SX-TM Tô Ba

12.

Công ty TNHH Công nghệ sinh học B.E.C.K.A

13.

Công ty TNHH Khôi Nguyên

14.

Công ty TNHH Trụ Thiên Văn

15.

Công ty TNHH SX-TM Bằng Sơn

16.

Công ty TNHH TMDV Hải Hà

 

PHỤ LỤC 4

TÊN DOANH NGHIỆP CÓ SẢN PHẨM BỊ THU HỒI TẠI PHẦN PHỤ LỤC CỦA VĂN BẢN SỐ 1526/TCTS-VP
(kèm theo công văn số: 1512/TCTS-VP ngày 17 tháng 6 năm 2015)

TT

Tên doanh nghiệp

Sản phẩm chất bổ sung thức ăn thủy sản sản xuất trong nước

1.

Công ty TNHH Khoa kỹ sinh vật Thăng Long

2.

Công ty TNHH Công nghiệp Bách Việt

3.

Công ty TNHH TM&DV Nam Mỹ

4.

Công ty TNHH XNK Xuyên Việt

5.

Công ty TNHH SX TM Nam Thành Đô

6.

Công ty TNHH SX TM - DV Trí Việt

7.

Công ty TNHH Công nghsinh học Gia Long

8.

Công ty TNHH Định hướng dinh dưỡng EZ

9.

Công ty TNHH Hoa Hải Dương

10.

Công ty TNHH DV-TM Lân Long

11.

Công ty TNHH SX-TM-DV Gia Nguyên

12.

Công ty CP Men Biozyme

13.

Công ty TNHH SX Quốc tế Alphatech

14.

Công ty TNHH TM&SX Thành Nam Hoa

15.

Công ty TNHH TVKT Hồng Hạc

16.

Công ty TNHH Thủy sản An Khang

17.

Công ty TNHH Quốc tế G.A.L.A

18.

Công ty TNHH sinh học và TM XNK Đại Việt

Sản phẩm chất bổ sung thức ăn thủy sản nhập khẩu

19.

Công ty TNHH TMDV Thái Sinh

20.

Công ty TNHH XNK Trường Thành

21.

Công ty TNHH Thủy sản Toàn Cầu

Thức ăn hỗn hợp sản xuất trong nước

22.

Công ty TNHH SX TM Nam Thành Đô

 

PHỤ LỤC 5

TÊN DOANH NGHIỆP CÓ SẢN PHẨM BỊ THU HỒI TẠI PHẦN PHỤ LỤC CỦA VĂN BẢN SỐ 1789/TCTS-VP
(kèm theo công văn số: 1512/TCTS-VP ngày 17 tháng 6 năm 2015)

TT

Tên doanh nghiệp

Sản phẩm xử lý cải tạo môi trường sản xuất trong nước

1.

Công ty TNHH Khoa kỹ sinh vật Thăng Long

2.

Công ty TNHH Công nghiệp Bách Việt

3.

Công ty TNHH SX TM - DV Trí Việt

4.

Công ty TNHH SX TM Nam Thành Đô

5.

Công ty TNHH TM&DV Nam Mỹ

6.

Công ty TNHH Công nghệ sinh học Gia Long

7.

Công ty TNHH Định hướng dinh dưỡng EZ

8.

Công ty TNHH SX-TM Nam Hoàng Long

9.

Công ty TNHH Hoa Hải Dương

10.

Công ty TNHH DV-TM Lân Long

11.

Công ty TNHH SX-TM-DV Gia Nguyên

12.

Công ty CP Men Biozyme

13.

Công ty TNHH TVKT Hồng Hạc

14.

Công ty TNHH sinh học và TM XNK Đại Việt

15.

Công ty TNHH TM Chế phẩm sinh học Thắng Lợi

16.

Công ty TNHH TM Thủy sản Việt An

17.

Công ty TNHH Thủy sản An Khang

18.

Công ty TNHH Sitto Việt Nam

19.

Công ty TNHH Surint Omva Việt Nam

20.

Công ty TNHH Thủy sản Phú Khánh

21.

Công ty TNHH giải pháp sinh học Hưng Thịnh Phát

22.

Công ty TNHH quốc tế G.A.L.A

23.

Công ty CP Na Uy Việt Nam

24.

Công ty TNHH Hóa Mỹ Phẩm Toàn Mỹ

25.

Công ty TNHH PMT Việt Nam

26.

Công ty TNHH Vidavet

27.

Công ty TNHH SX - TM - DV Ngân Lộc Hưng

28.

Công ty TNHH SX-TM-XNK Đông Dương

29.

Công ty Cổ phần Thái Việt

Sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nhập khẩu

30.

Công ty TNHH TM DV Thái sinh

31.

Công ty TNHH XNK Trường Thành

32.

Công ty TNHH Intron Life Sciences Việt Nam

33.

Công ty TNHH PVS Việt Nam

34.

Công ty TNHH Thủy sản Toàn Cầu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1512/TCTS-VP năm 2015 về thu hồi văn bản, phụ lục văn bản do Tổng cục Thủy sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.937
DMCA.com Protection Status

IP: 3.95.23.35