Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 15050/BTC-QLCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Hữu Chí
Ngày ban hành: 31/10/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15050/BTC-QLCS
V/v thực hiện rà soát, chuẩn hóa Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước.

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, Bộ Tài chính đã xây dựng và đưa vào vận hành Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước để xây dựng Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về tài sản nhà nước. Qua 3 năm triển khai thực hiện, được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo các Bộ, cơ quan trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cùng với sự nỗ lực, cố gắng của cơ quan tài chính thuộc các Bộ, cơ quan trung ương, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Đến nay, các đơn vị có tài sản thuộc đối tượng phải báo cáo kê khai (gồm: nhà, đất thuộc trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; xe ôtô; tài sản khác có nguyên giá theo sổ kế toán từ 500 triệu đồng trở lên/1 đơn vị tài sản) đã lập tờ khai, gửi cơ quan tài chính để đăng nhập vào phần mềm; dữ liệu về tài sản trong CSDL quốc gia về tài sản nhà nước đã giúp cho các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong công tác báo cáo, quản lý, điều hành liên quan đến tài sản nhà nước. Tuy nhiên, việc kê khai tài sản nhà nước vào CSDL quốc gia ở một số đơn vị, địa phương còn chưa đầy đủ và chưa chính xác.

Để đảm bảo chính xác về số liệu đăng ký tài sản làm cơ sở cho việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước hiệu quả, tránh thất thoát và lãng phí, đồng thời phục vụ báo cáo Chính phủ, báo cáo Quốc hội hàng năm, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

1. Chỉ đạo cơ quan tài chính thuộc các Bộ, cơ quan trung ương, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện rà soát, chuẩn hóa dữ liệu trong CSDL quốc gia về tài sản nhà nước theo hướng dẫn tại Phụ lục đính kèm Công văn này.

Kinh phí cho việc chuẩn hóa dữ liệu thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Thông tư số 123/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, khai thác Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước.

Số liệu về tài sản nhà nước trong CSDL quốc gia sau khi được rà soát, chuẩn hóa theo hướng dẫn tại Công văn này là số liệu chính thức về tài sản nhà nước của cả nước, từng bộ, cơ quan trung ương, địa phương và từng cơ quan, tổ chức, đơn vị. Các Bộ, cơ quan trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của số liệu trong CSDL quốc gia về tài sản nhà nước.

2. Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan khai thác, sử dụng số liệu về tài sản nhà nước trong CSDL quốc gia để thực hiện báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước hàng năm theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và các báo cáo khác có liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; làm cơ sở cho việc lập dự toán, xét duyệt quyết toán, quyết định, kiểm tra, kiểm toán, thanh tra việc đầu tư xây dựng, mua sắm, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa, sử dụng, xử lý (thu hồi, bán, điều chuyển, thanh lý, tiêu hủy) tài sản nhà nước.

3. Báo cáo kết quả rà soát, chuẩn hóa dữ liệu trong CSDL quốc gia về tài sản nhà nước cùng với Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2012, gửi Bộ Tài chính trước ngày 15/3/2013.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản): Email: taisancong@mof.gov.vn; điện thoại: 04 2220 2828 (máy lẻ: 8176, 8177, 8179) để phối hợp xử lý.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, QLCS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Chí

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 15050/BTC-QLCS ngày 31/10/2012 thực hiện rà soát, chuẩn hóa Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.054

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.172.123
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!