Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1490/VPCP-TCCV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Kiều Đình Thụ
Ngày ban hành: 07/03/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------

Số: 1490/VPCP-TCCV
V/v Nhiệm vụ trọng tâm của công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Bộ, Cơ quan ngang bộ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét Báo cáo số 23/BC-BTP ngày 23 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tư pháp về tình hình và kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các Bộ, ngành, địa phương năm 2013 và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2014, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm hơn nữa đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ với Tổ chức pháp chế, Sở Tư pháp trong triển khai hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và xây dựng thể chế; bố trí đủ biên chế Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính theo Đề án vị trí việc làm.

2. Các Bộ, ngành hoàn thành việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư trình Chính phủ thông qua, bảo đảm triển khai có kết quả và đúng tiến độ Đề án Tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu quốc gia liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020.

3. Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, đặc biệt chú trọng việc công bố, cập nhật thủ tục hành chính, đánh giá tác động đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính và xử lý kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 và Nghị định số 48/ 2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ, ngành, địa phương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTgCP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, TCCV.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1490/VPCP-TCCV nhiệm vụ trọng tâm của công tác kiểm soát thủ tục hành chính ngày 07/03/2014 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.500

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.217.106