Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1361/VPCP-KTTH về việc xử lý một số đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1361/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 03/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1361/VPCP-KTTH
V/v xử lý một số đề nghị của UBND tỉnh Trà Vinh.

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh tại văn bản số 3402/UBND-TH ngày 6 tháng 12 năm 2007; Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 697/BKH-KTĐP&LT ngày 29 tháng 01 năm 2008; Bộ Tài chính tại văn bản số 1373/BTC-NSNN ngày 30 tháng 01 năm 2008 về một số đề nghị của tỉnh Trà Vinh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các địa phương (trong đó có tỉnh Trà Vinh) rà soát, tổng hợp trình Chính phủ việc điều chỉnh, bổ sung Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh chủ động sử dụng ngân sách địa phương để bố trí vốn đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở, trang bị cơ sở vật chất cho các đơn vị được công nhận danh hiệu văn hóa của địa phương và tăng mức đầu tư xây dựng huyện điểm văn hóa Trà Cú; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, hỗ trợ theo Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa để giúp tỉnh Trà Vinh đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

3. Mức hỗ trợ nhà ở, nước sinh hoạt cho hộ dân tộc thiểu số nghèo thực hiện theo quy định hiện hành.

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tỉnh Trà Vinh thực hiện các thủ tục cần thiết để xúc tiến, vận động nguồn vốn ODA; trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc ngân sách trung ương hỗ trợ tỉnh Trà Vinh một phần vốn đối ứng các dự án ODA và vốn mua xe truyền hình lưu động.

5. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với tỉnh Trà Vinh để xem xét, hỗ trợ tỉnh xây dựng Khu ký túc xá sinh viên Trường Đại học Trà Vinh theo Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng, PTTg Trương Vĩnh Trọng;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, Website CP, các Vụ: KG, VX, NN, ĐP;
- Lưu: VT, KTTH (3b). 22

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1361/VPCP-KTTH về việc xử lý một số đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.102
DMCA.com Protection Status

IP: 3.90.12.112