Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1336/TCT-TCCB năm 2017 về quy hoạch công, viên chức lãnh đạo do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1336/TCT-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Bùi Văn Nam
Ngày ban hành: 11/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 1336/TCT-TCCB
V/v quy hoạch công chức, viên chức lãnh đạo

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2017

 

Kính gửi:

- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
- Các Vụ, đơn vị thuộc trực thuộc cơ quan Tổng cục Thuế

 

Thực hiện các Quy định của Bộ Chính trị, Hướng dẫn của Ban Tổ chức trung ương trong công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo; Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính đã ban hành các Chỉ thị, Quy chế về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo trong toàn ngành Tài chính. Căn cứ các Chỉ thị, Quy chế của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã thông báo, hướng dẫn và tổ chức triển khai trong toàn hệ thống thuế.

Để tiếp tục triển khai công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cấp, trên cơ sở Hướng dẫn số 06-HD/BTCTW ngày 24/02/2017 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn, bổ sung một số nội dung về công tác quy hoạch lãnh đạo các cấp; Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính đã có Chỉ thị số 10-CT/BCSĐ ngày 28/3/2017 về rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo giai đoạn 2016-2021 và quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cấp giai đoạn 2021-2026; đồng thời, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có Quyết định số 569/QĐ-BTC ngày 28/3/2017 ban hành Quy chế quy hoạch lãnh đạo, quản lý các cấp thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính thay thế Quyết định số 1366/QĐ-BTC ngày 10/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (Chỉ thị của Ban Cán sự Đảng và Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính đã được chuyển đến các đơn vị)

Căn cứ chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế căn cứ Chỉ thị số 10-CT/BCSĐ ngày 28/3/2017 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính; Quy chế quy hoạch kèm theo Quyết định số 569/QĐ-BTC ngày 28/3/2017 của Bộ Tài chính và các quy định, hướng dẫn có liên quan để triển khai công tác quy hoạch tại đơn vị đảm bảo theo đúng quy định. Tổng cục Thuế đề nghị các đơn vị lưu ý thêm một số nội dung sau:

1. Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương tổ chức phổ biến, quán triệt Chỉ thị của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính và Quy chế quy hoạch kèm theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính tới từng công chức, viên chức, người lao động trong toàn đơn vị. Đối với các Cục Thuế, yêu cầu báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương về các quy định của Bộ Tài chính để cấp uỷ, chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho Cục Thuế trong triển khai công tác quy hoạch.

2. Việc triển khai quy hoạch phải đảm bảo các quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng, chặt chẽ, đúng quy định; quy trình triển khai phải đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch theo đúng quy định. Việc lựa chọn công chức, viên chức vào quy hoạch phải căn cứ vào kết quả đánh giá công chức, viên chức hàng năm; phải đánh giá đúng công chức, viên chức trước khi đưa vào quy hoạch. Công chức, viên chức quy hoạch phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định; có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; có uy tín, sức khoẻ và chiều hướng, triển vọng phát triển.

3. Đối với việc triển khai năm 2017: Căn cứ Chỉ thị số 06-CT/BCSĐ ngày 06/4/2016 của Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về việc rà soát, bổ sung quy hoạch lãnh đạo các cấp giai đoạn 2016-2021 và Quy chế quy hoạch công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 1366/QĐ-BTC ngày 10/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 5934/TCT-TCCB ngày 21/12/2016 đôn đốc các đơn vị triển khai công tác rà soát, bổ sung quy hoạch lãnh đạo các cấp giai đoạn 2016-2021 theo quy định, hướng dẫn của Bộ Tài chính. Nay, theo quy định tại Điểm 4.2 Chỉ thị số 10-CT/BCSĐ ngày 28/3/2017 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế tiến hành rà soát lại, đối với các đơn vị đã thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch theo quy định và đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết định quy hoạch trước thời điểm 20/12/2016 thì không phải tiến hành làm lại quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch theo quy định tại Chỉ thị số 10-CT/BCSĐ ngày 28/3/2017 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính; đối với các đơn vị chưa tiến hành hoặc đã thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch nhưng đang được cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt sau thời điểm 20/12/2016 thì phải tiến hành rà soát, bổ sung lại quy trình quy hoạch đảm bảo theo đúng quy định của Bộ Tài chính.

4. Đối với các chức danh lãnh đạo thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế:

Vừa qua, một số đơn vị đã triển khai và có hồ sơ trình Tổng cục Thuế xem xét việc rà soát và xin chủ trương bổ sung quy hoạch giai đoạn 2016-2021, tuy nhiên thời gian đều sau ngày 20/12/2016. Để thực hiện nghiêm túc quy định của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế tiến hành lại việc rà soát, bổ sung quy hoạch giai đoạn 2016-2021, đồng thời xây dựng quy hoạch giai đoạn 2021-2026 theo đúng quy định, trình Tổng cục Thuế trước ngày 25/4/2017.

Lưu ý: Đối với các chức danh lãnh đạo Cục Thuế, Lãnh đạo cấp Vụ hoặc tương đương tại cơ quan Tổng cục Thuế phải báo cáo Bộ Tài chính phê duyệt chủ trương quy hoạch, vì vậy đề nghị các đơn vị trình Tổng cục Thuế hồ sơ rà soát, bổ sung quy hoạch giai đoạn 2016-2021 và quy hoạch giai đoạn 2021-2026 gồm 02 bộ theo quy định (01 bộ để Tổng cục Thuế lưu, theo dõi; 01 bộ để trình kèm hồ sơ gửi Bộ Tài chính).

5. Đối với Quy định về quy trình quy hoạch và tiêu chuẩn trình độ chuyên môn quy hoạch chức danh Đội trưởng, Phó Đội trưởng ở Chi cục Thuế thuộc Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; căn cứ Quyết định số 569/QĐ-BTC ngày 28/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đang nghiên cứu để hoàn thiện, bổ sung cho phù hợp.

Tổng cục Thuế thông báo để các đơn vị biết, triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đơn vị kịp thời báo cáo Tổng cục Thuế (Qua Vụ TCCB) để có hướng giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (Qua Vụ TCCB);
- Lãnh đạo Tổng cục;
- Đại diện VP TCT tại TP. HCM;
- Lưu: VT, TCCB (3b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Bùi Văn Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1336/TCT-TCCB năm 2017 về quy hoạch công, viên chức lãnh đạo do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.515

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.117