Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 127-CV/BCSĐ năm 2013 phối hợp nâng cao chất lượng, củng cố và kiện toàn đội ngũ cán bộ của Cơ quan công tác dân tộc tại địa phương do Ban Cán sự Đảng Ủy ban Dân tộc ban hành

Số hiệu: 127-CV/BCSĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ban Cán sự Đảng Ủy ban Dân tộc Người ký: Giàng Seo Phử
Ngày ban hành: 24/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN CÁN SỰ ĐẢNG
ỦY BAN DÂN TỘC
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 127-CV/BCSĐ
V/v Phối hợp nâng cao chất lượng, củng cố và kiện toàn đội ngũ cán bộ của Cơ quan công tác dân tộc tại các địa phương.

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy, Ban Cán sự Đảng
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Công tác dân tộc và đoàn kết dân tộc có vị trí chiến lược quan trọng của cách mạng Việt Nam. Quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước ta luôn khẳng định: Công tác dân tộc là một bộ phận của sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc. Vì vậy, trong suốt quá trình cách mạng Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân tộc, đề ra nhiều chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo vùng dân tộc và miền núi; đồng thời, Đảng và Nhà nước rất chú trọng công tác xây dựng hệ thống cơ quan công tác dân tộc và chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc  từ Trung ương đến địa phương. Trải qua các thời kỳ cách mạng, công tác dân tộc đã đạt được những thành tựu to lớn góp phần quan trọng vào sự nghiệp cách mạng chung của đất nước.

Trong thời kỳ đổi mới, Đảng và Nhà nước tiếp tục lãnh đạo xây dựng, củng cố hệ thống cơ quan công tác dân tộc ngày càng hoàn thiện. Các cơ quan công tác dân tộc địa phương (Ban Dân tộc, Phòng Dân tộc) đã được các cấp ủy đảng và chính quyền các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, củng cố, kiện toàn. Trong những năm qua, cơ quan công tác dân tộc địa phương đã tham mưu giúp chính quyền các cấp triển khai có hiệu quả việc quản lý nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của cơ quan công tác dân tộc được chú trọng; đặc biệt, nhiều địa phương đã lựa chọn, giới thiệu và cơ cấu cán bộ chủ chốt của cơ quan làm công tác dân tộc tham gia vào cấp ủy, Hội đồng nhân dân các cấp. Ban Cán sự Đảng Ủy ban Dân tộc đánh giá rất cao sự quan tâm và chú trọng của các cấp chính quyền địa phương trong sự phát triển sự nghiệp công tác dân tộc nói chung và xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc nói riêng, cũng như việc chỉ đạo thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn.

Thực hiện Quyết định số 172-QĐ/TW ngày 07/03/2013 của Bộ Chính trị qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của Đảng Đoàn, Ban Cán sự Đảng TW; Quyết định số 200-QĐ/TW ngày 02/10/2013 của BCH TW ban hành "Qui chế về quan hệ công tác giữa Ban Cán sự Đảng bộ, ngành với Bộ trưởng, Thủ trưởng ngành; với Đảng ủy cơ quan bộ, ngành, Đảng, Đoàn, Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, Đảng ủy các đơn vị sự nghiệp Trung ương, các ban Trung ương Đảng và các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương".

Để tiếp tục củng cố, kiện toàn, xây dựng hệ thống cơ quan công tác dân tộc và chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc ngang tầm với vị trí chiến lược đã được Đảng và Nhà nước ta đã xác định, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Dân tộc trân trọng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy, Ban cán sự Đảng UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW phối hợp, quan tâm tạo điều kiện về công tác cán bộ với một số nội dung sau:

1. Xem xét tạo điều kiện giới thiệu, bố trí cán bộ lãnh đạo các cơ quan công tác dân tộc tham gia vào cấp ủy và HĐND các cấp trong nhiệm kỳ tới nhằm nâng cao vị thế, vai trò của các cơ quan công tác dân tộc.

2. Đề nghị có văn bản thỏa thuận với Ban Cán sự Đảng Ủy ban Dân tộc trong bố trí, sắp xếp điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ chủ chốt của cơ quan làm công tác dân tộc cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm thống nhất ý kiến trong công tác quản lý cán bộ.

3. Chú trọng công tác đánh giá, quy hoạch và đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực công tác đi liền với việc sử dụng cán bộ nói chung và cán bộ làm công tác dân tộc nói riêng. Định kỳ đánh giá uy tín của cán bộ về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực, trách nhiệm trong công tác, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ công tác dân tộc vững mạnh.

4. Xem xét, lựa chọn đưa vào quy hoạch cán bộ có triển vọng phát triển về năng lực lãnh đạo, quản lý, trong đó có cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Bổ nhiệm cán bộ thật sự có năng lực, tâm huyết vào vị trí lãnh đạo của Cơ quan công tác dân tộc.

Ban Cán sự Đảng Ủy ban Dân tộc trân trọng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy, Ban Cán sự đảng UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm phối hợp và tạo điều kiện để các cơ quan công tác dân tộc địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Tổ chức TW;
- Bộ Nội vụ;
- Các đồng chí ủy viên BCSĐ, UBDT;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- UBMTTQ các tỉnh;
- Sở Nội vụ các tỉnh;
- Ban Dân tộc các tỉnh;
- Lưu: VT, TCCB (4b)

TM. BAN CÁN SỰ ĐẢNG
BÍ THƯ
Giàng Seo Phử

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 127-CV/BCSĐ năm 2013 phối hợp nâng cao chất lượng, củng cố và kiện toàn đội ngũ cán bộ của Cơ quan công tác dân tộc tại địa phương do Ban Cán sự Đảng Ủy ban Dân tộc ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.116
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.31.145