Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1218/LĐTBXH-TCCB về đăng ký học Cao cấp lý luận chính trị năm 2017 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 1218/LĐTBXH-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Trịnh Minh Chí
Ngày ban hành: 31/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1218/LĐTBXH-TCCB
V/v đăng ký học Cao cấp lý luận chính trị năm 2017

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2017

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Thực hiện Kế hoạch số 52-KH/BTCTW ngày 10/02/2017 của Ban Tổ chức Trung ương về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2017, Bộ thông báo để các đơn vị xem xét, cử cán bộ đăng ký dự tuyển khóa học cao cấp lý luận chính trị năm 2017 như sau:

1. Đối tượng:

1.1. Đối với lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung và không tập trung:

Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng và tương đương trở lên; công chức, viên chức trong nguồn quy hoạch chức danh Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng và tương đương đã được Bộ phê duyệt.

1.2. Đối với lớp hoàn chỉnh kiến thức để cấp bằng cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung:

- Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng và tương đương trở lên; công chức, viên chức trong nguồn quy hoạch chức danh Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng và tương đương đã được Bộ phê duyệt.

- Trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương; cán bộ được quy hoạch vào các chức danh này.

Lưu ý: Bộ sẽ ưu tiên các đối tượng mới được bổ nhiệm lãnh đạo đơn vị nhưng chưa đi học lớp cao cấp lý luận chính trị. Ngoài các đối tượng do đơn vị đề xuất, Bộ có thể chỉ định đích danh một số trường hợp đi học để hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh theo quy định.

2. Tiêu chuẩn:

2.1. Đối với lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung và không tập trung:

- Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên trong hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam hoặc ở nước ngoài.

2.2. Đối với lớp hoàn chỉnh kiến thức để cấp bằng cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung:

- Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Có bằng thạc sĩ, tiến sĩ do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cấp, (gồm các cơ sở đào tạo: Trung tâm Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Chính trị khu vực I).

- Có bằng tốt nghiệp đại học chính trị chuyên ngành do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cấp.

- Đã được cấp giấy xác nhận tương đương trình độ cao cấp lý luận chính trị của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, trước ngày 01/6/2016, cho các trường hợp khi đi học là sinh viên, không thuộc đối tượng học cao cấp lý luận chính trị nhưng đủ điều kiện để học cao cấp lý luận chính trị, được cấp ủy cử tham dự lớp hoàn chỉnh kiến thức để cấp bằng cao cấp lý luận chính trị.

3. Độ tuổi:

3.1. Đối với hệ không tập trung: Công chức, viên chức có tuổi đời từ 40 tuổi trở lên đối với nam và từ 35 tuổi trở lên đối với nữ (tính đến tháng 12/2017).

Riêng các trường hợp được vận dụng về độ tuổi ít hơn 05 tuổi so với đối tượng khác gồm:

+ Cán bộ lãnh đạo, quản lý là cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, theo Quyết định số 289-QĐ/TƯ, ngày 08/2/2010 của Ban Bí thư về ban hành “Quy chế cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh”;

+ Cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí (có thẻ nhà báo), theo Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 31/7/2008 của Ban Bí Thư “về tăng cường công tác xây dựng Đảng trong cơ quan báo chí”;

+ Cán bộ lãnh đạo, quản lý là cấp trưởng ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (thuộc đối tượng đi học) khi đi học tập trung không có người thay thế;

+ Cán bộ cấp phòng, khoa và giảng viên chính trở lên đang công tác giảng dạy, nghiên cứu ở các học viện, viện nghiên cứu; trường đại học;

+ Cán bộ, công chức có thời gian giữ ngạch chuyên viên chính (và tương đương) từ 4 năm trở lên và có trong kế hoạch được dự thi ngạch chuyên viên cao cấp (và tương đương);

+ Cán bộ là thư ký các đồng chí ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Bí thư tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và tương đương trở lên.

3.2. Đối với hệ tập trung: Công chức, viên chức có tuổi đời dưới 40 tuổi đối với nam và dưới 35 tuổi đối với nữ (tính đến hết tháng 12/2017).

4. Thời gian học:

- Đối với hệ không tập trung: học trong thời gian 18 tháng (khóa học 2017-2019).

- Đối với hệ tập trung: Tập trung 08 tháng (năm học 2017-2018).

- Đối với lớp hoàn chỉnh kiến thức để cấp bằng cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung: 06-08 tuần trong năm 2017.

- Thời gian khai giảng phụ thuộc vào kế hoạch cụ thể của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (sẽ có thông báo sau).

5. Kinh phí học:

Các đơn vị sự nghiệp thanh toán kinh phí khóa học cho công chức, viên chức được cử đi học; Bộ thanh toán kinh phí cho công chức làm việc tại Tổng cục, các Cục, Vụ và tương đương thuộc Bộ từ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Bộ năm 2017.

Các đơn vị căn cứ nhu cầu, vị trí công tác, xem xét, cử cán bộ tham gia đảm bảo đúng đối tượng, đủ điều kiện, tiêu chuẩn; gửi danh sách trích ngang về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ, theo mẫu đính kèm) trước ngày 15/4/2017, đồng thời gửi file mềm danh sách trích ngang qua địa chỉ email: phongdaotao@molisa.gov.vn để Bộ xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ TCCB

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Trịnh Minh Chí

 


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Đơn vị:.......................................................

Mẫu 01

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NĂM 2017 HỆ KHÔNG TẬP TRUNG (NĂM HỌC 2017-2018) HỆ TẬP TRUNG (NĂM HỌC 2017-2018)
(Tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh)

(Xếp theo thứ tự ưu tiên)

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Nơi sinh (tỉnh, Tp)

Năm vào Đảng

Trình độ chuyên môn (văn bằng kèm theo)

Hệ số lương

Phụ cấp chức vụ

Chức vụ hiện tại

Chức danh quy hoạch

Diện Ưu tiên (*)

Điện thoại liên lạc

Ghi chú

Nam

Nữ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

 

(13)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý: - Cách nghi “Diện ưu tiên” (cột 12): Phóng viên, biên tập viên ghi là NB; cán bộ Đoàn TNCSHCM ghi là ĐTN.

- Danh sách trích ngang lập trên bảng Excel, Font chữ Times New Roman.

- Gửi danh sách trích ngang theo địa ch email: phongdaotao@molisa.gov.vn

 

Người lập biểu
Điện thoại liên hệ:..................

 

 

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Đơn vị:.......................................................

Mẫu 02

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HỌC HOÀN CHỈNH KIẾN THỨC ĐỂ CẤP BẰNG CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ HỆ KHÔNG TẬP TRUNG

(Xếp theo thứ tự ưu tiên)

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Nơi sinh (tỉnh, Tp)

Năm vào Đảng

Trình độ chuyên môn (văn bằng kèm theo)

Hệ số lương

Phụ cấp chức vụ

Chức vụ hiện tại

Chức danh quy hoạch

Điện thoại liên hệ

Ghi chú

Nam

Nữ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu
Điện thoại liên hệ:.....................

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1218/LĐTBXH-TCCB về đăng ký học Cao cấp lý luận chính trị năm 2017 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.806
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33