Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 118/QLCL-TTPC năm 2015 báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 5591/CT-BNN-PC do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Số hiệu: 118/QLCL-TTPC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Người ký: Lê Bá Anh
Ngày ban hành: 15/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 118 /QLCL-TTPC
V/v báo cáo kết quả thực hiện nội dung Chỉ thị 5591/CT-BNN-PC

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Vụ Pháp chế)

Thực hiện văn bản 10581/BNN-PC ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc báo cáo kết quả thực hiện nội dung Chỉ thị 5591/CT-BNN-PC , Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản báo cáo kết quả thực hiện như sau:

1. Việc xây dựng văn bản QPPL về QLCLNLS&TS có TTHC:

a) Thực hiện đúng quy định tại điều 6 Nghị định 79/2007/NĐ-CP;

b) Việc gửi hồ sơ, giấy tờ theo quy định phải có (giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận cơ sở đủ điền kiện ATTP) để thực hiện TTHC, chỉ yêu cầu tổ chức, cá nhân gửi bản sao công chứng hoặc chứng thực, không yêu cầu gửi bản chính; (Thông tư 75/2011/TT-BNNPTNT ; Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT ; Thông tư 01/2013/TT-BNNPTNT);

c) Không quy định thêm giấy tờ, hồ sơ khác ngoài giấy tờ, hồ sơ theo quy định của Luật, Nghị định do Chính phủ quy định để được phép hoạt động sản xuất, kinh doanh, chế biến sản phẩm nông lâm thủy sản (chỉ hướng dẫn chi tiết).

2. Việc công khai thủ tục hành chính:

a) Năm 2014, Cục đã niêm yết, công khai đầy đủ 20 TTHC do Cục thực hiện trên website của Cục và trên bảng niêm yết TTHC tại cơ quan Cục;

b) Ngày 06/3/2014, Cục đã ban hành văn bản số 323/QLCL-TTPC yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Cục thực hiện nghiêm túc, đầy đủ việc công khai, niêm yết các TTHC được giao cho các đơn vị thực hiện; ngày 22 tháng 10 năm 2014, Cục tiếp tục có văn bản 2100 /QLCL-TTPC gửi các đơn vị thuộc Cục đôn đốc, báo cáo việc công khai, niêm yết TTHC về Cục.

c) Ngày 05/11/2014, Cục đã có văn bản số 2252 /QLCL-TTPC gửi Trung tâm tin học và Thống kê đề nghị công khai thủ tục hành chính về quản lý chất lượng NLS&TS trên cổng thông tin điện tử của Bộ theo quy định.

3. Việc kiểm tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện kiểm soát TTHC.

a) Tại Cục: Bộ đã tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trong tháng 11/2014 (Cục đã có báo cáo kết quả cụ thể);

b) Các đơn vị thuộc Cục (trực tiếp thực hiện TTHC): Năm 2014, Cục trưởng đã có văn bản giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tự kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện về Cục (Cục đang tổng hợp báo cáo của các đơn vị); qua báo cáo các cơ quan, đơn vị đều thực hiện niêm yết, công khai đầy đủ, kịp thời các TTHC trên website và trên bảng niêm yết TTHC tại cơ quan, đơn vị theo quy định và chỉ đạo của Cục;

c) Việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức về các quy định, thủ tục hành chính, thiết lập và công khai đường dây nóng:

- Cục đã ban hành Quyết định số 356/QĐ-QLCL ngày 19/8/2014 ban hành Quy định tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính và câu hỏi về chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản; năm 2014 Cục nhận được 30 phản ánh về các vướng mắc trong quá trình thực hiện các văn bản QPPL, TTHC về quản lý chất lượng NLS&TS, đã được Cục giải đáp và công khai trên website của Cục; các PAKN theo tiêu chí của Nghị định số 20/2008/NĐ-CP , Cục không nhận được ý kiến của cá nhân, tổ chức nào;

- Không có cá nhân, tổ chức thuộc Cục vi phạm quy định về tiếp nhận, xử lý, giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Cục;

- Tại Cục và các đơn vị thuộc Cục đều thiết lập và công khai đường dây nóng về về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, thủ tục hành chính do Cục thực hiện (số điện thoại đường dây nóng được công khai trên bảng niêm yết thủ tục hành chính).

4. Việc rà soát văn bản QPPL quy định về thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Cục.

Thực hiện văn bản 2039/BNN-PC ngày 26/4/2014 của Bộ về việc triển khai thực hiện rà soát văn bản QPPL, Cục đã thực hiện:

a) Ban hành Quyết định 130/QĐ-QLCL , phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện rà soát văn bản quản lý nhà nước về lĩnh vực an toàn thực phẩm, trong đó có 02 nội dung được rà soát:

- Rà soát hệ thống các văn bản QPPL;

- Rà soát các thủ tục hành chính.

b) Ngày 10/12/2014, Cục đã có báo cáo số 2793/BC-QLCL, báo cáo Bộ (qua Vụ Pháp chế) kết quả rà soát văn bản QPPL về lĩnh vực an toàn thực phẩm;

c) Cục không ban hành văn bản hành chính (quyết định, thông báo, công văn...) quy định nội dung thủ tục hành chính.

Kính chuyển Vụ Pháp chế tổng hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Các PCT (để biết);
- Lưu VT, TTPC.

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Bá Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 118/QLCL-TTPC năm 2015 báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 5591/CT-BNN-PC do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.732

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.55.175