Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 11435/BGTVT-VP 2020 nâng cao chất lượng thực hiện chương trình công tác

Số hiệu: 11435/BGTVT-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Nhật
Ngày ban hành: 12/11/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11435/BGTVT-VP
V/v nâng cao chất lượng thực hiện chương trình công tác

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2020

Kính gửi:

- Các Vụ thuộc Bộ;
- Văn Phòng Bộ, Thanh tra Bộ;
- Các Cục thuộc Bộ;
- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Trung Tâm Công nghệ thông tin;
- Viện Chiến lược và Phát triển GTVT;
- Báo giao thông, Cổng thông tin điện tử Bộ.

Để siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của Bộ Giao thông vận tải, Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải và nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình công tác; Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ:

1. Tập trung quyết liệt chỉ đạo, khẩn trương hoàn thiện các đề án Bộ GTVT đã trình Thủ tướng Chính phủ nhưng chưa được phê duyệt (Danh mục kèm theo). Đồng thời, có giải pháp hiệu quả đẩy nhanh tiến độ xây dựng, trình các đề án trong Chương trình công tác tháng 11 và tháng 12 năm 2020, đảm bảo theo đúng tiến độ, không để nợ đọng tiếp theo.

Đối với những đề án có tính chất phức tạp, thiếu nguồn lực thực hiện hoặc gặp nhiều khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, không thể thực hiện được vì nguyên nhân khách quan, yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương báo cáo, giải trình và có đề xuất cụ thể với Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phương hướng xử lý, không để đề án nợ đọng sang năm sau.

2. Nâng cao chất lượng xây dựng, thực hiện Chương trình công tác. Khi đăng ký các đề án vào Chương trình công tác năm của Bộ, các cơ quan, đơn vị cần rà soát, đánh giá, cân nhắc kỹ lưỡng về nguồn lực thực hiện, sự cần thiết, tính hiệu quả, khả thi của đề án; khắc phục, chấn chỉnh triệt để tình trạng xin lùi, xin rút đề án ra khỏi Chương trình công tác của Bộ.

3. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện thực hiện Chương trình công tác của Bộ; chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị ngoài ngành trong quá trình hoàn thiện, trình các đề án trong Chương trình công tác của Bộ, nhất là đối với các đề án có nội dung khó, phức tạp, phạm vi rộng hoặc còn có ý kiến, quan điểm giải quyết khác nhau để kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo Bộ cho ý kiến chỉ đạo, giải quyết.

4. Kết quả thực hiện Chương trình công tác là một tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm cá nhân trước Bộ trưởng về việc triển khai thực hiện Chương trình công tác đã được giao hàng năm; có trách nhiệm báo cáo, giải trình trước Lãnh đạo Bộ việc không hoàn thành các đề án của đơn vị mình theo Chương trình công tác theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 18 Quy chế làm việc của Bộ Giao thông vận tải ban hành kèm theo quyết định số 751/QĐ-BGTVT ngày 23 tháng 4 năm 2020.

5. Thường xuyên thực hiện việc rà soát, đánh giá, báo cáo việc thực hiện Chương trình công tác theo đúng quy định tại khoản 4 Điều 18 Quy chế làm việc của Bộ Giao thông vận tải ban hành kèm theo Quyết định số 751/QĐ-BGTVT ngày 23 tháng 4 năm 2020.

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, TH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Nhật

DANH MỤC I

DANH MỤC CÁC ĐỀ ÁN BỘ ĐÃ TRÌNH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CHƯA ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
(Kèm theo Công văn số /BGTVT-VP ngày /11/2020)

STT

Tên Đề án

Cơ quan chủ trì trình

Tờ trình

1

Đề án Quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia cho nhà nước đầu tư

Vụ KCHT

Tờ trình số 5877/TTr-BGTVT ngày 21/6/2019

2

Đề án giao, quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không

Vụ KCHT

Tờ trình số 6413/TTr-BGTVT ngày 09/7/2019

3

Đề án Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo trì quốc lộ giai đoạn 2020 -2030

Vụ KCHT

Tờ trình số 12265/TTr-BGTVT ngày 24/12/2019

4

Đề án Cải thiện hạ tầng và chất lượng dịch vụ đường sắt phục vụ khách du lịch

Vụ KCHT

Tờ trình số 12612/TTr-BGTVT ngày 31/12/2019

5

Đề án sắp xếp Cục y tế GTVT thuộc Bộ GTVT

Vụ TCCB

Tờ trình số 3642/TTr-BGTVT ngày 16/4/2020

6

Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Vụ ATGT

Tờ trình số 11241/TTr-BGTVT ngày 09/11/2020

DANH MỤC II

DANH MỤC ĐỀ ÁN TRÌNH CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 02 THÁNG CUỐI NĂM 2020
(Kèm theo Công văn số
/BGTVT-VP ngày /11/2020)

STT

Tên đề án

Cơ quan chủ trì soạn thảo

Cơ quan chủ trì trình

Thời gian Bộ trình Thủ tướng Chính phủ

Lãnh đạo Bộ phụ trách

1

Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tổng cục ĐBVN

Vụ KHĐT

Tháng 12/2020

Thứ trưởng Lê Đình Thọ

2

Quy hoạch mạng lưới đường sắt Việt Nam thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Cục ĐSVN

Vụ KHĐT

Tháng 12/2020

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông

3

Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Cục HHVN

Vụ KHĐT

Tháng 12/2020

Thứ trưởng Nguyễn Nhật

4

Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến 2050

Cục ĐTNĐ

Vụ KHĐT

Tháng 12/2020

Thứ trưởng Nguyễn Nhật

5

Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc giai đoạn 2020-2030 tầm nhìn đến 2050

Cục HKVN

Vụ KHĐT

Tháng 12/2020

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 11435/BGTVT-VP ngày 12/11/2020 về nâng cao chất lượng thực hiện chương trình công tác do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


293

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.27.215
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!