Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 11187/VPCP-QHĐP 2017 Ban Chỉ đạo quốc gia về xây dựng đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt

Số hiệu: 11187/VPCP-QHĐP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 20/10/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11187/VPCP-QHĐP
V/v thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về xây dựng đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 7080/TTr - BKHĐT ngày 30 tháng 8 năm 2017 về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về xây dựng các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn chỉnh dự thảo theo hướng:

1. Đối với dự thảo Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về xây dựng các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt:

- Thành phần như phương án I, bổ sung Phó Chủ tịch Quốc hội làm Phó Trưởng ban (Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước khi trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định), đại diện lãnh đạo: Văn phòng Trung ương Đảng, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (không bổ sung Ủy ban Dân tộc là ủy viên Ban Chỉ đạo).

- Về ủy viên Ban Chỉ đạo: Ủy viên Ban Chỉ đạo phải là Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (trừ một số cơ quan: Quốc hội, Ban Kinh tế Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Ngoại giao).

2. Đối với Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về xây dựng các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt:

Bổ sung một số quy định:

- Khi họp Ban Chỉ đạo, ủy viên Ban Chỉ đạo vắng mặt phải báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo và cử người đi thay.

- Cần có quy định về mời tham dự họp Ban Chỉ đạo đối với những nội dung liên quan đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể và cơ quan liên quan (không tham gia Ban Chỉ đạo).

- Về sử dụng con dấu:

+ Ban Chỉ đạo: Không sử dụng con dấu riêng.

+ Trưởng Ban, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ.

+ Phó Trưởng ban, Ủy viên thường trực và các ủy viên Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của cơ quan mình.

3. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo, làm nhiệm vụ cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo và hoàn chỉnh dự thảo quyết định thành lập và quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về xây dựng đơn vị hành chính kinh tế - đặc biệt, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trương Hòa Bình;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý, Thư ký TTg, PTTg Trương Hòa Bình, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL, TCCV;
- Lưu: VT, QHĐP (3b). Thg

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 11187/VPCP-QHĐP ngày 20/10/2017 về thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về xây dựng đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.217

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.143.154
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!