Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 108/QLCL-CL2 năm 2014 xây dựng văn bản quy phạm pháp luật triển khai Luật An toàn thực phẩm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 108/QLCL-CL2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Như Tiệp
Ngày ban hành: 20/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 108/QLCL-CL2
V/v: Xây dựng văn bản QPPL triển khai Luật An toàn thực phẩm

Hà Nội, ngày 20 tháng 1 năm 2014

 

Kính gửi: Bộ trưởng Cao Đức Phát

Triển khai chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, ngày 20/1/2014, Vụ Khoa giáo - Văn xã Văn phòng Chính phủ đã chủ trì họp với đại diện Lãnh đạo các cơ quan đầu mối của các Bộ gồm: Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (Bộ NN&PTNT), Vụ Khoa học công nghệ (Bộ Công Thương) để rà soát, nắm tình hình một số vấn đề nhằm triển khai chỉ đạo của Phó Thủ tướng. Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản xin báo cáo nhanh kết quả cuộc họp với Bộ trưởng như sau:

1. Sau khi rà soát tình hình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật triển khai Luật An toàn thực phẩm và Nghị định 38/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm theo thẩm quyền của Liên Bộ và từng Bộ chuyên ngành, Vụ trưởng Vụ Khoa giáo - Văn xã dự kiến báo cáo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam một số nội dung sau:

a. Về ban hành Thông tư liên tịch Bộ Y tế - Bộ Nông nghiệp &PTNT - Bộ Công thương hướng dẫn phối hợp trong quản lý an toàn thực phẩm: Hiện Bộ Y tế, Bộ NN&PTNT đã hoàn thành việc thẩm định. Đề nghị Bộ Công thương nhanh chóng hoàn thành việc thẩm định để Bộ Y tế tiếp thu hoàn thiện dự thảo, Liên Bộ ban hành trước ngày 15/2/2014.

b. Về ban hành Thông tư liên tịch Bộ Y tế - Bộ Nông nghiệp &PTNT - Bộ Công thương hướng dẫn ghi nhãn thực phẩm: Hiện Bộ Y tế đang tổ chức lấy ý kiến các Bộ (Bộ NN&PTNT đã có ý kiến góp ý chính thức). Bộ Y tế tiếp thu hoàn thiện dự thảo, Liên Bộ ban hành trước ngày 28/2/2014.

c. Về ban hành các Thông tư thuộc thẩm quyền của các Bộ để triển khai Luật An toàn thực phẩm và Nghị định 38/2012/NĐ-CP: Đề nghị các Bộ hoàn tất việc xây dựng và ban hành các văn bản còn thiếu trong quí I/2014 theo đúng thông báo kết luận của Phó Thủ tướng (văn bản số 08/TB-VPCP ngày 08/1/2014 của Văn phòng Chính phủ). Trong đó quan tâm các văn bản qui định điều kiện, phương thức quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ thuộc lĩnh vực quản lý của từng Bộ.

d. Về đánh giá, chỉ định các phòng kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước: Hiện liên bộ đã ban hành Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT ngày 1/8/2013 quy định điều kiện, trình tự thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước. Các Bộ đã triển khai đánh giá chỉ định phòng kiểm nghiệm. Trong phạm vi quản lý của Bộ NN&PTNT, các cơ quan thuộc Bộ đã đánh giá chỉ định 78 phòng kiểm nghiệm về chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm, trong đó có 38 phòng KN về chất lượng, an toàn thực phẩm.

2. Với vai trò là cơ quan đầu mối của Bộ, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đã rà soát nhanh tình hình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật triển khai Luật An toàn thực phẩm và Nghị định 38/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền của Bộ NN&PTNT. Kết quả cho thấy:

a. Bộ NN&PTNT đã cơ bản hoàn thành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật triển khai Luật An toàn thực phẩm và Nghị định 38/2012/NĐ-CP. Hầu hết các vấn đề, nội dung quản lý quan trọng đều đã có văn bản qui định, hướng dẫn (Xin xem phụ lục 1 gửi kèm).

b. Một số văn bản chưa ban hành, cần khẩn trương xây dựng và ban hành trong quí I/2014 theo kết luận của Phó Thủ tướng là:

1) Thông tư quy định cụ thể về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ và phương thức quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ NN&PTNT.

2) Thông tư quy định trình tự, thủ tục cấp Giấy Xác nhận sinh vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm

3) Thông tư quy định chi tiết việc ghi nhãn đối với thực phẩm có chứa sinh vật biến đổi gen, sản phẩm của sinh vật biến đổi gen.

Đề xuất chi tiết xin xem Phụ lục 2 gửi kèm.

Kính báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu (để b/c);
- Vụ Pháp chế (để phối hợp);
- Các Phó Cục trưởng (để biết);
- Lưu VT, KN.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Như Tiệp

 

PHỤ LỤC I

RÀ SOÁT NHANH TÌNH HÌNH BAN HÀNH VĂN BẢN TRIỂN KHAI LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM THUỘC THẨM QUYỀN BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TT

Nội dung qui định trong Luật ATTP và Nghị định 38

Tình hình ban hành văn bản

I

Luật An toàn thực phẩm

 

1

Ban hành Danh mục nhóm thực phẩm và liều lượng được chiếu xạ đối với thực phẩm (Điều 16)

Thông tư số 76/2011/TT-BNNPTNT ngày 3/11/2011 Quy định Danh mục các loại thực phẩm được phép chiếu xạ và liều lượng hấp thụ tối đa cho phép đối với thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định cụ thể về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ thuộc lĩnh vực được phân công quản lý (Điều 22)

Đã ban hành một số Quy chuẩn:

1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Cơ sở sản xuất nước mắm - Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm. QCVN 02 - 16: 2012/BNNPTNT

2. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Cơ sở sản xuất thủy sản khô - Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm QCVN 02 - 17: 2012/BNNPTNT

3. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Cơ sở sản xuất sản phẩm thủy sản dạng mắm - Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm QCVN 02 - 18: 2012/BNNPTNT

3

Quy định cụ thể về điều kiện bảo đảm an toàn đối với sản xuất thực phẩm tươi sống (Điều 23)

- Đối với sản phẩm động vật trên cạn: Thông tư 60/2010/TT-BNNPTNT quy định điều kiện vệ sinh thú y đối với giết mổ lợn; Thông tư 61/2010/TT-BNNPTNT quy định điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ gia cầm.

- Đối với sản phẩm thực vật: QCVN 01-132:2013/BNNPTNT đối với rau, quả, chè búp tươi đủ điều kiện đảm bảo ATTP trong quá trình sản xuất, sơ chế.

- Đối với sản phẩm thủy sản: Được quy định tại các Qui chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện ATVSTP trong sản xuất thủy sản (TT 47/2009/TT-BNNPTNT)

4

Quy định cụ thể về điều kiện bảo đảm an toàn đối với kinh doanh thực phẩm tươi sống (Điều 24)

5

Quy định cụ thể về thẩm quyền cấp, thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý (Điều 35)

- Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 của Bộ NN&PTNT quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh VTNN và sản phẩm nông lâm thủy sản; Thông tư số 01/2013/TT-BNNPTNT về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 14/2001/TT-BNNPTNT;

- Thông tư số 59/2012/TT-BNNPTNT ngày 9/11/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về quản lý sản xuất rau, quả và chè an toàn.

- Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu;

6

Quy định về chỉ định cơ quan kiểm tra thực phẩm nhập khẩu (Điều 38)

- Quyết định số 3254/QĐ-BNNPTNT ngày 27/12/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc chỉ định các cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Thông tư số 25/2010/TT –BNNPTNT ngày 08/4/2010 Hướng dẫn việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng hóa có nguồn giốc động vật nhập khẩu.

- Thông tư số 13/2011/TT-BNNPTNT ngày 16/3/2011 Hướng dẫn việc kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu;

7

Quy định cụ thể cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu; việc áp dụng phương thức kiểm tra nhà nước về an toàn đối với thực phẩm nhập khẩu (Điều 40)

8

Quy định hồ sơ, thủ tục cấp các giấy chứng nhận lưu hành tự do, chứng nhận y tế, chứng nhận nguồn gốc, xuất xứ hoặc các giấy chứng nhận khác có liên quan đối với thực phẩm xuất khẩu (Điều 42)

- Thông tư số 63/2010/TT-BNNPTNT ngày 01/11/2010 hướng dẫn việc quy định Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với hàng hoá xuất khẩu và nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ NN và PTNT.

- Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu;

9

Quy định cụ thể loại thực phẩm phải đăng ký quảng cáo, thẩm quyền, trình tự, thủ tục xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm (Điều 43)

Thông tư số 75/2011/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2011 Quy định về đăng ký và xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

10

Chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (Điều 45).

Thông tư số 16/2011/TT-BNNPTNT ngày 1/4/2011 Quy định về đánh giá, chỉ định và quản lý phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT ngày 1/8/2013 quy định điều kiện, trình tự thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước.

11

Quy định điều kiện đối với cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng, Danh mục cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng đủ điều kiện hoạt động (Điều 47)

Thông tư số 54/2011/TT-BNNPTNT Yêu cầu năng lực phòng thử nghiệm về chất lượng, an toàn thực phẩm Nông lâm thủy sản và muối.

Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT ngày 1/8/2013 quy định điều kiện, trình tự thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước.

12

Quy định cụ thể việc thu hồi và xử lý đối với thực phẩm không bảo đảm an toàn (Điều 55)

Thông tư số 74/2011/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2011 Quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm nông lâm sản không bảo đảm an toàn

13

Quy định cụ thể về hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong phạm vi quản lý nhà nước được phân công (Điều 68)

- Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 của Bộ NN&PTNT quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh VTNN và sản phẩm nông lâm thủy sản; Thông tư số 01/2013/TT-BNNPTNT về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 14/2001/TT-BNNPTNT;

- Thông tư số 59/2012/TT-BNNPTNT ngày 9/11/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về quản lý sản xuất rau, quả và chè an toàn.

- Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu;

II

Nghị định 38/2012/NĐ-CP

 

1

Quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy Xác nhận sinh vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm (Điều 10)

Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2010 về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen; Nghị định 108/2011/-CP sửa đổi Nghị định 69/2010/-CP;

Bộ NN&PTNT (Vụ KHCN) xây dựng Thông tư quy định cụ thể trình tự, thủ tục cấp Giấy xác nhận sinh vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm. Đang xin ý kiến.

2

Quy định chi tiết việc ghi nhãn đối với thực phẩm có chứa sinh vật biến đổi gen, sản phẩm của sinh vật biến đổi gen. (Điều 11)

+ Hướng dẫn ghi nhãn thực phẩm (Điều 18)

Nội dung này đề xuất tích hợp trong Thông tư liên tịch BYT-BCT-BNNPTNT về ghi nhãn thực phẩm. Hiện Bộ Y tế chủ trì đã hoàn thiện dự thảo, đã lấy ý kiến các Bộ, đang tiếp thu hoàn thiện dự thảo.

3

Quy định thẩm quyền cấp, thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý (Điều 12)

(Điều 35 Luật ATTP)

- Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 của Bộ NN&PTNT quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh VTNN và sản phẩm nông lâm thủy sản; Thông tư số 01/2013/TT-BNNPTNT về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 14/2001/TT-BNNPTNT;

- Thông tư số 59/2012/TT-BNNPTNT ngày 9/11/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về quản lý sản xuất rau, quả và chè an toàn.

- Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu

4

Quy định thẩm quyền cấp, thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý (Điều 12)

(Điều 35 Luật ATTP)

- Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 của Bộ NN&PTNT quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh VTNN và sản phẩm nông lâm thủy sản; Thông tư số 01/2013/TT-BNNPTNT về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 14/2001/TT-BNNPTNT;

- Thông tư số 59/2012/TT-BNNPTNT ngày 9/11/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về quản lý sản xuất rau, quả và chè an toàn.

- Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu

5

Quy định phương thức quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ NN&PTNT (Điều 12).

Đã có kế hoạch xây dựng, ban hành trong 2014.

6

Quy định thẩm quyền kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm xuất khẩu (Điều 16).

- Thông tư số 63/2010/TT-BNNPTNT ngày 01/11/2010 hướng dẫn việc quy định Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với hàng hoá xuất khẩu và nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ NN và PTNT.

- Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu;

- Đang sửa đổi Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 8/3/2006; Thông tư số 11/2009/TT-BNN ngày 4/3/2009 về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm tra vệ sinh thú y. Dự kiến ban hành trong Quý 1/2014.

 

PHỤ LỤC II

ĐỀ XUẤT CÁC VĂN BẢN CẦN XÂY DỰNG TRONG QUÍ I/2014

TT

Văn bản cần xây dựng

Qui định trách nhiệm, thẩm quyền

Phương thức xây dựng

Đề xuất đơn vị chủ trì

1

Thông tư quy định cụ thể về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ và phương thức quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ NN&PTNT

Điều 22, Luật An toàn thực phẩm

Xây dựng mới

Cục Quản lý chất lượng NLS&TS.

Điều 12, Nghị định 38/2012/NĐ-CP

2

Thông tư quy định trình tự, thủ tục cấp Giấy Xác nhận sinh vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm

Điều 10, Nghị định 38/2012/NĐ-CP ;

Điều 10, Nghị định 108/2011/-CP sửa đổi Nghị định 69/2010/-CP về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen;

Xây dựng mới

Vụ Khoa học công nghệ và môi trường

3

Thông tư quy định chi tiết việc ghi nhãn đối với thực phẩm có chứa sinh vật biến đổi gen, sản phẩm của sinh vật biến đổi gen.

Điều 11, Nghị định 38/2012/NĐ-CP ;

Ghép nội dung vào Thông tư liên tịch hướng dẫn ghi nhãn thực phẩm hoặc xây dựng mới.

Vụ Khoa học công nghệ và môi trường

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 108/QLCL-CL2 năm 2014 xây dựng văn bản quy phạm pháp luật triển khai Luật An toàn thực phẩm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.461

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.81.210