Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 10771/VPCP-QHĐP năm 2020 về thực hiện Nghị quyết 135/2020/QH14 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 10771/VPCP-QHĐP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 24/12/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10771/VPCP-QHĐP
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 135/2020/QH14 của Quốc hội

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
- Tổng công ty Hàng không Việt Nam.

Căn cứ Nghị quyết số 135/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV (bản chụp kèm theo), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Giao các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai Nghị quyết nêu trên của Quốc hội theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Trong đó cần tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với việc nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư công, hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước và xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể, hợp tác xã, nâng cao chất lượng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; tiếp tục cơ cấu lại ngân sách nhà nước và nợ công theo hướng an toàn, bền vững; tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính; triệt để tiết kiệm, chống lãng phí; giảm nghèo bền vững; bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; chú trọng các yếu tố để bảo đảm phát triển bền vững.

2. Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội, ý kiến của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 về dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi); báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Bộ Công an nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội, ý kiến của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 về các dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương có liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội, ý kiến các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 để hoàn thiện hồ sơ tài liệu, trình Quốc hội khóa XV xem xét, quyết định các kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025 về phát triển kinh tế - xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn. Việc bố trí vốn đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 phải bảo đảm tuân thủ các nguyên tắc, tiêu chí, định mức, thứ tự ưu tiên theo quy định tại Nghị quyết số 135/2020/QH14 của Quốc hội và các quy định có liên quan.

5. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện hồ sơ tài liệu về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021 - 2025 để kịp trình Quốc hội khóa XV xem xét, quyết định cùng với Kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

6. Các Bộ, cơ quan có liên quan và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu các kết luận tại Nghị quyết số 135/2020/QH14 của Quốc hội để có giải pháp triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh nhất là cơ chế đặc thù về tài chính - ngân sách trong giai đoạn tới đồng bộ với việc triển khai tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố và bảo đảm hiệu quả quyền giám sát của nhân dân.

7. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các địa phương liên quan thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An, Dự án Hồ chứa nước sông Than, tỉnh Ninh Thuận theo đúng quy định của pháp luật; quan tâm sớm ổn định đời sống của các hộ dân phải di dời trong vùng dự án.

8. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Tổng công ty Hàng không Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 theo các kết luận của Quốc hội tại Nghị quyết số 135/2020/QH14 của Quốc hội.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan, địa phương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTgCP (để b/c);
- Tổng Thư ký Quốc hội;
- VPQH: Vụ TH, Vụ HC;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: PL, NC, KTTH, QHQT, KGVX, TCCV, CN, NN, ĐMDN, TKBT, TH;
- Lưu: VT, QHĐP (3). NVTc

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 10771/VPCP-QHĐP năm 2020 về thực hiện Nghị quyết 135/2020/QH14 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


659

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.139.152