Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 106/VP-TH về việc khắc phục tình trạng chế độ thông tin, báo cáo định kỳ theo quy định tại Quy chế làm việc của Bộ Tư pháp do Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 106/VP-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Nguyễn Duy Lãm
Ngày ban hành: 16/04/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
VĂN PHÒNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 106/VP-TH

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2008

 

Kính gửi: Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thời gian qua, một số Sở Tư pháp chấp hành chưa nghiêm chế độ thông tin, báo cáo định kỳ theo quy định tại Quy chế làm việc của Bộ Tư pháp (không gửi báo cáo hoặc gửi chậm; nội dung báo cáo sơ sài, chưa có đánh giá về kết quả công việc...). Vì vậy, nhiều hoạt động chưa được thông tin, phản ánh kịp thời vào báo cáo chung của Bộ, ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ cũng như chất lượng và tiến độ thực hiện báo cáo của Bộ gửi các cơ quan chức năng theo quy định.

Để khắc phục tình trạng trên, Văn phòng Bộ đề nghị Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo đơn vị mình nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo công tác cho Lãnh đạo Bộ (đồng gửi Phòng Tổng hợp - Văn phòng Bộ trước ngày 25 hàng tháng dưới hình thức văn bản và file điện tử, theo địa chỉ e-mail: tonghopvpb@moj.gov.vn); báo cáo hàng quý được thay cho báo cáo hàng tháng cuối cùng trong quý. Văn phòng xin gửi kèm theo mẫu báo cáo công tác hàng tháng và hàng quý để các Sở tham khảo.

Từ tháng 4 năm 2008, hàng tháng Văn phòng Bộ sẽ tổng hợp và thông báo trên mạng nội bộ của Bộ về tình hình thực hiện chế độ thông tin, báo cáo của các đơn vị thuộc Bộ và Sở Tư pháp./.

 


Nơi nhận
:
- Như trên;
- Bộ trưởng (báo cáo);
- Các Thứ trưởng (báo cáo);
- Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng ngành (theo dõi);
- Trung tâm Tin học (đưa lên mạng);
- Lưu VT, TH.

CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Duy Lãm

 

UBND TỈNH (THÀNH PHỐ)...(*)...
SỞ TƯ PHÁP
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: ... /BC- STP

(*), ngày… tháng… năm 200…

 

BÁO CÁO

KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG (QUÝ)… NĂM 200… VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG (QUÝ)... NĂM 200...

Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo được quy định tại Quy chế làm việc của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp …(*)… báo cáo kết quả công tác tư pháp của địa phương trong tháng (quý)…/200... và kế hoạch công tác tháng (quý)…/200…như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG (QUÝ) .../200…

Phần này cần có những nội dung sau [Ở mỗi nội dung cần nêu những kết quả cụ thể đã đạt được; tỷ lệ hoàn thành công việc so với tháng (quý) trước; tiến độ hoàn thành công việc so với kế hoạch, chương trình công tác đã được phê duyệt; những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ (nếu có); nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém đó] :

1. Công tác văn bản:

- Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật;

- Thẩm định văn bản quy phạm pháp luật;

- Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật;

- Rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật.

2. Công tác thi hành án dân sự;

- Tổng số việc phải thi hành; đã thi hành;

- Tổng số tiền (tài sản) phải thi hành; đã thi hành;

- Tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự;

- Kiện toàn tổ chức cán bộ.

3. Công tác hành chính - Tư pháp:

- Công chứng;

- Hộ tịch;

- Lý lịch tư pháp.

4. Công tác bổ trợ tư pháp:

- Giám định tư pháp;

- Quản lý luật sư;

- Tư vấn pháp luật;

- Bán đấu giá tài sản.

5. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật:

- Số cuộc phổ biến pháp luật;

- Số người tham dự;

- Công tác hoà giải cơ sở.

6. Công tác trợ giúp pháp lý:

- Trợ giúp pháp lý tại trung tâm;

- Trợ giúp pháp lý lưu động;

- Thuê luật sư bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho đương sự.

7. Công tác pháp chế sở, ngành, doanh nghiệp (chỉ áp dụng cho báo cáo quý, 6 tháng và báo cáo năm).

8. Công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo.

9. Công tác kiện toàn, củng cố tổ chức, cán bộ, xây dựng Ngành.

10. Các công tác khác.

II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG (QUÝ) …/200…

Nêu những nhiệm vụ công tác chính của Sở trong tháng (quý) sau tháng (quý) báo cáo và tiến độ thực hiện.

III. CÁC ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ (NẾU CÓ)

Các Sở Tư pháp có thể nêu các đề xuất, kiến nghị liên quan đến thể chế; cơ chế phối hợp công tác; công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ; đề xuất các vấn đề cần được Lãnh đạo Bộ chỉ đạo ...

 


Nơi nhận:
- Thứ trưởng phụ trách (báo cáo);
- Phòng Tổng hợp, VP Bộ (tổng hợp);
- Lưu….

GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên(**))

  

 

(*) Tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

(**) Để bảo đảm thời hạn gửi báo cáo, các Sở Tư pháp có thể gửi fax về cơ quan Bộ (số fax của Phòng Hành chính, Văn phòng Bộ: 04-8438847), nhưng sau đó phải gửi bản báo cáo chính thức (có dấu đỏ)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 106/VP-TH ngày 16/04/2008 về việc khắc phục tình trạng chế độ thông tin, báo cáo định kỳ theo quy định tại Quy chế làm việc của Bộ Tư pháp do Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.488

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.212.116
server250