Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1027/TCHQ-TTr năm 2017 thực hiện công tác tiếp công dân; Thực hiện Thông tư 03/2016/TT-TTCP Quy định trang phục tiếp công dân do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1027/TCHQ-TTr Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Công Bình
Ngày ban hành: 21/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1027/TCHQ-TTr
V/v thực hiện công tác tiếp công dân; Thực hiện Thông tư 03/2016/TT-TTCP Quy định trang phục tiếp công dân

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2017

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Hải quan

Ngày 29/12/2016 Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 03/2016/TT-TTCP quy định trang phục đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân. Căn cứ Luật tiếp công dân ngày 25/11/2013; Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân. Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai một số công việc sau:

1/ Triển khai ph biến, quán triệt, lập kế hoạch thực hiện: Luật tiếp công dân số 45/2013/QH 13; Nghị định 64/2014/NĐ-CP; Quyết định số 3127/QĐ-BTC ngày 09/12/2014 về qui chế trong công tác phối hợp tiếp công dân, giải quyết KNTC giữa các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; Quyết định 2988/QĐ-BTC ngày 24/11/2014 của Bộ Tài chính triển khai thực hiện Chỉ thị 35/CT-TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC; Văn bản s 7193/BTC-TTr ngày 01/6/2015 của Bộ Tài chính; văn bản số 10449/TCHQ-TTr ngày 21/8/2014, s 11628/TCHQ-TTr ngày 25/9/2014 của Tổng cục hải quan; và số 5124/TCHQ-TTr ngày 05/6/2015 của Tổng cục Hải quan về chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC theo chỉ thị 35/CT-TW,...

2/ Thực hiện tiếp công dân tại trụ sở của đơn vị. Cán bộ công chức được giao nhiệm vụ tiếp công dân phải mặc trang phục của ngành theo quy định, chấp hành nghiêm túc qui chế tiếp công dân của đơn vị đã ban hành.

3/ Giao Vụ Thanh tra - Kiểm tra theo dõi, đôn đốc và kiểm tra thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC theo kế hoạch, đột xuất trong hệ thống hải quan; tham mưu giúp lãnh đạo tổng cục trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC theo đúng văn bản chỉ đạo của các cấp.

Tổng cục Hải quan thông báo để Thủ trưởng các đơn vị biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Tổng cục trưởng (để b/c);
- Đ/c PTCT Nguyễn Công Bình (thay b/c);
- Lưu: VT, TTr (KNTC 02b, PCTN 03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Công Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1027/TCHQ-TTr năm 2017 thực hiện công tác tiếp công dân; Thực hiện Thông tư 03/2016/TT-TTCP Quy định trang phục tiếp công dân do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


707

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.239.102