Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 718/BTNMT-TCQLĐĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Nguyễn Mạnh Hiển
Ngày ban hành: 16/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 718/BTNMT-TCQLĐĐ
V/v xây dựng kế hoạch triển khai Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai từ năm 2012 đến năm 2015.

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2012

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24 tháng 08 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai (sau đây gọi tắt Chỉ thị số 1474/CT-TTg); Quyết định số 2037/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt và phân bổ kinh phí thực hiện nhiệm vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính năm 2011; để có căn cứ xem xét thẩm định, trình Chính phủ phê duyệt phân bổ kinh phí thực hiện nhiệm vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính năm 2012 và các năm tiếp theo, đồng thời làm căn cứ để kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các địa phương. Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai (sau đây gọi tắt Dự án tổng thể) từ năm 2012 đến năm 2015. Kế hoạch thực hiện phải thể hiện các nội dung chính sau đây:

1. Cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện phải phản ánh rõ các vấn đề sau

a) Cơ sở xác định nhu cầu phải thực hiện trong kỳ kế hoạch:

- Tổng nhu cầu khối lượng và kinh phí phải thực hiện theo dự án tổng thể về đo đạc lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai (dưới đây gọi là Dự án tổng thể) được duyệt và đã được điều chỉnh (nếu có);

- Kết quả đo đạc lập, chỉnh lý bản đồ địa chính và kết quả kê khai đăng ký, cấp Giấy chứng nhận, lập hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính của từng đơn vị hành chính các cấp xã, huyện đã đo vẽ bản đồ địa chính ở địa phương (kể cả trước khi thực hiện Dự án tổng thể);

- Tình hình tiến độ thực hiện các dự án, Thiết kế kỹ thuật - dự toán đang triển khai;

- Nhu cầu khối lượng và kinh phí còn lại phải thực hiện ở địa phương.

b) Cơ sở xác định nguồn lực thực hiện:

- Tình hình đầu tư kinh phí thực hiện ở địa phương các năm từ 2008 đến 2011;

- Nguồn thu từ đất các năm từ 2008 đến 2011 và dự kiến khả năng nguồn thu từ đất của tỉnh các năm từ 2012 đến 2015;

- Văn bản quy định hoặc cam kết của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố về việc bố trí kinh phí từ ngân sách tỉnh, trích nguồn thu tiền sử dụng đất của tỉnh để thực hiện Dự án tổng thể, trong đó xác định rõ mức kinh phí bố trí hoặc tỷ lệ % tiền sử dụng đất được dành để bố trí thực hiện;

- Nguồn lực lao động để thực hiện cần xác định rõ: nguồn nội lực đảm nhận thực hiện các công việc nào, khối lượng bao nhiêu; nếu thuê đơn vị tư vấn bên ngoài để thực hiện thì phải xác định rõ năng lực của đơn vị tư vấn và có văn bản cam kết của đơn vị tư vấn đó về khối lượng có thể thực hiện được từng năm ở địa phương.

c) Tình hình giải ngân năm 2011, gồm: Bản tổng hợp khối lượng, giá trị quyết toán công trình; kinh phí năm trước chuyển sang; kinh phí được giao trong năm, kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán trong năm, kinh phí chưa sử dụng được phép chuyển nguồn sang năm 2012, kinh phí nộp giảm, nộp trả (nếu có); kinh phí chưa được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao cho dự án (nếu có).

2. Kế hoạch thực hiện giai đoạn từ năm 2012-2015 phải thể hiện rõ

a) Khối lượng và kinh phí thực hiện hàng năm, trong đó cần xác định rõ tên đơn vị hành chính huyện, xã thực hiện cụ thể trong từng năm;

b) Nguồn kinh phí dự kiến bố trí; trong đó xác định rõ nguồn kinh phí của địa phương và kinh phí đề nghị Trung ương hỗ trợ

(Lưu ý kinh phí Trung ương chỉ hỗ trợ cho các tỉnh khó khăn một phần kinh phí còn lại sau khi địa phương đã trích tối thiểu 10% tiền sử dụng đất thu được để bố trí thực hiện Dự án tổng thể theo Chỉ thị số 1474/CT-TTg;

Bộ không chấp thuận thẩm định kế hoạch thực hiện của các tỉnh triển khai dàn trải nhiều huyện mỗi năm mà không có đủ khả năng về kinh phí và nhân lực để thực hiện đồng bộ các nội dung theo chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Kế hoạch thực hiện theo yêu cầu trên đây cần được gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Tổng cục Quản lý đất đai) kèm theo Quyết định phê duyệt điều chỉnh Dự án tổng thể và Thiết kế kỹ thuật - dự toán huyện mẫu của tỉnh trước ngày 15/4/2012 để tổ chức thẩm định.

(Xin gửi kèm theo Công văn này là các mẫu biểu tổng hợp để phụ lục kèm theo kế hoạch thực hiện của địa phương)

Trong quá trình xây dựng kế hoạch, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Tổng cục Quản lý đất đai (điện thoại 04 36290204 hoặc thư điện tử: dodaccucdktk@yahoo.com.vn) để hướng dẫn thực hiện thống nhất./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ: KH, TC;
- Lưu VT, TCQLĐĐ (CĐKTK, KH-TC).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Mạnh Hiển

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 718/BTNMT-TCQLĐĐ xây dựng kế hoạch triển khai Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai từ ngày 16/03/2012 đến năm 2015 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.210

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.170.244
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!