Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7018/BQP-DT năm 2019 về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quốc phòng và bàn giao khu gia đình ra địa phương quản lý của các đơn vị quân đội trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Quốc phòng ban hành

Số hiệu: 7018/BQP-DT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng Người ký: Trần Đơn
Ngày ban hành: 03/07/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ QUỐC PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7018/BQP-DT
V/v sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Nghị định s 167/2017/NĐ-CP; cấp Giấy CNQSD đất quốc phòng và bàn giao khu gia đình ra địa phương quản lý của các đơn vị quân đội trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2019

 

Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị toàn quân tích cực, chủ động khẩn trương triển khai, thực hiện các nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất quốc phòng theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước (viết tắt là Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg), Nghị định s 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ về quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công (viết tắt là Nghị định số 167/2017/NĐ-CP); đo đạc lập hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng (Giấy CNQSD) đất quốc phòng và bàn giao các khu gia đình quân đội ra địa phương quản lý. Trong quá trình triển khai, thực hiện đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ của lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố trực trực thuộc trung ương (viết tắt là thành phố); sự phối hợp tạo điều kiện của các sở, ban ngành chức năng các cấp của địa phương. Do vậy, các nội dung nêu trên đã đạt được những kết quả nhất định; tuy nhiên, so với tiến độ thời gian, có nội dung còn chậm chưa đáp ứng yêu cầu, kế hoạch đề ra.

Hiện nay, theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP, việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất quốc phòng phải rà soát lại toàn bộ. Đối với cơ sở nhà đất thuộc tài sản chuyên dùng, tài sản phục vụ công tác quản lý: Dựa trên kết quả các cơ sở nhà đất đã kê khai, sắp xếp theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg; rà soát, kê khai bổ sung những cơ sở nhà, đất mới (do chưa kê khai) và điều chỉnh những cơ sở nhà đất đã kê khai nhưng có biến động; Bộ Quốc phòng lập phương án tổng thể sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trên địa bàn từng tỉnh, thành phố để lấy ý kiến của UBND cấp tỉnh; đồng thời giao các Quân khu, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chỉ đạo Bộ CHQS các tỉnh, thành phố phối hợp với Ban Chỉ đạo 167 của địa phương kim tra, lập biên bản hiện trạng; trên cơ sở đó UBND cấp tỉnh xem xét cho ý kiến đối với Phương án tng th gửi Bộ Quốc phòng để tổng hợp xin ý kiến Bộ Tài chính trước khi hoàn chỉnh, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đối với cơ sở nhà đất là tài sản đặc biệt theo Quyết định số 01/2018/QĐ-TTg ngày 09/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng tổng hợp, đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý báo cáo Thủ tướng Chính phủ riêng theo quy định.

Đối với việc xin cấp Giấy CNQSD đất quốc phòng, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quân đội khẩn trương rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ đo đạc trình UBND các tỉnh, thành phố xem xét, cấp Giấy CNQSD để bảo đảm tính pháp lý trong quá trình quản lý, sử dụng theo đúng quy định của pháp luật.

Về công tác bàn giao các khu gia đình quân đội ra địa phương quản lý: Do các khu gia đình quân đội hình thành đã lâu, một số đơn vị chủ quản đã sát nhập, giải thể, hồ sơ quản lý khu gia đình bị thiếu hoặc thất lạc; hạ tầng một số khu gia đình chưa được đầu tư đầy đủ... nên gặp nhiều khó khăn trong công tác bàn giao. Bộ Quốc phòng đã thống nhất chủ trương, phấn đấu đến năm 2020 cơ bản hoàn thành việc bàn giao các khu gia đình cho địa phương quản lý. Khi lượng công việc phải thực hiện còn rất lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác chính sách hậu phương quân đội và tư tưởng đội ngũ cán bộ. Bộ Quc phòng đã có Văn bản s 13108/BQP-HC ngày 26/12/2016 gửi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị quan tâm chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp tạo điều kiện xem xét, tiếp nhận các khu gia đình quân đội; đồng thời chỉ đạo các đơn vị toàn quân tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của địa phương rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ để sớm tiến hành các thủ tục bàn giao khu gia đình quân đội ra địa phương quản lý theo quy định.

Để đẩy nhanh tiến độ sớm hoàn thành việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất quốc phòng theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP, cấp Giấy CNQSD đất quốc phòng và bàn giao các khu gia đình ra địa phương quản lý của các đơn vị quân đội, Bộ Quốc phòng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương các cấp phối hợp với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn thực hiện tốt một số nội dung, cụ thể:

- Về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất quốc phòng theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP: Chỉ đạo Sở Tài chính và các cơ quan liên quan của Ban chỉ đạo 167 cấp tỉnh tích cực phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự và các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn rà soát Phương án tổng thể Bộ Quốc phòng đã lập gửi lấy lại ý kiến của UBND các tỉnh, thành phố; kiểm tra, lập biên bản xác nhận hiện trạng sử dụng cơ sở nhà, đất kê khai bsung, cơ sở nhà, đất có thay đi, điều chỉnh số liệu hoặc phương án sắp xếp. Đ bảo đảm tiến độ báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án tổng thể như nêu trên, đề nghị UBND tỉnh, thành phố xem xét thống nhất cho ý kiến đối với các cơ sở nhà, đất không có vướng mắc sớm gửi về Bộ Quốc phòng tng hợp; các trường hợp còn vướng mắc đề nghị địa phương nêu rõ nội dung vướng mắc và ý kiến xử của địa phương để Bộ Quốc phòng tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

- Về cấp Giấy CNQSD đất quốc phòng: Đối với các điểm đất không có tranh chấp, lấn chiếm, hồ sơ pháp lý đầy đủ, các cơ quan, đơn vị quân đội đã hp đồng với các đơn vị có tư cách pháp nhân đo đạc, lập hồ sơ địa chính gửi xin cấp Giấy CNQSD; đề nghị UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường (Văn phòng đăng ký đất đai) sớm thẩm định, trình UBND các tỉnh, thành phố quyết định cấp Giấy CNQSD (trong đó có các điểm đất đã được Cục Bản đồ/B Tổng Tham mưu đã đo đạc, lập hồ sơ hoàn chỉnh theo dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ phục vụ công tác quy hoạch, quản lý sử dụng đất quc phòng” đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện, đ nghị Sở Tài nguyên và Môi trường chấp thuận thẩm định để tránh lãng phí ngân sách Nhà nước nếu phải đo đạc lại). Đối với các điểm đất bị tranh chấp, lấn chiếm, Bộ Quốc phòng đã giao cho các đơn vị trực thuộc Bộ chỉ đạo các đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng làm việc với chính quyền địa phương các cấp để giải quyết theo quy định của pháp luật.

- Về công tác bàn giao các khu gia đình quân đội ra địa phương quản lý: Bộ Quốc phòng giao các đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm về tính pháp lý, tính chính xác của hồ sơ và danh mục, nội dung bàn giao các khu gia đình theo quy định. Đ nghị UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, tạo điều kiện thống nhất chuyển giao các khu gia đình theo phương án chuyển giao nguyên trạng và đồng bộ bao gồm hồ sơ, đất đai, nhà ở, công trình công cộng, hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo hiện trạng thực tế tại thời điểm bàn giao; hướng dẫn cụ th trình tự, thủ tục tiếp nhận bàn giao để việc chuyển giao các khu gia đình được thuận tiện, đúng quy định; cập nhật, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đt; xem xét cp Giy CNQSD đt, quyn sở hữu nhà ở và tài sản khác gn lin với đất cho các hộ gia đình cán bộ quân đội.

Kính đề nghị UBND các tỉnh, thành phố quan tâm, chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyn địa phương các cấp tạo điều kiện phối hợp giúp đỡ để sớm hoàn thành việc sp xếp lại, xử lý nhà, đất quốc phòng theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP; xin cp giấy CNQSD đất quốc phòng và bàn giao các khu gia đình ra địa phương quản lý của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trư
ng Bộ Quốc phòng (để b/c);
- Bộ Tài chính;
- Thứ trư
ng Trần Đơn;
- BTTM;
- TCHC;
- Các đầu mối trực thuộc BQP;
- Các Cục: C41, C51, C46
;
- Lưu: VT, THBĐ; Trg
.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng Trần Đơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7018/BQP-DT năm 2019 về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quốc phòng và bàn giao khu gia đình ra địa phương quản lý của các đơn vị quân đội trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Quốc phòng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.895

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.214.224