Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6917/UBND-KT năm 2015 về tăng cường biện pháp thực hiện xác định, thu nộp nghĩa vụ tài chính về đất đai do thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 6917/UBND-KT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Văn Sửu
Ngày ban hành: 02/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 6917/UBND-KT
V/v tăng cường các biện pháp thực hiện xác định, thu nộp nghĩa vụ tài chính về đất đai

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Quy hoạch Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Thuế thành phố Hà Nội;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Văn bản số 11177/BTC-QLCS ngày 14/8/2015 về việc xác định, thu nộp nghĩa vụ tài chính về đất đai. Để tăng cường các biện pháp quản lý, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo việc xác định, thu nộp nghĩa vụ tài chính về đất đai đúng quy định hiện hành và góp phần hoàn thành dự toán ngân sách được giao; Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo như sau:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Cục Thuế thành phố Hà Nội và UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng, trình UBND Thành phố ban hành Quy chế phối hp giữa các ngành, địa phương trong việc xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai; đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn thời gian xác định giá đất cụ thể, xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin đ rút ngắn quy trình, thời gian thực hiện.

- Chủ trì, phối hợp Cục Thuế thành phố Hà Nội rà soát, xác đnh cụ thể tất cả các đối tượng đang được nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn; hoàn chỉnh hồ sơ về đất đai chuyển cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính và đôn đc, thu nộp vào ngân sách nhà nước. Có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin cần thiết để cơ quan thuế xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với người sử dụng đất, đảm bảo tất cả các đối tượng thuộc diện phải thuê đất của nhà nước theo quy định pháp luật phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính trước ngày 31/12/2016.

2. Cục Thuế thành phố Hà Nội:

- Chấn chỉnh, tăng cường công tác lập bộ quản lý thu tại cơ quan thuế; trường hợp đang sử dụng đất vào mục đích phải nộp tiền thuê đất nhưng chưa có quyết định cho thuê đất, chưa ký hợp đồng thuê đất vẫn phải thực hiện thu và theo dõi thu nộp tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của B Tài chính. Tiếp tục tập trung đôn đốc, thu nộp số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất còn nợ đọng.

- Không xem xét, quyết định giảm tiền thuê đất đối với các trường hợp phát sinh sau ngày Quyết định số 2093/QĐ-TTg ngày 23/11/2011, Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ và các Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ hết thời hiệu thi hành; nếu phát sinh các trường hp trên mà có khó khăn, vướng mắc hoặc có nguyên nhân khách quan thì tổng hợp, đề xuất phương án xử lý, báo cáo UBND Thành phố xem xét, gửi Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo.

3. Sở Tài chính khẩn trương trình UBND Thành phố ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để làm cơ sở tính thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất đối với thửa đất có giá trị dưới 30 tỷ đồng.

4. Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Quy hoạch Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư; Cục Thuế thành phố Hà Nội và UBND các quận, huyện, thị xã tập trung triển khai thực hiện Văn bản số 5810/UBND-TNMT ngày 19/8/2015 của UBND Thành phố về các biện pháp quản lý, đảm bảo việc thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật khi nhà nước giao đất, cho thuê đt để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ch tịch UBND Thành phố;
- Thường trực HĐND Thành phố;
-
PCT: Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Văn Sửu;
- VPUB: CVP, PCVP Công, Kỳ; KT, TNMT, TH;
- Lưu: VT, KT(Hùng).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6917/UBND-KT năm 2015 về tăng cường biện pháp thực hiện xác định, thu nộp nghĩa vụ tài chính về đất đai do thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.851

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.199