Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6837/UBND-DC năm 2013 tiếp tục sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản và đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Số hiệu: 6837/UBND-DC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Phạm S
Ngày ban hành: 11/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6837/UBND-ĐC
V/v Tiếp tục sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản và đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân

Lâm Đồng, ngày 11 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh.

 

Thực hiện văn bản số 4167/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 18/10/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ghi thời hạn sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi hết thời hạn; xét văn bản số 1473/STNMT-QLĐĐ ngày 31/10/2013 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tiếp tục sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản và đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân;

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho người dân hiểu và yên tâm về việc sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, khi hết thời hạn thì các hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản sẽ được tiếp tục sử dụng đất cho đến khi Luật Đất đai năm 2003 sửa đổi có hiệu lực thi hành sẽ thực hiện theo quy định của Luật Đất đai sửa đổi mà không phải làm bất cứ thủ tục gì, trừ trường hợp nhà nước có quyết định thu hồi đất để thực hiện quy hoạch sử dụng đất hoặc do vi phạm pháp luật đất đai.

2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo việc tuyên truyền nội dung nêu trên trên các phương tiện thông tin đại chúng.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện việc ghi thời hạn sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi hết thời hạn; gia hạn sử dụng đất theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản nêu trên.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đài Phát thanh TH Lâm Đồng;
- Báo Lâm Đồng;
- Lưu VT, ĐC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6837/UBND-DC năm 2013 tiếp tục sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản và đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.998
DMCA.com Protection Status

IP: 34.236.216.93