Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 641/TCT-KK 2021 hướng dẫn hoàn trả tiền thuê đất

Số hiệu: 641/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Đào Ngọc Sơn
Ngày ban hành: 12/03/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 641/TCT-KK
V/v hoàn trả tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2021

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 5580/CT-NVDTPC ngày 09/12/2020 của Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận vướng mắc về việc hoàn trả tiền thuê đất nộp thừa đối với Công ty cổ phần Longhold Nhị Hà Quốc Tế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định tại:

- Khoản 13 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012:

“Điều 47. Xử lý số tiền thuế tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa

1. Người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp đối với từng loại thuế trong thời hạn mười năm, kể từ ngày nộp tiền vào ngân sách nhà nước thì được bù trừ số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa với số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ, kể cả việc bù trừ giữa các loại thuế với nhau; hoặc trừ vào số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp của lần nộp thuế tiếp theo; hoặc hoàn trả số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa khi người nộp thuế không còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt.”

- Khoản 1, Khoản 3 Điều 60 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020):

“Điều 60. Xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa

1. Người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp thì được bù trừ số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa với stiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ hoặc trừ vào số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp của lần nộp thuế tiếp theo hoặc được hoàn trả số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa khi người nộp thuế không còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt...

3. Không hoàn trả số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa và cơ quan quản lý thuế thực hiện thanh khoản số tiền nộp thừa trên sổ kế toán, trên hệ thống dữ liệu điện tử trong các trường hợp sau đây:

...c) Khoản nộp thừa quá thời hạn 10 năm kể từ ngày nộp tiền vào ngân sách nhà nước mà người nộp thuế không bù trừ nghĩa vụ thuế và không hoàn thuế.”

- Khoản 2, Khoản 3 Điều 19 Nghị định 142/2005/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước:

“Điều 19. Thu, nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước

...2. Việc nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định như sau:

a) Theo thông báo của cơ quan thuế gửi đến, cơ quan tài nguyên và môi trường gửi cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuê đất, thuê mặt nước nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước.

b) Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước theo đúng quy định tại thông báo của cơ quan thuế.

3. Trường hợp nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước hàng năm:

a) Sau năm đầu tiên nộp tiền thuê, các năm tiếp theo cơ quan thuế thông báo trực tiếp cho người nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước.

b) Tiền thuê đất nộp mỗi năm 2 kỳ, kỳ thứ nhất trước ngày 01/4, kỳ thứ hai trước ngày 01/10 hàng năm.”

Căn cứ các quy định nêu trên, qua nội dung trình bày của Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận tại công văn số 5580/CT-NVDTPC ngày 9/12/2020 và hồ sơ kèm theo công văn thì:

Công ty CP Longhold Nhị Hà Quốc tế (trước đây là Công ty cổ phần khoáng sản công nghiệp du lịch Sài Gòn, sau đổi tên thành Công ty TNHH Nhị Hà) được UBND tỉnh Ninh Thuận cho thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm theo Quyết định số 8038/QĐ ngày 01/12/2004, Hợp đồng thuê đất số 35A.04/HĐ-TĐ ngày 20/11/2007. Vì vậy, việc Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận thông báo thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đất theo Thông báo số 925/TB-CT ngày 08/4/2008 trên cơ sở công văn số 1197/UBND-TH ngày 04/4/2008 của UBND tỉnh Ninh Thuận là không phù hợp với quy định tại Khoản 3 Điều 19 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP.

Trường hợp Công ty cổ phần Longhold Nhị Hà Quốc Tế đã nộp tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê (30 năm, từ năm 2004 đến năm 2034), số tiền 1.209.383.562 đồng, có chứng từ nộp tiền vào ngân sách nhà nước ngày 08/4/2008, thì số tiền thuê đất đã nộp xác định là nộp thừa và được trừ vào số tiền thuê đất phải nộp các năm tiếp theo.

Ngày 02/12/2019, UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 443/QĐ-UBND về việc thu hồi đất đã cho Công ty cổ phần Longhold Nhị Hà Quốc Tế, cho Công ty cổ phần Nhị Hà Solar Farm thuê để tiếp tục thực hiện dự án Trang trại trồng cây công nghiệp kết hợp chăn nuôi gia súc. Ngày 22/5/2020, Công ty Cổ phần Longhold Nhị Hà Quốc Tế gửi hồ sơ đề nghị hoàn tiền thuê đất nộp thừa đến cơ quan thuế. Như vậy, khoản nộp thừa đã quá mười năm kể từ ngày nộp tiền vào ngân sách nhà nước nên cơ quan thuế không có cơ sở pháp lý để giải quyết hoàn thuế cho Công ty cổ phần Longhold Nhị Hà Quốc Tế theo quy định tại Khoản 13 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13; Khoản 1, Khoản 3 Điều 60 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14.

Đề nghị Cục Thuế xác định số tiền thuê đất phải nộp hàng năm theo đơn giá tiền thuê đất từng thời kỳ theo đúng quy định của pháp luật để xác định số tiền còn thừa tính từ khi có quyết định thu hồi đất và báo cáo UBND tỉnh Ninh Thuận quyết định, bố trí nguồn hoàn trả cho doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Phi Vân Tuấn (để b/c);
- Các Vụ; CST, PC, NSNN, QLCS (BTC):
- Các Vụ:
CS, PC (TCT);
- Website (TCT);
- Lưu: VT, KK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đào Ngọc Sơn

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 641/TCT-KK ngày 12/03/2021 về hoàn trả tiền thuê đất nộp thừa do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.808

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.237.61
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!