Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5638/UBND-TNMT năm 2014 tổ chức triển khai, đẩy mạnh công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Số hiệu: 5638/UBND-TNMT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Vũ Hồng Khanh
Ngày ban hành: 30/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5638/UBND-TNMT
V/v tổ chức triển khai, đẩy mạnh công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn Thành phố

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Quy hoạch Kiến trúc, Nông nghiệp và phát triển nông thôn;
- Cục Thuế thành phố Hà Nội;
- Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã.

Xét báo cáo và đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo số 3481/BC-STNMT ngày 30/6/2014 về các biện pháp đẩy mạnh công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là cấp Giấy chứng nhận) cho các tổ chức, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo như sau:

1) Ngày 20/6/2014, UBND Thành phố đã ban hành: Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố được Luật Đất đai 2013 và các Nghị định qua Chính phủ giao về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động về sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài; chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao liền kề và đất vườn, ao xen kẹt trong khu dân cư (không thuộc đất công) sang đất ở trên địa bàn thành phố Hà Nội; Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố được Luật Đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ giao về đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Các Quyết định nêu trên của UBND Thành phố đã quy định đầy đủ các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của Luật Đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai 2013 liên quan đến công tác cấp Giấy chứng nhận; giải quyết các trường hợp khó khăn, vướng mắc, đảm bảo tinh giảm và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp Giấy chứng nhận, nhất là các trường hợp tỷ lệ cấp Giấy chứng nhận còn thấp.

Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã, Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội triển khai ngay việc công nhận quyền sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận theo các Quyết định nêu trên; tích cực, chủ động giải quyết, đề xuất giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, đảm bảo thực hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch cấp Giấy chứng nhận năm 2014 đã được phê duyệt.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường định kỳ hằng tháng tổ chức giao ban với các Sở, ngành liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã về công tác cấp Giấy chứng nhận, tổng hợp, đề xuất giải quyết các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, báo cáo UBND Thành phố.

2) Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn thiện Dự án xây dựng tổng thể hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai thành phố Hà Nội, báo cáo UBND Thành phố quyết định phê duyệt trước ngày 15/8/2014.

Sau khi được phê duyệt, Sở Tài nguyên vài Môi trường lựa chọn các quận, huyện còn nhiều trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận lần đầu để ưu tiên triển khai thực hiện trước, tạo điều kiện đẩy nhanh công tác cấp Giấy chứng nhận tại địa phương.

3) Đối với các trường hợp liên quan đến đất nông lâm trường, trạm trại, đất rừng (bao gồm các nông lâm trường, trạm trại, các công ty nông lâm nghiệp đã thực hiện cổ phần hóa; các hộ gia đình sử dụng đất ở có nguồn gốc của các nông, lâm trường trạm trại):

a) Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chỉ thị 09/CT-UBND ngày 25/4/2013 của UBND Thành phố về tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất các nông lâm trường, trạm trại, các công ty nông lâm nghiệp đã thực hiện cổ phần hóa trên địa bàn Thành phố để làm cơ sở cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình theo quy định.

b) Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục có văn bản gửi đến các nông lâm trường, trạm trại, các công ty nông lâm nghiệp đã thực hiện cổ phần hóa để yêu cầu thực hiện 09/CT-UBND ngày 25/4/2013 của UBND Thành phố. Các trường hợp sau 3 lần thông báo trong thời hạn 30 ngày, nếu không thực hiện thì Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành thanh tra, xử lý theo quy định của pháp luật đất đai.

c) Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn thiện dự án đo đạc hiện trạng và cắm mốc ranh giới sử dụng đất cho các nông lâm trường, trạm trại, các công ty nông lâm nghiệp đã thực hiện cổ phần hóa trên địa bàn Thành phố, trình UBND Thành phố quyết định trước ngày 15/8/2014.

3) Đối với việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho cá nhân, hộ gia đình mua nhà ở tại các dự án khu đô thị mới, khu nhà ở.

a) Tại Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014, UBND Thành phố đã quy định cụ thể việc cấp Giấy chứng nhận cho các trường hợp nêu trên.

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng các Sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã (thực hiện theo địa bàn từng quận, huyện, thị xã) mời các chủ đầu tư dự án khu đô thị mới, khu nhà ở để kiểm tra, hướng dẫn đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể lập hồ sơ; xử lý, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, giải quyết kịp thời việc cấp Giấy chứng nhận cho cá nhân, hộ gia đình. Thời gian thực hiện trong tháng 8 năm 2014.

Sau khi tổ chức làm việc với các đơn vị, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục ra thông báo gửi các chủ đầu tư dự án yêu cầu thực hiện; sau thời hạn 15 ngày nếu chưa thực hiện thì ra văn bản đôn đốc; sau 05 ngày không thực hiện thì lập danh sách, báo cáo UBND Thành phố tổ chức thanh tra việc chấp hành pháp luật của chủ đầu tư dự án theo quy định của pháp luật. Các trường hợp vi phạm phải xử lý theo quy định và lập hồ sơ quản lý để làm căn cứ không xem xét giao đất, cho thuê đất các dự án khác theo quy định của Luật Đất đai 2013.

Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội có trách nhiệm xác định các trường hợp chủ đầu tư không hợp tác, gây khó khăn cho người mua nhà khi giải quyết thủ tục cấp Giấy chứng nhận, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường xử lý theo quy định.

b) Các chủ đầu tư dự án khu đô thị, khu nhà ở có trách nhiệm xây dựng kế hoạch lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận của dự án, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội để có kế hoạch phối hợp thực hiện; thông báo cụ thể kế hoạch cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình mua nhà tại dự án để thực hiện; thông báo các trường hợp hộ gia đình không kê khai, chưa có nhu cầu xin cấp Giấy chứng nhận; cung cấp đầy đủ hồ sơ về dự án cho các trường hợp tự liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận.

3) Đối với việc công nhận quyền sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức.

Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường và các Sở, ngành liên quan khẩn trương triển khai thực hiện Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND Thành phố, đảm bảo giải quyết hồ sơ theo đúng thủ tục, thời gian quy định. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung thực hiện, đồng thời đôn đốc các tổ chức, cơ quan đơn vị liên quan thực hiện Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 24/5/2012 của UBND Thành phố về thực hiện đề án cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức sử dụng đất trên địa bàn Thành phố./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố (để báo cáo);
- PCTTTUBND TP Vũ Hồng Khanh;
- VPUBTP: CVP, PCVP Phạm Chí Công, TH, TNc,đ,n,b, TNth;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5638/UBND-TNMT năm 2014 tổ chức triển khai, đẩy mạnh công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.728
DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.123