Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5042/BTP-ĐKGDBĐ về xây dựng Báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất năm 2017 do Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 5042/BTP-ĐKGDBĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Phạm Tuấn Ngọc
Ngày ban hành: 01/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5042/BTP-ĐKGDBĐ
V/v xây dựng Báo cáo theo dõi tình hình THPL về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất năm 2017

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, ngày 27/4/2017, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 587/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất năm 2017 (Kế hoạch đã được gửi cho UBND các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương). Theo Kế hoạch nêu trên, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Sở Tư pháp tham mưu, giúp UBND triển khai đồng bộ, hiệu quả hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại địa phương, báo cáo Bộ Tư pháp kết quả thực hiện.

Đ có cơ sở tổng hp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Quý Ủy ban chỉ đạo Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan xây dựng Báo cáo về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gn liền với đất tại địa phương, gửi Bộ Tư pháp (Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, địa chỉ Tdân phố Phú Mỹ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và gửi file điện tử qua địa chỉ thư điện tử: hoaintt@moj.gov.vn trước ngày 20/11/2017.

Xin gửi kèm theo Công văn này Quyết định số 587/QĐ-BTP và Đ cương Báo cáo tình hình thi hành pháp luật. Trong trường hợp cần biết thêm chi tiết, đề nghị Quý cơ quan liên hệ với đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoài, chuyên viên chính của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm theo sđiện thoại 04.62739676 hoặc 0944.033.088).

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý Ủy ban.

Xin trân trọng cảm ơn!

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Lê Thành Long (để b/c);
- Thứ tr
ưởng Nguyễn Khánh Ngọc (để b/c);
- Sở Tư pháp (đ
thực hiện);
- Lưu: VT, Cục ĐKQGGDBĐ.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC ĐĂNG KÝ
QUỐC GIA GIAO DỊCH BẢO ĐẢM
Phạm Tuấn Ngọc

 

ĐỀ CƯƠNG

BÁO CÁO THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT NĂM 2017

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH VÀ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Tình hình tổ chức triển khai thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất năm 2017

- Xây dựng Kế hoạch

- Tổ chức thực hiện Kế hoạch

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

- Tồn tại, hạn chế

- Nguyên nhân

II. TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT NĂM 2017

1. Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành, hướng dẫn thi hành trong lĩnh vực đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

1.1. Đánh giá tính đầy đủ, kịp thời của việc ban hành hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành chính sách về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

1.2. Tính thống nhất, đồng bộ của văn bản

1.3. Tính khả thi của văn bản

2. Tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật

2.1. Tuyên truyền, phổ biến và tập huấn các quy định của pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

- Đánh giá tính đầy đủ, kịp thời, phù hợp của hoạt động tập huấn, phổ biến pháp luật; tác động của công tác tập huấn, phổ biến pháp luật đến ý thức tuân thủ và mức độ nâng cao nhận thức pháp luật của các cơ quan, tổ chức, công dân.

2.2. Bảo đảm nguồn lực để thi hành các quy định của pháp luật

- Đánh giá về sự phù hợp của tổ chức bộ máy, mức độ đáp ứng về nguồn nhân lực, kiến nghị việc bảo đảm về tổ chức, biên chế và nguồn nhân lực.

- Đánh giá về việc ưu tiên bố trí nguồn lực để thực hiện việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

3. Đánh giá việc tuân thủ các quy định của pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

3.1. Đánh giá tình hình tuân thủ các quy định của pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, gồm:

- Kết quả tổ chức thực hiện, theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong phạm vi lĩnh vực quản lý.

- Đánh giá những nội dung, quy định có vấn đề nổi cộm, có vướng mắc lớn, bao gồm:

+ Những nội dung, quy định thiếu tính khả thi, không ththực hiện trong thực tiễn;

+ Những nội dung, quy định không thống nhất, tạo khoảng trống, kẽ hở pháp luật;

+ Những nội dung, quy định dẫn đến hiện tượng có nhiều vi phạm pháp luật nghiêm trọng;

+ Đề xuất biện pháp xử lý đối với từng nội dung, quy định cụ thể.

+ Đánh giá những vi phạm pháp luật điển hình:

+ Lập danh mục những vi phạm pháp luật điển hình từ phía tổ chức, cá nhân đối với các chủ thể: cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp vi phạm; cán bộ, công chức...;

+ Nguyên nhân chủ yếu của tình hình vi phạm pháp luật.

3.2. Đánh giá chung về tình hình tuân thủ và áp dụng các quy định của pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đt, tài sản gắn liền với đất

III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Tồn tại, hạn chế

2. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế (xuất phát từ nội dung của văn bản quy phạm pháp luật, công tác tổ chức thi hành, ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân)

a) Nguyên nhân khách quan

b) Nguyên nhân chủ quan

IV. GIẢI PHÁP VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGH

1. Giải pháp

a) Hoàn thiện thể chế, pháp luật

b) Các điều kiện bảo đảm

2. Đề xuất, kiến nghị

a) Đối với Chính phủ

b) Đối với các Bộ, ngành

c) Đối với các địa phương

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5042/BTP-ĐKGDBĐ về xây dựng Báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất năm 2017 do Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


225
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77