Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 459/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ 2020 xác định loại đất trường hợp đã ghi mã loại đất TC TTT TCTT

Số hiệu: 459/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Quản lý đất đai Người ký: Phạm Ngô Hiếu
Ngày ban hành: 11/03/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
TỔNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 459/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ
V/v xác định loại đất đối với trường hợp đã ghi mã loại đất “TC, TTT, TCTT” trong Giấy chứng nhận đăng ký ruộng đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2020

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh

Phúc đáp Công văn số 7572/STNMT-VPĐKĐĐ ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Quý Sở về việc xin chủ trương thực hiện đối với trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký ruộng đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có mã loại đất “TC, TTT, TCTT”, Tổng cục Quản lý đất đai có ý kiến như sau:

Việc xác định loại đất đối với trường hợp đã ghi mã loại đất “TC , TTT, TCTT” trong Giấy chứng nhận đăng ký ruộng đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được Tổng cục Quản lý đất đai trả lời quý Sở tại Công văn số 166/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ ngày 29 tháng 01 năm 2018 về việc giải quyết vướng mắc trong công tác cấp Giấy chứng nhận và Công văn số 1870/TCQLĐĐ- CĐKĐĐ ngày 16 tháng 10 năm 2018 về việc xác định loại đất đối với trường hợp đã ghi mã loại đất “TC, TTT, TCTT” trong Giấy chứng nhận đăng ký ruộng đất. Theo đó: “việc kết luận nội dung ký hiệu loại đất: “TC, TTT, TCTT” trên các giấy tờ, tài liệu về đất đai là loại đất gì phải dựa trên thực tế triển khai thực hiện Chỉ thị số 299-TTg tại địa phương và các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất (nếu có), kết hợp với việc thẩm tra thực tế đối với từng trường hợp cụ thể mới có thể kết luận được”.

Theo phản ánh của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 7572/STNMT-VPĐKĐĐ thì “căn cứ vào tình hình thực tế triển khai thực hiện Chỉ thị số 299-TTg tại địa phương thể hiện các ký hiệu loại đất TC, TTT, TCTT thuộc trường hợp thửa đất ở có vườn ao trong khu dân cư. Căn cứ vào biểu số liệu diện tích các loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh lập năm 1988 của Ban quản lý ruộng đất Tây Ninh (mới thu thập được) thể hiện mã loại đất “TC” là từ viết tắt của đất thổ cư”. Do đó, khi triển khai thực hiện Chỉ thị 299 -TTg địa phương đã xác định mã loại đất “TC” là đất thổ cư, người sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất được lập khi thực hiện Chỉ thị 299-TTg mà trong đó có thể hiện loại đất “TC” thì thuộc trường hợp thửa đất ở có vườn ao nhưng chưa xác định rõ diện tích đất ở. Đối với giấy tờ, Giấy chứng nhận đã cấp thể hiện mã loại đất “TTT”, “TTTC”, thì Sở Tài nguyên và Môi trường cần căn cứ nội dung các Công văn số 166/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ và 1870/TCQLĐĐ- CĐKĐĐ của Tổng cục để nghiên cứu, thực hiện.

Tổng cục Quản lý đất đai đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ cụ thể việc triển khai thực hiện Chỉ thị 299-TTg tại địa phương trước đây để có cơ sở giải quyết, bảo đảm việc thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời căn cứ quy định tại Điều 103 của Luật Đất đai, Điều 24 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh xem xét, quyết định việc công nhận hạn mức đất ở, xác định lại diện tích đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật Đất đai, Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ -CP. Việc xác định, xác định lại diện tích đất ở cần được thực hiện đối với từng trường hợp cụ thể trong quá trình giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tránh xáo trộn trong quản lý, sử dụng đất ở địa phương./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Văn Phấn (để b/c);
- Lưu VT, VP(TH), CĐKĐĐ.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
Phạm Ngô Hiếu

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 459/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ ngày 11/03/2020 về xác định loại đất đối với trường hợp đã ghi mã loại đất “TC, TTT, TCTT” trong Giấy chứng nhận đăng ký ruộng đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.262

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.86.95
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!