Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3932/UBND-ĐC năm 2014 thực hiện thủ tục hành chính về đất đai trong quá trình rà soát sửa đổi, bổ sung, thay thế bộ thủ tục hành chính các cấp do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Số hiệu: 3932/UBND-ĐC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Phạm S
Ngày ban hành: 31/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3932/UBND-ĐC
V/v Thực hiện thủ tục hành chính về đất đai trong quá trình rà soát sửa đổi, bổ sung, thay thế bộ thủ tục hành chính các cấp.

Lâm Đồng, ngày 31 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc.

Xét văn bản số 800/STNMT-QLĐĐ ngày 18/7/2014 và số 848/STNMT-QLĐĐ ngày 28/7/2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc trình tự, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực đất đai;

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

Thống nhất đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại văn bản nêu trên về việc thực hiện TTHC về quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, trong thời gian chờ điều chỉnh, bổ sung hoặc thay thế bộ TTHC lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, cấp xã, cụ thể:

1. Nơi nộp hồ sơ, trả kết quả thời gian thực hiện TTHC về đất đai: Thực hiện theo Điều 60, 61 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

2. Về hồ sơ:

a) Hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất thực hiện theo quy định tại Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; riêng đối với hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận mà đến trước ngày 01/7/2014 chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì giải quyết như sau:

- Người xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất không phải làm lại hồ sơ đã nộp đối với trường hợp hồ sơ đã nộp hội đủ sự phù hợp về hình thức giao đất, thuê đất; về đối tượng xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; về trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định số 43/2014/NĐ-CP. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện trình tự thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất của Luật Đất đai năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Trường hợp hồ sơ đã nộp không phù hợp về hình thức giao đất, thuê đất; về đối tượng xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; về trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thì cơ quan đã tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cho người nộp hồ sơ hoàn thiện hồ sơ để được tiếp tục giải quyết theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

b) Hồ sơ, mẫu giấy tờ thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Giấy chứng nhận) thực hiện theo quy định tại Điều 8 đến Điều 12 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính; riêng đối với trường hợp đã nộp hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận trước ngày 05/7/2014 (ngày Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT có hiệu lực thi hành) thì tiếp tục thực hiện mà không phải lập lại hồ sơ theo quy định tại Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT .

Về mẫu Giấy chứng nhận, thể hiện nội dung, xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận và các nội dung có liên quan thực hiện theo quy định tại Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

3. Về trình tự, thủ tục:

a) Về trình tự, thủ tục thu hồi đất, trưng dụng đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện theo quy định tại Điều 65 đến Điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ;

b) Về trình tự, thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp, đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận thực hiện theo quy định tại Điều 70 đến Điều 87 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP .

Quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các địa phương kịp thời có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn, phối hợp giải quyết theo quy định hoặc tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như trên;
- Lưu: VT, ĐC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3932/UBND-ĐC năm 2014 thực hiện thủ tục hành chính về đất đai trong quá trình rà soát sửa đổi, bổ sung, thay thế bộ thủ tục hành chính các cấp do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.759

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242