Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2187/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 02/12/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2187/TTg-KTN
V/v: thu tiền sử dụng đất đối với Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2010

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;
- Các Bộ: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp;
- Công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Mỹ Hưng

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (công văn số 377/UBND-ĐTMT-tn ngày 30 tháng 7 năm 2010), đề nghị của Công ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh Phú Mỹ Hưng (công văn số 1356-09/PMH-GM ngày 09 tháng 12 năm 2009 và số 33/2010/PMH-GM ngày 11 tháng 01 năm 2010, số 806/2010/PMH-GM ngày 02 tháng 7 năm 2010 và số 966/2010/PMH-PV ngày 04 tháng 8 năm 2010), căn cứ ý kiến của các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Xây dựng tại cuộc họp ngày 23 tháng 10 năm 2010 về việc thu tiền sử dụng đất đối với Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Trường hợp Công ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh Phú Mỹ Hưng đã ký kết hợp đồng mua bán nhà ở với khách hàng (theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại công văn nêu trên) thì việc nộp tiền sử dụng đất thực hiện như sau:

- Trường hợp ký kết hợp đồng mua bán nhà ở trước ngày 16 tháng 11 năm 2004 (ngày Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ có hiệu lực thi hành) thì việc nộp tiền sử dụng đất thực hiện theo Quyết định số 112/2002/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

- Trường hợp ký kết hợp đồng mua bán nhà ở từ ngày 16 tháng 11 năm 2004 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2007 (ngày Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ có hiệu lực thi hành) thì việc nộp tiền sử dụng đất thực hiện theo quy định tại Điều 81 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ.

- Trường hợp ký kết hợp đồng mua bán nhà ở từ ngày 01 tháng 7 năm 2007 trở về sau thì thực hiện theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ.

- Căn cứ vào thông báo của Cơ quan Thuế, Công ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh Phú Mỹ Hưng có trách nhiệm thu của khách hàng tiền sử dụng đất phù hợp với văn bản pháp luật trong từng trường hợp nêu trên để nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định; số tiền phải nộp được tính tại thời điểm Công ty ký kết hợp đồng mua bán nhà ở với khách hàng; giá đất để tính thu tiền sử dụng đất theo bảng giá đất do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành và công bố hàng năm. Việc nộp tiền sử dụng đất của các trường hợp nêu trên phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2011.

- Đối với các trường hợp phát sinh, giao Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

2. Trường hợp Công ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh Phú Mỹ Hưng và khách hàng chưa ký kết hợp đồng mua bán nhà ở thì Công ty thực hiện việc nộp tiền sử dụng đất theo quy định hiện hành.

3. Trong quá trình thực hiện thu tiền sử dụng đất đối với Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng, nếu có vướng mắc, giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Xây dựng hướng dẫn, trường hợp vượt thẩm quyền, Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

4. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh Quy định về cơ chế và phương thức kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh Phú Mỹ Hưng cho phù hợp với các quy định hiện hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Các Vụ: KTTH, QHQT, KNTN, PL;
- Lưu VT, KTN (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2187/TTg-KTN ngày 02/12/2010 về thu tiền sử dụng đất đối với Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.809

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.224.102