Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1880/BXD-QLN về việc báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1880/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Văn Liên
Ngày ban hành: 16/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1880/BXD-QLN
V/v: báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Trong những năm vừa qua, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản pháp luật quy định chính sách ưu đãi người có công với cách mạng cho phù hợp với từng giai đoạn cụ thể. Trong đó, chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở được quy định tại các Quyết định 118/TTg ngày 27/2/1996, Quyết định 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000, Quyết định 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Sau khi các Quyết định trên được ban hành, đến nay, nhiều địa phương đã khẩn trương triển khai thực hiện việc hỗ trợ theo đúng quy định tại các Quyết định này, góp phần tạo điều kiện hỗ trợ cho hàng vạn hộ gia đình người có công với cách mạng cải thiện nhà ở.

Để báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở, Bộ Xây dựng đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo cơ quan chức năng của địa phương (Sở Xây dựng, Sở Lao động Thương binh và xã hội và các đơn vị liên quan) khẩn trương tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện, nội dung báo cáo theo phụ lục kèm theo công văn này.

Báo cáo gửi về Bộ Xây dựng – 37 Lê Đại Hành – Hà Nội trước ngày 15/10/2008 (Trong quá trình tổng hợp báo cáo, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ điện thoại: 04.9746478 – Fax: 04.8215208).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố;
- Sở Lao động Thương binh và xã hội các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, QLN&TTBĐS (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Liên

 

BÁO CÁO

TỔNG HỢP SỐ LIỆU KẾT QUẢ THỰC HIỆN VIỆC HỖ TRỢ NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG CẢI THIỆN NHÀ Ở

(theo các Quyết định 118/TTg, Quyết định 20/2000/QĐ-TTg , Quyết định 117/2007/QĐ-TTg)

 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN THEO QUYẾT ĐỊNH 118/TTG NGÀY 27/2/1996

A. Tổng số người thuộc diện được hỗ trợ: ................. người (1)

1. Hỗ trợ khi mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo NĐ61/CP:

- Số người được hỗ trợ là.......................người;

- Số nhà ở được hỗ trợ là.......................căn, ứng với diện tích là....................m2

- Số tiền được hỗ trợ (miễn, giảm tiền sử dụng đất) là ..............triệu đồng

2. Hỗ trợ khi được giao đất làm nhà ở:

- Tổng số người được hỗ trợ là:....................người;

- Diện tích đất hỗ trợ là....................................m2

- Số tiền đã thực hiện hỗ trợ (miễn, giảm tiền sử dụng đất) là: ...............triệu đồng.

3. Hỗ trợ xây dựng hoặc sửa chữa nhà ở:

- Tổng số người được hỗ trợ là:.......................người;

- Hỗ trợ bằng tiền là:.....................triệu đồng;

- Hỗ trợ bằng các hình thức khác (như vật liệu xây dựng, nhân công...).............................đồng (2)

4. Hỗ trợ bằng nhà tình nghĩa, tình thương là........................người, ứng với số nhà là.........................căn

B. Tổng số người chưa được hỗ trợ.......................người

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN THEO QUYẾT ĐỊNH 20/2000/QĐ-TTG NGÀY 03/02/2000 VÀ QUYẾT ĐỊNH 117/2007/QĐ-TTG NGÀY 25/7/2007

1. Kết quả thực hiện hỗ trợ đối với người hoạt động cách mạng từ trước năm 1945 (cán bộ Lão thành cách mạng)

Tổng số cán bộ Lão thành cách mạng(1)..................người, trong đó:

a) Bản thân được hỗ trợ là.....................người;

b) Số người là vợ (chồng) được hỗ trợ là......................người;

c) Số hộ thuộc diện cả 2 vợ chồng đều được hỗ trợ là....................hộ;

d) Số người được hỗ trợ 50 triệu là:.............................người, ứng với số tiền là.......................triệu đồng;

đ) Số người được hỗ trợ khi mua nhà thuộc sở hữu nhà nước là ..................người, ứng với số tiền là ...................... triệu đồng

e) Số người được hỗ trợ thêm 20 triệu đồng là..................người; ứng với số tiền là ...................... triệu đồng

g) Số người con LTCM được hỗ trợ là.............................người, ứng với số tiền là......................triệu đồng;

h) Tổng số LTCM chưa được hỗ trợ là.....................người, số người con LTCM thuộc diện được hỗ trợ nhưng chưa được hỗ trợ là...........người;

2. Kết quả thực hiện hỗ trợ đối với người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945 (cán bộ Tiền khởi nghĩa)

Tổng số cán bộ Tiền khởi nghĩa (1) là ............................người, trong đó:

a) Số người được miễn giảm khi mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước là......................người, ứng với số tiền .......................triệu đồng

b) Số người được miễn giảm khi được giao đất ......................người, diện tích đất ở đã giao................m2, ứng với số tiền là...............triệu đồng

c) Bản thân cán bộ Tiền khởi nghĩa được hỗ trợ là.....................người;

b) Số người là vợ (chồng) được hỗ trợ là...............................người;

c) Số hộ có cả 2 vợ chồng được hỗ trợ là .........................người;

d) Số người được hỗ trợ 25 triệu đồng là.........................người; ứng với số tiền ....................triệu đồng

đ) Số người chưa được hỗ trợ là..............người,

III. NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VÀ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT:

 

Ghi chú:

- (1) Nêu tổng số đói tượng thuộc diện được hỗ trợ của địa phương, kể cả trường hợp đã hỗ trợ và chưa thực hiện hỗ trợ.

- (2) Việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở thông qua nhiều hình thức thì được quy ra thành tiền khi báo cáo

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1880/BXD-QLN về việc báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.257
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.78