Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1628/UBND-CNGTXD năm 2013 về ủy quyền Thông báo thu hồi đất đối với dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch trên địa bàn huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

Số hiệu: 1628/UBND-CNGTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Nguyễn Văn Sơn
Ngày ban hành: 11/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1628/UBND-CNGTXD
V/v ủy quyền Thông báo thu hồi đất đối với các DA đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch trên địa bàn huyện Vị Xuyên

Hà Giang, ngày 11 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi: UBND huyện Vị Xuyên

Xét đề nghị của UBND huyện Vị Xuyên tại Tờ trình số 72/TTr-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2013 về việc ủy quyền thông báo thu hồi đất để đầu tư xây dựng công trình: Khu dân cư tái định cư và dịch vụ Khu công nghiệp Bình Vàng, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Căn cứ khoản 2, Điều 29 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ ý kiến thảo luận của các ngành liên quan tại buổi làm việc với Ban Quản lý các khu công nghiệp và UBND huyện Vị Xuyên ngày 07 tháng 6 năm 2013. Đồng thời, để đảm bảo yêu cầu về tiến độ của các dự án đã được cấp thuận chủ trương đầu tư hoặc nằm trong quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:

1. UBND tỉnh ủy quyền cho UBND huyện Vị Xuyên thông báo thu hồi đất để thực hiện các dự án sau khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc nằm trong quy hoạch đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật.

2. Yêu cầu UBND huyện Vị Xuyên tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành về nội dung Thông báo thu hồi đất; công khai thông báo thu hồi đất.

Căn cứ ý kiến chỉ đạo UBND huyện Vị Xuyên, các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT PT khối;
- Các sở: Tài nguyên và MT, Tài chính, Xây dựng, GTVT, Nông nghiệp và PTNT;
- Ban QL các khu CN;
- BQL KKTCK Thanh Thủy;
- Cổng Thông tin Điện tử tỉnh;
- Lưu VT, CV: CN, TNMT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1628/UBND-CNGTXD năm 2013 về ủy quyền Thông báo thu hồi đất đối với dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch trên địa bàn huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.682
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.58.177